images/industry1.jpg  


Ψηφίστηκε και είναι σε ισχύ πλέον ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του νόμου διαμορφωμένο από εμάς.

Το κείμενο αυτό θα επικαιροποιείται κάθε φορά που θα υπάρχουν αλλαγές, ή θα προκηρύσσονται τα νέα καθεστώτα   που περιλαμβάνει ο νέος νόμος.

Με τη διαδικασία αυτή θεωρούμε ότι θα βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες και τους υποψήφιους επενδυτές ώστε να έχουν πλήρες το νομικό περιβάλλον που θα διέπει τις επιχειρήσεις το επόμενο διάστημα.

Έτσι στο κείμενο του νόμου ( με κόκκινα γράμματα ή με πράσινα γράμματα)  θα βρείτε τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει με το άρθρο 19 του νόμου 4441/2016 και τα άρθρα 18-21 του νόμου 4479/2017. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε περίληψη του νόμου με τα βασικά του στοιχεία.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ


Με βάση το νόμο επιλέξιμες για ενίσχυση, από τα καθεστώτα του νόμου, είναι οι  επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

• ατομική επιχείρηση,

• εμπορική εταιρεία (ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΜΕΠΕ, ΙΚΕ, ΜΙΚΕ, ΑΕ), συνεταιρισμός,

• κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,

• Αγροτικοί συνεταιρισμοί

• Ομάδες Παραγωγών

• Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4015/2011,

• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, αρκεί να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν από την έναρξη εργασιών της επένδυσης τους.

• Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας αρκεί να έχουν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις πάνω από 500.000 ευρώ υποχρεούνται να έχουν νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Το  σύνολο των παραπάνω επιχειρήσεων πρέπει να τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας εφόσον το επενδυτικό τους σχέδιο υπερβαίνει τις 300.000 € ή να μετατρέψουν τα βιβλία Β΄ κατηγορία σε Γ' πριν την έναρξη της επένδυσης.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ


Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

• για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €,

• για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), του άρθρου 52 στο ποσό των 250.000 €,

• για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €,

• για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €,

• για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α' 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 ( Α' 78) στο ποσό των 50.000 €.

ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ


Με το νέο νόμο οι ενισχύσεις που δίνονται έχουν τις παρακάτω μορφές:

1. Επιχορήγηση: Αφορά σε δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

2. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, όπου η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

3. Φορολογική απαλλαγή, που αφορά στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένων του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Η απαλλαγή αφορά  κέρδη εντός   των 15 φορολογικών ετών μετά την πιστοποίηση υλοποίησης του 50% της επένδυσης.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης η οποία αφορά στην πληρωμή  μέρους του μισθολογικού κόστους  των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

5.Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας Εισοδήματος. Για μεγάλες επενδύσεις.

6. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετριών. Θα πρέπει να διαμορφωθούν τα ταμεία για να προσδιοριστεί το είδος της ενίσχυσης που θα αφορούν σε:

• ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,

• δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ


Με βάση το νόμο οι επιδοτήσεις  του έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης λειτουργούν ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.

Γι αυτό και η επιδότηση δίνεται για δαπάνες που θα γίνουν μετά την υποβολή της πρότασης στο πληροφοριακό σύστημα.

Έτσι ο νόμος επιδοτεί επενδύσεις  που ικανοποιούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Δημιουργία νέας μονάδας.

2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

3. Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν. Τότε οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στον προηγούμενο της έναρξης εργασιών της επένδυσης, οικονομικό έτος.

4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια τριών προηγούμενων ετών.

5. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική  εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, αποκλειόμενης της απλής εξαγοράς των μετοχών της επιχείρησης.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Με βάση το νόμο "η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή" (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

Με τον τρόπο αυτό δίνεται σημαντική ελευθερία στη διαμόρφωση της ίδιας συμμετοχής  σε αντίθεση με το καθεστώς που ίσχυε στους προηγούμενους νόμους.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ


Οι δαπάνες διαχωρίζονται σε αυτές των περιφερειακών επενδύσεων και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

1. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

a. Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών.

Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων

Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων στον τουρισμός και στο 70% για τις δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων logistics.  Επίσης στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

b. Αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσω που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.

c. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)  καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

d. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (πλην κτιριακών) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

e. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων (κτήρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) επιχειρήσεων που έχουν κλείσει και η αγορά γίνεται από ΜΜΕ υπό καθορισμένες προϋποθέσεις.

f. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

g. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. Το ανώτατο ποσοστό των  δαπανών f και g  δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους της επένδυσης για τις ΜΜΕ και το 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

h. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, αρκεί να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

2. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

3. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται, μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και 3 ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.

2.        Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ .

2. Δαπάνες εκκίνησης (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.) για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3.  Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 Γ.Α.Κ.), όπως αυτές εξειδικεύονται ακολούθως:

α. οι δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,

β. οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας, που αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς το σκοπό αυτόν στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό,

γ. οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

4. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ (άρθρο 29 Γ.Α.Κ.), όπως αυτές εξειδικεύονται ακολούθως:

α.  δαπάνες προσωπικού,

β.  δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτηρίων και γηπέδων, για όσο χρόνο και με τον όρο ότι χρησιμοποιούνται για το έργο,

γ.  δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων,

δ. πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου.

5. Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας (επιχειρηματικές συστάδες καινοτομίας - cluster καινοτομίας) (άρθρο 27, παράγραφοι 7 και 8 Γ.Α.Κ.):

α) οι επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας και

β) οι δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) σχετικά με:

αα) το συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού,

ββ) την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών,

γγ) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων, της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.

6. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 38 Γ.Α.Κ.). Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

7. Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ (άρθρο 40 Γ.Α.Κ.). Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε πρόσφατα εγκατεστημένη ή ανακαινισμένη δυναμικότητα παραγωγής.

I. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41 Γ.Α.Κ.). Για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση.

II. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης (άρθρο 46 Γ.Α.Κ.). Επιλέξιμες δαπάνες για τη μονάδα παραγωγής είναι οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή, την επέκταση και την ανακαίνιση μιας ή περισσότερων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

8. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων (άρθρο 45 Γ.Α.Κ.). Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά της αύξηση της αξίας του οικοπέδου.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα μέγιστα ποσοστά επιδότησης  σε κάθε περιοχή τη χώρας.

Ποσοστά επιδότησης με βάση την αναθεωρημένη  συνθήκη της ΕΕ από 01.01.2017

Νομός/Περιφερειακή Ενότητα (NUTS 3)
του Τόπου Εγκατάστασης
Μέγιστη ένταση περιφερειακών επενδυτικών  ενισχύσεων Περιφέρειες  του άρθρου 107 της Συνθήκης ΕΚ Περιφέρειες  (NUTS 2)
Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
ΡΟΔΟΠΗ, ΔΡΑΜΑ, ΈΒΡΟΣ 35% 45% 55% α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΑΣΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΞΑΝΘΗ 35% 45% 55% α
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣ 35% 45% 55% α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑ,  ΚΙΛΚΙΣ,  ΠΕΛΛΑ, ΠΙΕΡΙΑ 35% 45% 55% α
ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ 25% 35% 45% α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ,  ΦΛΩΡΙΝΑ 25% 35% 45% α
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 35% 45% 55% α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΆΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ 35% 45% 55% α
ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ 35% 45% 55% α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ 35% 45% 55% α
ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ 25% 35% 45% α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, ΦΩΚΙΔΑ 25% 35% 45% α
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25% 35% 45% α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΘΑΚΗ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ 25% 35% 45% α
ΑΧΑΪΑ, ΗΛΕΙΑ 35% 45% 55% α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 35% 45% 55% α
ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ 35% 45% 55% α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ 35% 45% 55% α
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% γ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% γ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% γ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 10% 20% 30% γ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 20% 30% 40% γ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ 20% 30% 40% γ
ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ 35% 45% 55% α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ 35% 45% 55% α
ΆΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ 20% 30% 40% γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ 20% 30% 40% γ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΑΣΙΘΙ 25% 35% 45% α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ, ΧΑΝΙΑ 25% 35% 45% α

 

Τα ποσοστά αυτά ισχύουν για όσα επενδυτικά σχέδια εγκριθούν από 1/1/17.

Αναμένεται η τελική έγκριση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


1. Προτάσεις μέχρι 3.000.000 € υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών που υλοποιούνται.

2. Προτάσεις άνω των 3.000.000 ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής του πρώην υπουργείου  Μακεδονίας και Θράκης.

3. Όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την υποβολή της πρότασης και με ευθύνη του επενδυτή σε περίπτωση μη έγκρισης της.

Η ολοκλήρωση του έργου πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός 3 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής καιμπορεί να παραταθεί για δύο χρόνια αν στο τέλος της τριετίας έχει υλοποιηθεί το 50% του έργου και υποβληθεί σχετικό αίτημα συνοδευμένο με εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας ολοκλήρωσης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Α.  Η χρήση της φορολογικής απαλλαγής γίνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου και για διάστημα δεκαπέντε φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της με τους ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά:

αα. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών.

ββ. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Β.  Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του επενδυτικού σχεδίου, που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.

Γ.  Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ


Η επιχορήγηση δίνεται σε δύο δόσεις.

1. Η πρώτη όταν ολοκληρωθεί το 50% του έργου και γίνει ο σχετικός έλεγχος από το όργανο ελέγχου.

2. Η δεύτερη με την ολοκλήρωση του έργου και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης.

3. Μπορεί κάποιος να λάβει το σύνολο της επιχορήγησης με την ολοκλήρωση του έργου.

4. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

5. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε Τραπεζικά Ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ


1. Η καταβολή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση της εγκατάστασης του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

2. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό καταβάλλεται με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του 60% του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

3. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης από το φορέα της επένδυσης μόνο για τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

4. Τα ποσά της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.

2. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ


Με βάση το νόμο αμέσως ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ενεργοποιηθεί θα προκηρύσσονται επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.

Για διευκόλυνση παρουσιάζουμε τα βασικά καθεστώτα και τις αρχικές προϋποθέσεις τους.

Για καθένα από αυτά θα επανέρθουμε μόλις βρίσκονται στο στάδιο διαβούλευσης και έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ


ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

1. Αγορά καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού

2. Αγορά μηχανημάτων μέχρι  7 ετών που προέρχονται από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει υπό προϋποθέσεις

3. Μισθώματα leasing καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού

4. Αγορά μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Φορολογική Απαλλαγή μόνο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:Άμεση αξιολόγηση. Με  την υποβολή της πρότασης γίνεται άμεσα αξιολόγηση της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : Θα είναι διοικητικός και δειγματοληπτικά θα γίνονται και επιτόπιοι έλεγχοι.

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων, αγορά κτιρίων από κλειστές ΜΜΕ.

2. Αγορά καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων που όμως κινούνται εντός παραγωγικής  μονάδας.

3. Μισθώματα leasing καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού.

4. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

5. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

6. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Οι δαπάνες 5 και 6 δεν θα είναι πάνω από το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης στις  μεγάλες επιχειρήσεις και το 75% για τις μικρομεσαίες.

Επιπλέον επιδοτούνται και για τα παρακάτω είδη δαπανών:

1. Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας.

2. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

3. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

4. Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή θερμότητας από ΑΠΕ

5. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υβριδικούς σταθμούς από ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων.

6. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

7. Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων παραγωγής και θερμότητας από ΑΠΕ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (Παράρτημα Ι) ενισχύονται επιπλέον με το κίνητρο της επιχορήγησης μέχρι το 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη με βάση τη βαθμολογία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : Επιτόπιος έλεγχος στο 50 και στο 100% του έργου ή μόνο στην ολοκλήρωση του έργου.

Γ. ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


ΚΑΙ

Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

1. Αγορά καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού

2. Αγορά μηχανημάτων μέχρι  7 ετών που προέρχονται από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει υπό προϋποθέσεις

3. Μισθώματα leasing καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού

4. Αγορά μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας

5. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων

6. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Οι δαπάνες 5 και 6 δεν θα είναι πάνω από το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης στις  μεγάλες επιχειρήσεις και το 75% για τις μικρομεσαίες.

Επιπλέον επιδοτούνται και για τα παρακάτω είδη δαπανών:

1. Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας.

2. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

3. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

4. Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή θερμότητας από ΑΠΕ

5. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υβριδικούς σταθμούς από ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων.

6. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

7. Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων παραγωγής και θερμότητας από ΑΠΕ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Φορολογική απαλλαγή,  επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων ενισχύονται επιπλέον με το κίνητρο της επιχορήγησης μέχρι το 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη με βάση τη βαθμολογία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : Επιτόπιος έλεγχος στο 50 και στο 100% του έργου ή μόνο στην ολοκλήρωση του έργου.

Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ


Στις επιχειρηματικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν καθεστώς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον έξι  επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή  τέσσερις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις των  Γ και Δ προηγούμενων περιπτώσεων καθεστώτων.

 ΣΤ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ


Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις και τα cluster που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας και δύνανται να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Σε κάθε επενδυτικό σχήμα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή οχτώ  τουλάχιστον δικαιούχων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις των  Γ και Δ προηγούμενων περιπτώσεων καθεστώτων.

Η εταιρία μας θα είναι στη διάθεσή σας για εξειδίκευση του νόμου στις δικές σας ανάγκες, το σχεδιασμό των επενδύσεων σας με βάση τους σχεδιασμούς σας για την επόμενη περίοδο και την υποβολή και παρακολούθηση της επένδυσής σας μέχρι το τελικό στάδιο εκταμίευσης και της τελευταίας δόσης της επιδότησης.

Η πολύχρονη εμπειρία μας και ο χειρισμός εκατοντάδων επενδύσεων πιστοποιεί τις δυνατότητές μας.

Γι αυτό επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΚΑΔ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 2016_ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ_ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΥΑ 43965/30-11-1994 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΥΑ 58692/5-8-1998 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ CAMPING

ΠΔ-35_2011_ΙΔΙΑ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΔ-33_2011_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17299-2011_ΔΕΙΚΤΕΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 54247-2014_ΠΑΡΑΓΩΓΗ_ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 76008-2014_ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20283-2012_ΠΑΡΑΓΩΓΗ_ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 50274-2017_ΟΡΓΑΝΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46015-2012_ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 47718-2011_ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 49901-2012_ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ