innovation 4

    

Αναμένεται νέα προκήρυξη σύντομα

με παρόμοιους όρους.

 

 

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυσης ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσουν επιπλέον απασχόληση με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου και με 100% επιδότηση για έργα μέχρι 60.000 €.  

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Α. Άνεργοι που πρέπει:

 1. Να είναι γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνια έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 2. Να διαθέτουν ΑΦΜ.
 3. Να μετέχουν σε μία μόνο πρόταση.
 4. Η επιχείρηση που θα συστήσουν να είναι με μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Κοινωνική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμό.
 5. Ο κωδικός που θα ιδρυθεί η επιχείρηση να είναι μόνο από τους επιλέξιμους.
 6. Να λειτουργούν εντός της χώρας.
 7. Να μην έχουν λάβει επιδοτήσεις, μαζί με την αιτούμενη πάνω από 200.000 την τελευταία τριετία.
 8. Από την 1/1/12 να μην μετείχαν, ως εταίροι, σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει επιδοτήσεις

Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα ή και ενώσεις προσώπων που κατά την υποβολή της αίτησης θα είναι:

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Β Ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα που πρέπει:

 1. Να είναι ΜΟΝΟ ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
 2. Να διαθέτουν ΑΦΜ.
 3. Να μετέχουν σε μία μόνο πρόταση.
 4. Η επιχείρηση που θα συστήσουν να είναι με μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Κοινωνική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμό.
 5. Ο κωδικός που θα ιδρυθεί η επιχείρηση να είναι μόνο από τους επιλέξιμους.
 6. Να λειτουργούν εντός της χώρας.
 7. Να μην έχουν λάβει επιδοτήσεις, μαζί με την αιτούμενη πάνω από 200.000 την τελευταία τριετία.
 8. Από την 1/1/12 να μην μετείχαν, ως εταίροι, σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει επιδοτήσεις

Σε περίπτωση σύστασης εταιρίας πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Δεν είναι δεκτοί στο πρόγραμμα όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή η δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το 25% των εσόδων τους.

Επιτρέπεται η συνεργασία των παραπάνω για τη δημιουργία μικρής ή  πολύ μικρής επιχείρησης  σε μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Κοινωνική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμό.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

 • Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος .
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).
 • Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
 • Οι επιδοτήσεις της τελευταίας τριετίας, με τον  κανόνα deminimis, να μην υπερβαίνουν 200.000 €

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα προέρχονται από στους παρακάτω τομείς που είναι και οι τομείς προτεραιότητας σε όλη την επόμενη προγραμματική περίοδο:

 1. Αγροδιατροφή (μεταποίηση τροφίμων, ποτοποιία)
 2. Ενέργεια (βιοαέριο από αγροτικές α ύλες, λέβητες και εξοπλισμός τους, φωτοβολταϊκά, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά, )
 3. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (κλωστοϋφαντουργία, είδη ένδυσης, επεξεργασία δέρματος, δερμάτινα είδη, υποδήματα, καλλιτεχνήματα ξύλου- άχυρου κλπ, εκτυπώσεις, επεξεργασία γυαλιού, διακοσμητικά κεραμικά, αγαλματίδια, ειδή διακόσμησης γύψου, μαρμαρογλυπτική, κατασκευή επίπλων, κοσμήματα, μουσικά όργανα, παιχνίδια, εκδόσεις, παραγωγή κινηματογραφικών κλπ, ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ),
 4. Εφοδιαστική Αλυσίδα (μεταφορές, αποθήκευση-διανομές),
 5. Περιβάλλον (παροχή και επεξεργασία νερού, λύματα, απορρίμματα, ανακύκλωση, αποσυναρμολόγηση, διάλυση εξοπλισμού, ανάκτηση α υλών,
 6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (υπολογιστές, αναγνώστες, εξαρτήματα, πλακέτες, λυχνίες, τυποποιημένα κυκλώματα, μνήμες, εξοπλισμός επικοινωνίας, τηλεπικοινωνίες, προγραμματισμός Η/Υ, υπηρεσίες πληροφορίας),
 7. Υγεία – Φάρμακα (προϊόντα καλλωπισμού, φάρμακο, φαρμακευτικά υλικά, ιατρικός εξοπλισμός, ιατρικά όργανα, χειρουργικά εργαλεία),
 8. Υλικά – Κατασκευές (Ορυχεία. Λατομεία, επεξεργασία ξύλου, προϊόντα ξύλου, μοριοσανίδες, δάπεδα, ξυλεία οικοδομών- κουφώματα, ξύλινα εμπορευματοκιβώτια, βιομηχανία χάρτου και ειδών χάρτου, χημικά προϊόντα, χρώματα, βερνίκια, μελάνια, κόλλες,  τεχνητές ίνες, προϊόντα καουτσούκ- ελαστικό, πλαστικές σωληνώσεις, μη μεταλλικά ορυκτά, γυαλί, μεταλλικά δοχεία,  πυρίμαχα, υλικά αργίλου, πλακάκια, τούβλα, κεραμικά, τσιμέντο, γύψος, ασβέστης, σκυρόδεμα, ειδή διακόσμησης γύψου, μάρμαρα, παραγωγή βασικών μετάλλων, αλουμίνιο και προϊόντα του, μεταλλεύματα, χυτεύσεις, όπλα-πυρομαχικά, εργαλεία μεταλλικά, εξοπλισμός επικοινωνίας- τηλεφωνίας, όργανα και συσκευές, ιατρικός εξοπλισμός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανολογικός εξοπλισμός, οχήματα, εξοπλισμός μεταφορών, κτίρια, μεγάλα έργα, εργασίες μηχανικών).

Με δεδομένο ότι σε κάθε υποκλάδο υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις είναι σκόπιμο η επιλογή της δραστηριότητας να γίνει πολύ προσεκτικά και να ταυτίζεται με κάποιο ή κάποιους  από τους επιλέξιμους κωδικούς.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα είναι από 15.000 έως 60.000 €   με 100%  δωρεάν επιχορήγηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης θα είναι 120 εκατ. €,  σε δύο  κύκλους (1ος κύκλος 72 εκ € το Α Εξάμηνο του 2016 και 2ος κύκλος, 48 εκ €, το Β Εξάμηνο του  2016).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ: Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων θα είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

                                                                         

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες   δαπάνες για επιδότηση θα είναι:

 1. Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του  επενδυτικού σχεδίου)
 2. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας ), Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες. Μέχρι το 60% του έργου.
 3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) μέχρι 8% του έργου.
 4. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, μέχρι 15% του έργου.
 5. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού μέχρι 30% του έργου.
 6. Προμήθεια αναλωσίμων μέχρι 15% του έργου.
 7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) μέχρι 30% του έργου.
 8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 24.000 €.
 9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας μέχρι 20% του έργου.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η υποβολή προς αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα υποβάλλετε μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του υπουργείου και δεν θα συνοδεύεται από φυσικό φάκελο.

Τα όποια δικαιολογητικά θα ζητηθούν μετά την έγκριση της επιδότησης της πρότασης.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις ;;;;;;;;;;;; και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις;;;;;;;;;;;;;;;;;

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα ορίζει το πρόγραμμα.

Τα κριτήρια που θα βαθμολογηθούν είναι:

 • Ποιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου με 25% συντελεστή
 • Ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου με συντελεστή 15%
 • Καινοτομία με συντελεστή 25%
 • Βιωσιμότητας επιχείρησης με συντελεστή 10%
 • Χαρακτηριστικά εταίρων (πτυχία, εμπειρία κλπ) με συντελεστή 25%

Με βάση αυτά θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να σταθμίσει τις δυνατότητες του και να επικεντρώσει την τεκμηρίωσή του σε αυτά για να πετύχει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία που θα τον οδηγήσει στην επιλογή του έναντι των υπολοίπων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα πρέπει για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου:

 1. Να μη διακόψουν τη λειτουργία της επιχείρησης,
 2. Να μην την μεταφέρουν εκτός περιοχής του προγράμματος,
 3. Να μην μεταβάλλουν τη φύση της επιχειρήσεις σε τρόπο που δεν καλύπτει τους αρχικούς στόχους.

Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.