exports   ΔΡΑΣΗ 1.δε.7 «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προδημοσιεύει το πρώτο της πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική τους διαδικασία.

Προβλέπεται  να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης (πλην αγροτικών προϊόντων), καθώς και επιχειρήσεις των κλάδων των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος και της πληροφορικής ως υποστηρικτικοί της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως ΜΜΕ.
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
 • Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (και υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης .

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν  προτάσεις:

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υπάρχουσες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών από τον χώρο της μεταποίησης αλλά και άλλων κλάδων.

Οι κωδικοί (ΚΑΔ)  που μπορούν να ενταχθούν φαίνονται στο συνημμένο παράρτημα πατώντας εδώ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους παραπάνω ΚΑΔ,
 • Να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα .
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες οι Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Η περιφέρεια θα διαθέσει το ποσό των  3.100.000 € για την προκήρυξη.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασής θα μπορεί να είναι μέχρι  200.000€ και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης θα είναι έως είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του έργου.

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος μέχρι το 20% της υποβαλλόμενης πρότασης,
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός μέχρι το 30% της υποβαλλόμενης πρότασης,
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού (λογισμικό, χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου, μελέτες, πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι το 50% της υποβαλλόμενης πρότασης,
 • Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση. Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών, συμμετοχή σε εκθέσεις μέχρι το 40% της υποβαλλόμενης πρότασης,
 • Λειτουργικές δαπάνες. Επιδότηση μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού απαραίτητο για τους σκοπούς του επιχειρηματικού πλάνου και εκπαίδευση υφιστάμενου αλλά και νέου προσωπικού απαραίτητη για τους σκοπούς του επιχειρηματικού πλάνου

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών θα είναι  η ημερομηνία υποβολής της πρότασής σας στο ηλεκτρονικό  σύστημα υποβολής.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων

          50%

2. Δαπάνες μηχανημάτων /εξοπλισμού

          60%

3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

          60%

4. Προβολή – Προώθηση

          60%

5.1 Επιδότηση μισθολογικού κόστους    νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

          80%

5.2 Εκπαίδευση προσωπικού

          60%

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος και ενδεικτικά θα είναι:

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Α.1 Εξέλιξη απασχόλησης στην επιχείρηση της τελευταία τριετίας /διετίας (για όσες έχουν 2 κλεισμένες χρήσεις)

Α.2 Μέση μεταβολή κύκλου εργασιών της επιχείρησης την τελευταία τριετία ή διετία

Α.3 Επενδυτική πολιτική της επιχείρησης

Α.4 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας της επιχείρησης

Α.5 Μεταβολή των αποτελεσμάτων της επιχείρησης προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) την τελευταία τριετία ή διετία

Α.6 Υφιστάμενη διεθνής παρουσία της επιχείρησης

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

B.1 Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου

Β.2 Ρεαλιστικότατα προϋπολογισμού – Τεκμηρίωση Δαπανών

Β.3 Ενέργειες προώθησης προϊόντος / υπηρεσίας

Γ. ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Γ.1 Ρεαλιστικότατα Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

Γ.2 Απαιτήσεις Αδειοδότησης / Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

Γ.3 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας)

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα γίνει η προκήρυξη του έργου με όλες τις λεπτομέρειες για την υποβολή των προτάσεων.

Με βάση όμως τις παραπάνω πληροφορίες είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε μαζί σας   την επενδυτική σας πρόταση ώστε και έγκαιρα να έχετε προετοιμαστεί και να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία αφού η επιλογή των προτάσεων θα γίνει σύστημα με βάση την βαθμολογία που θα πάρει η κάθε πρόταση.

Γι αυτό επικοινωνήστε μαζί μας να έρθουμε στο χώρο σας να σας αναλύσουμε τις δυνατότητες του προγράμματος και να σχεδιάσουμε μαζί την επένδυσή σας.