Πελάτες μας είναι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,  των κοινωνικών φορέων, των δήμων και των περιφερειών.

Με τις επιχειρήσεις-πελάτες μας (του ιδιωτικού τομέα) συνεργαζόμαστε πολύ στενά και μαζί των σχεδιάζουμε τις νέες τους επενδύσεις είτε αυτές αφορούν σε νέες μονάδες είτε στον εκσυγχρονισμό και επέκτασή των υπαρχουσών μονάδων.

Με τους πελάτες των άλλων κατηγοριών υπάρχει συνεχής επαφή ώστε τα έργα τους να ολοκληρώνονται σύντομα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

Πελάτες μας είναι επίσης νέοι επιχειρηματίες που σκοπεύουν να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης.

Στην πρώτη κατηγορία πελατών (υπαρχούσης επιχειρήσεις) η εταιρία μας, με τα έμπειρα στελέχη της, κάνει αρχικά ανάλυση της κατάστασης των σε συνεργασία με την επιχειρηματική ομάδα και σε συνάρτηση με τους στόχουςπου πρέπει να επιτευχθούν το επόμενο διάστημα. Μετά την ανάλυση αποφασίζονται οι όποιες κινήσεις και επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Στις περιπτώσεις των επενδύσεων σε κτίρια, εξοπλισμό και μέσα παραγωγής, αυτές σχεδιάζονται και ακολούθως γίνεται από μας διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης ή και επιδότησης των.

Ακολουθεί η διαμόρφωση των επιχειρηματικών σχεδίων που κατατίθενται στο τραπεζικό σύστημα ή και σε προγράμματα του κράτους ή της ΕΕ με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την επιδότησή των επενδύσεων.

Μετά την έγκριση των επενδύσεων ή των δανείων η εταιρία μας συνεχίζει τη συνεργασία με τους πελάτες της μέχρι το στάδιο της ολοκλήρωσης των επενδύσεων και την αποπληρωμή των επιδοτήσεων που έχουμε διεκδικήσει και πετύχει από τα επιμέρους προγράμματα.

Στην περίπτωση των νέων επιχειρηματιών η εταιρία μας αναλαμβάνει την αρχική καθοδήγηση των νέων επιχειρηματιών για την επιλογή των επενδυτικών των προτάσεων που ταιριάζουν καλύτερα στα δικά τους δεδομένα αναλύοντας μαζί τους τα ισχυρά και ασθενή σημεία των επιμέρους προτάσεων.

Μετά την εκπόνηση των μελετών σκοπιμότητας όπως και στις υπάρχουσες επιχειρήσεις διαμορφώνουμε τα επενδυτικά τω ν σχέδια και τα προωθούμε για δανεισμό ή και επιχορηγήσεις και τα παρακολουθούμε μέχρι το στάδιο λειτουργία των νέων επιχειρήσεων αλλά και την εκταμίευση των όποιων επιδοτήσεων έχουν εγκριθεί.

Στα πλαίσια της εταιρικής μας κοινωνικής ευθύνης σε νέους επιχειρηματίες παρέχουμε δωρεάν το σύνολο των προκαταρτικών πληροφοριών και ενημερώσεων μέχρι το στάδιο της διαμόρφωσης των επιχειρηματικών των σχεδίων.

Σήμερα η επιχείρηση έχει πελάτες :

1. Στον τομέα της μεταποίησης με επιχειρήσεις από όλους τους τομείς:

 • τυροκομεία,
 • παραγωγή ποτών,
 • εμφιάλωσης νερού,
 • επεξεργασίας ξηρών καρπών,
 • επεξεργασίας κρέατος,
 • ελαιοτριβείων,
 • τυποποιητηρίων λαδιού,
 • ψυκτικών θαλάμων,
 • σφαγείων στρουθοκαμήλων,
 • συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων,
 • κατασκευή εξοπλισμού και μηχανημάτων,
 • κατασκευή αγροτικών μηχανημάτων,
 • μεταλλικά προϊόντα,
 • προκατασκευές κτιρίων,
 • μπετό,
 • αδρανή υλικά,
 • επεξεργασίας σιδήρου,
 • σωληνουργίας,
 • διακοσμητικά είδη,
 • εκτυπώσεις,
 • επεξεργασίας ξύλου και παραγωγή επίπλων,
 • παραγωγής πλαστικών και μεταλλικών κουφωμάτων,
 • ηλεκτρονικών κατασκευών και αυτοματισμών, ρολών ασφαλείας
 • κατασκευής κεντημάτων και ρούχων,
 • παραγωγή βιολιπασμάτων κλπ.
 • ίδρυση νέων ξενοδοχείων,
 • επέκταση ή εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων,
 • δημιουργία ειδικών υποδομών στον τομέα του τουρισμού.

2.Στον τομέα του τουρισμού για:

 • ιδρύσεις ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, συνδριακών κέντρων, 
 • επεκτάσεις των παραπάνω,
 • εκσυγχρονισμους ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων υποδομών τουρισμού.

3. Στον τομέα του εμπορίου:

Επιχειρήσεις όλων των κλάδων για μικρές σχετικά επενδύσεις εκσυγχρονισμού με βάση τα προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης αλλά και του ΕΣΠΑ.

4.Επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών για εκσυγχρονισμό των μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης αλλά και του ΕΣΠΑ.

5.Ίδρυση επιχειρήσεων από νέους επιχειρηματίες σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης σε συνάρτηση και με τα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.

6. Επιχειρήσεις σε νέες τεχνολογίες που έχουν ιδρυθεί μέσω προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικές ανάπτυξης.

Το σύνολο των πελατών των παραπάνω κατηγοριών έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακους νόμους, εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα και έχουν επιδοτηθεί για ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς των επιχειρήσεων των ή για την αναπτυξη καινοτομιών και νέων προϊόντων ή νέων υπηρεσιών.

7. Επιχειρήσεις (κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους) για εκπόμνηση:

 • των επιχειρηματικών των σχεδίων, που χρησιμοποιούν σαν εργαλείο ανάπτυξης ή για συνεργασίαα με τράπεζες ή επενδυτές,
 • μελετών σκοπιμότητας,
 • μελετών βιωσιμότητας,
 • μελέτες για αναδιαρθρώσεις υποχρεώσεων κλπ.