Με το άρθρο 106 του νόμου 4497/2017 τροποποιείται ο νόμος 3299/2004 και ο νόμος 3908/2011 και αλλάζει ο τρόπος καταβολής των υπολειπόμενων ποσών επιδότησης σε όσες επενδύσεις θα ολοκληρωθούν από τώρα και στο εξής.

Έτσι :

  1. Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται υπολειπόμενο ποσό ενίσχυσης μικρότερο των 300.000 ευρώ ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται ποσό μέχρι του ορίου των 300.000 ευρώ, το ποσό αυτό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου ή προστίθεται στην προηγούμενη δόση και αποπληρώνεται το έργο.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να συγχωνεύονται η 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δόση σε μία ή περισσότερες δόσεις με κριτήρια το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.
  3. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ειδικές περιοχές (ορεινές κλπ), σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και με την προϋπόθεση της επαρκούς τεκμηρίωσης του άμεσου επηρεασμού τους από τις προκληθείσες φυσικές καταστροφές, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό ποσό της τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης και έβδομης δόσης.
  4. Στις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011 και έχει γίνει χρήση βραχυπρόθεσμου δανεισμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 35/2011, μπορεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο δάνειο.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκτρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.