innovation 102513Με την έκδοση και της τελευταίας απόφασης  μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις  να υλοποιούν προγράμματα  έρευνας και ανάπτυξης (βασική, εφαρμοσμένη, πειραματικές αναπτύξεις) μόνες τους  και γι αυτή τη δραστηριότητα έχουν πλέον τη δυνατότητα  να εκπέσουν, σε σημαντικό ποσοστό,  τις δαπάνες αυτές από τα έξοδά τους αλλά και εξολογιστικά  από τα κέρδη τους.

Η διαδικασία εκπτώσεων γίνεται την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους που έγιναν  οι δαπάνες και με την έγκριση τους από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας.

Ποιο αναλυτικά:

Στο άρθρο  22Α, Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, του ν. 4172/2013 (Α΄107) ορίζεται ότι :

«1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις  ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος.

2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα.»

Στον ίδιο νόμο και στο άρθρο 24 ορίζεται ότι «ο εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας έχουν συντελεστή απόσβεσης 40%» .

Παράλληλα έχει εκδοθεί  η ΠΟΛ 111_2016 καθώς και Κοινή Υπουργική Απόφαση 109343/12 που καθορίζει ποιες μορφές έρευνας είναι επιδοτούμενες και ποιες δαπάνες της είναι αποδεκτές.

Τα είδη έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που είναι αποδεκτά και επιδοτούνται με αυτή τη διαδικασία είναι:
 α) Βασική έρευνα: είναι οι πρωτότυπες πειραματικές ή θεωρητικές εργασίες ελεύθερης επιλογής που εκπονούνται με πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων για τα υποκείμενα αίτια και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των φαινομένων και των παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να αποβλέπουν σε συγκεκριμένες χρήσεις ή εφαρμογές.

β) Εφαρμοσμένη έρευνα:  είναι οι πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες που εκπονούνται με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων, εφ’ όσον έχουν συγκεκριμένο πρακτικό στόχο.

γ) Πειραματική ανάπτυξη: είναι οι συστηματικές εργασίες, οι οποίες βασίζονται στις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από την έρευνα και την πρακτική εμπειρία και στοχεύουν στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων και συσκευών, στην εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή στην ουσιαστική βελτίωση αυτών που έχουν ήδη παραχθεί ή εγκατασταθεί.

Για τα παραπάνω είδη έρευνας, που υλοποιούν οι επιχειρήσεις, γίνονται δεκτές για επιδότηση-έκπτωση  οι παρακάτω δαπάνες:

α) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς κατασκευής ή επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης κτιρίων και κατά το σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται  αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
β) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς εξοπλισμού και οργάνων εργαστηριακής υποδομής για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, όπως συσκευές, εργαλεία, επιστημονικά όργανα, διατάξεις και τα εξαρτήματα τους εργαστηριακής ή ημιβιομηχανικής κλίμακας καθώς και εγκαταστάσεις ημιβιομηχανικών (επιδεικτικών) δοκιμών. Στις δαπάνες της κατηγορίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα κόστη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του.
γ) Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες όπως ενοίκια ή χρηματοοικονομική μίσθωση, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ταχυδρομικά έξοδα κ.λπ., κατά το σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
δ) Αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το διάστημα υλοποίησης αυτού και κατ’ αναλογία προς το χρόνο της απασχόλησής του, όπως εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τεχνικοί και διοικητικοί.
ε) Δαπάνες για μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για συνεργασία με εργαστήρια κ.λπ., για ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με το ερευνητικό έργο που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται να εκτελεστεί, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις, που έχουν άμεση σχέση με το εκτελούμενο
έργο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
στ) Δαπάνες για ευρύ φάσμα αναλωσίμων όπως χημικά και μικροβιολογικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα και όργανα μιας χρήσης ή περιορισμένου αριθμού χρήσεων.
ζ) Δαπάνες αγοράς ή αδειών χρήσης εξειδικευμένων επιστημονικών «πακέτων» προγραμμάτων Η/Υ, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της έρευνας. Δεν περιλαμβάνεται σύνηθες λογισμικό γενικής χρήσεως, μη εστιασμένο στις ιδιαίτερες υπολογιστικές ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
η) Δαπάνες για την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
θ) Δαπάνες σύνδεσης με βάσεις δεδομένων, εθνικά και διεθνή δίκτυα γνώσης, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ή άλλες ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων
γνώσεων και πληροφόρησης.
ι) Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι), συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου τμήματος έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 70% του προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου.

Τι εκπίπτει από τις παραπάνω δαπάνες:

Το σύνολο των δαπανών εκτέλεσης επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,,  που γίνονται ανά έτος, εκπίπτει  στο σύνολο του φορολογικά με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Παράλληλα εκπίπτει και το 40% (αποσβέσεις) του εξοπλισμού και οργάνων που έχουν  χρησιμοποιηθεί για την εν λόγω έρευνα.

Την ίδια στιγμή εκπίπτει εξωλογιστικά ποσοστό 30% των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης καθώς και το 30% των αποσβέσεων.

Έτσι αν μια επιχείρηση έχει δαπάνες έρευνας 500.000 € ένα έτος και αγορά εξοπλισμού  100.000 € θα εκπέσει στο τέλος του έτους:

  1. 540.000 € από τα φιλολογικά της έσοδα που είναι οι 500.000 των δαπανών έρευνας και 40.000 € από τις αποσβέσεις 40% του εξοπλισμού των 100.000 €.
  2. 162.000 € εξολογιστικά από τα κέρδη της που προκύπτουν από το 30% των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης των 500.000 €  και το 30% των αποσβέσεων του εξοπλισμού των 100.000 €.

Για να γίνουν αποδεκτές οι δαπάνες η επιχείρηση, παράλληλα με τη φορολογική της δήλωση, υποβάλει στη ΓΓΕΤ  φάκελο για την αναγνώριση των δαπανών ως δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Στην απόφαση ορίζεται ότι αν η ΓΓΕΤ δεν απαντήσει σε διάστημα 6 μηνών τεκμαίρεται η αποδοχή των δαπανών από την πλευρά της και ολοκληρώνεται η διαδικασία εκπτώσεων από την εφορία.

Οι δύο παραπάνω εκπτώσεις δημιουργούν σημαντικό οικονομικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις που οργανώνουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης στο χώρο τους.

Πατώντας εδώ θα δείτε την ΠΟΛ 111_16 που αναλύει τη διαδικασία εκπτώσεων.

 Πατώντας εδώ θα δείτε την κοινή υπουργική απόφαση  109343/12 που αναλύει τα είδη έρευνας που επιδοτούνται καθώς και τις δαπάνες που γίνονται αποδεκτές.

Σημαντικό είναι ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάσουν οποτεδήποτε την έναρξη της έρευνάς τους και να κάνουν έναρξη χωρίς να περιμένουν εγκρίσεις όποιας μορφής. 

Επίσης δεν αποκλείεται το έργο να έχει εν μέρει χρηματοδοτηθεί και από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και σχεδιασμό των ερευνητικών σας έργων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.