Με διάταξη του μόλις ψηφισθέντος νόμου, 4245/2014, καταργήθηκε η υποχρέωση πληρωμής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στο στάδιο σύστασης των εταιριών.

Παραμένει όμως η υποχρέωση για την πληρωμή φόρου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Το τελευταίο προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου που αναφέρει:

«Η διάταξη δεν επηρεάζει το υποκείμενο ή το αντικείμενο του φόρου στις λοιπές περιπτώσεις που κατά το νόμο θεωρούνται συγκέντρωση κεφαλαίων και εξακολουθούν να υπάγονται στο φόρο, όπως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τα δάνεια κοκ».

Με βάση το νόμο 4245/2014 ορίζεται:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.22: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986 (Α' 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση των υποκειμένων στο φόρο αυτόν.»