green ecoΠροκηρύχτηκαν και θα δέχονται προτάσεις από 19 Οκτωβρίου 2016 τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου που είναι:

 • η «Γενική Επιχειρηματικότητα», 
 • οι «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»,
 • οι «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και 
 • οι «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», η προθεσμία υποβολής των προτάσεων  λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2016.

Τα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» θα παραμείνουν ανοιχτά και θα δέχονται προτάσεις μέχρι 28 Απριλίου 2017.

Παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη τα καθεστώτα της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ» να προκηρυχθούν και πάλι το Μάρτιο του 2017 και τα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» να προκηρυχτούν και πάλι το Μάιο του 2017.

Η προκήρυξη όλων των καθεστώτων βασίζεται στον Α.Ν. 4399-2016 όπως τον έχουμε παρουσιάσει στο άρθρο μας http://www.anelixi.eu/index.php/program/123-anaptiksiakos-nomos-2016.html#.V_XnjSiLTDc όπου μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες με  βάση τις οποίες θα υποβληθούν οι προτάσεις.

Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στο κάθε καθεστώς καθώς και τα ειδικά του χαρακτηριστικά. Θεωρούμε όμως ότι η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από την κάθε επιχείρηση σε συνεργασία με έμπειρο σύμβουλο που θα αναλάβει και την υποβολή και παρακολούθηση του έργου. Ας σημειωθεί ότι το κόστος παρακολούθησης του έργου από το σύμβουλο είναι πλέον επιλέξιμο και θα επιδοτείται.

Ο συνολικός αριθμός των καθεστώτων που αναμένεται να ενεργοποιηθούν είναι:

 1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 2. Γενική Επιχειρηματικότητα
 3. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
 4. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 5. Συνέργειες και Δικτυώσεις
 6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
 7. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια ­ - Αλυσίδες αξίας
 8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα τέσσερα που τώρα προκηρύσσονται.

1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Το καθεστώς αυτό αφορά επιχειρήσεις όλων των αποδεκτών από το νόμο επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και νομικών μορφών που στόχο έχουν να ανανεώσουν ή επεκτείνουν τον παραγωγικό τους εξοπλισμό. Επίσης εντάσσονται και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Η υποβολή στο καθεστώς αυτό είναι  λιγότερο απαιτητική από το καθεστώς της γενικής επιχειρηματικότητας.

Επίσης η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής και χωρίς αυτή να είναι συγκριτική με άλλες επιχειρήσεις της ίδιας περιόδου. Άρα αν υπάρχουν ακόμη χρήματα και η επένδυση είναι καθ όλα σύμφωνη με το νόμο αυτή εντάσσεται άμεσα.

Επίσης η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων όπου ελέγχονται μόνο τα δικαιολογητικά που έχουμε υποβάλει και δεν γίνεται επιτόπιος έλεγχος (επιτόπιοι έλεγχοι θα γίνονται μόνο σε δειγματοληπτικά). Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Στο καθεστώς αυτό ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση, συγκεκριμένα: α) καινούργιος ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, β) αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας.

Το αρνητικό στο καθεστώς αυτό είναι ότι προβλέπεται μόνο φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των δαπανών.  

Το ποσοστό επιδότησης είναι αυτό που αφορά στην περιοχή που γίνεται η επένδυση.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000 € και το ελάχιστό για ΜΜΕ είναι 100.000 €. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων. Το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» ​έχει πολύ απλές διαδικασίες αξιολόγησης και εφόσον ένα επενδυτικό σχέδιο πληροί έναν μικρό αριθμό προϋποθέσεων, υπάγεται αυτόματα.

Άρα είναι σκόπιμο η υποβολή να γίνεται στην αρχή της περιόδου υποβολής των προτάσεων αφού αργότερα μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα σε αυτό το καθεστώς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Πατώντας το σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά την επίσημη προκήρυξη : http://www.anelixi.eu/index.php/program/119-test.html   

2. Γενική Επιχειρηματικότητα

Το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Στο καθεστώς εντάσσονται όλων των μεγεθών και νομικών μορφών επιχειρήσεις με βάση το νόμο 4399-2016 καθώς και υπό ίδρυση επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων.

Εδώ επιδοτούνται δαπάνες που αφορούν σε περιβάλλοντα χώρο,  κτιριακά, μηχανολογικό εξοπλισμό, υπολογιστικά συστήματα και αυτοματοποιήσεις, οχήματα κλπ.

Επίσης δαπάνες μισθολογικού κόστους για το νέο προσωπικό των επιχειρήσεων καθώς και δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Επίσης προβλέπεται και απευθείας επιχορήγηση στο 70% της επιδότησης αλλά μόνο για τις επενδύσεις του άρθρου 12 του νόμου 4399. Αυτό θέλει προσοχή από μέρους των επενδυτών γιατί η όποια αστοχία στην επιλογή μπορεί να ακυρώσει το σύνολο της πρότασης που έχει υποβληθεί.

Το ποσοστό επιδότησης είναι αυτό που καθορίζει ο νόμος για κάθε περιοχή της χώρας.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000 €. Το υπόλοιπο ποσό της επένδυσης μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, μέσω προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης). Γι αυτό και δεν παίζει ρόλο ο χρόνος υποβολής της πρότασης αφού αξιολογούνται όλες μαζί στο τέλος της περιόδου υποβολής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Πατώντας το σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά την επίσημη προκήρυξη :http://www.anelixi.eu/index.php/program/121-rr.html  

3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ.

Η επιλογή του καθεστώτος αυτού αφορά στις επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των παρακάτω τριών κριτηρίων.

α) Είναι νέες. Για τις ανάγκες του παρόντος «Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως «Νέες ΜΜΕ», οι ΜΜΕ του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές,

β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών)

γ) δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Στις ομάδες φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, προσμετρώνται επίσης και οι συγγενείς α’, β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση.

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Εδώ επιδοτούνται δαπάνες που αφορούν σε περιβάλλοντα χώρο,  κτιριακά, μηχανολογικό εξοπλισμό, υπολογιστικά συστήματα και αυτοματοποιήσεις, οχήματα κλπ.

Επίσης δαπάνες μισθολογικού κόστους για το νέο προσωπικό των επιχειρήσεων καθώς και δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε αυτό το καθεστώς ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει την επιχορήγηση να την καλύψει μέσω α) φορολογικής απαλλαγής, β) δωρεάν επιδότηση του 70% του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, όπως και στη γενική επιχειρηματικότητα, μέσω προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ.

Πατώντας το σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά την επίσημη προκήρυξη : http://www.anelixi.eu/index.php/program/120-tes.html  

4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καθεστώτα, στο καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» ​δίνεται έμφαση σε ενισχύσεις χωρίς άμεση επιδότηση. Συγκεκριμένα, τα είδη ενίσχυσης συνοψίζονται ως εξής:

1. Σταθεροποίηση  του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για δώδεκα έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου. Σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τον νέο συντελεστή.

2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί, με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ.

3. Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς, χωρίς συγκριτική αξιολόγηση.

Το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» ​διαφοροποιείται τελείως από τα υπόλοιπα, τόσο υπό την έννοια της διαφοράς των ειδών ενίσχυσης που παρέχονται, όσο και στο ότι αποτελεί το μόνο καθεστώς που έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του για το έτος 2016 ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ανάλυση του νόμου σε σχέση με τις ανάγκες της επιχείρησης σας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή τηλεφωνικά στο 2610339754.

Η πολύχρονη εμπειρία μας θα είναι πολύ χρήσιμη για την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων σύμφωνων με τις ανάγκες σας αλλά και προσαρμοσμένες στο ειδικό καθεστώς του νόμου που σας ταιριάζει ώστε να επιτύχετε την ένταξη σας στο νόμο.