Με το άρθρο 1 του Νόμου 4250/2014καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων   ή επικυρωμένων αντιγράφων  εγγράφων του δημοσίου, των ΟΤΑ, των νομικών πρόσωπων δημοσίου δικαίου αλλά και ιδιωτικού εφόσον επιδοτούνται από το κράτος καθώς και των δικαστηρίων.

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.