Αναμένετε η ολοκλήρωση των διαδικασιών και η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας» που θα απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των εννέα τομέων προτεραιότητας που έχει θέσει η χώρα και είναι:

 • Αγροδιατροφή ‐ Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Τουρισμός,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
 • Υλικά ‐ Κατασκευές,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών,
 • Ενέργεια,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Περιβάλλον,
 • Υγεία.

Βασικός πυρήνας της όλης προσπάθειας θα είναι η μεταποίηση των προϊόντων.

Η δράση αυτή θα αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τη μορφή κάθετων, ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον
 • μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτοτύπων / καινοτομικών ιδεών κοινού ενδιαφέροντος.
 • κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • ανάπτυξη προϊόντων / υπηρεσιών και σύνταξη τεχνικών φακέλων και προδιαγραφών
 • πιστοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών με βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών
 • ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής κοινού ενδιαφέροντος
 • προώθηση της οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτομίας
 • προώθηση/προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά
   

Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις ομάδες τουλάχιστον πέντε λειτουργουσών  ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδέονται ως προς τον στόχο του εγχειρήματος με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας, όπως θα ορίζεται από τον Οδηγό του Προγράμματος.

Στο κάθε σχήμα θα μπορεί να συμμετέχει και μία υπό ίδρυση επιχείρηση, η οποία θα καλύψει πιθανό κενό που θα υπάρχει για την ολοκλήρωση της αλυσίδας και η οποία θα μπορεί να είναι και συνδεδεμένη με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχήμα.

Τι θα επιδοτεί το πρόγραμμα.

Λόγω της διαφορετικότητας των σχημάτων που θα δημιουργηθούν έχουν επιλεγεί μια σειρά δαπανών  από τις οποίες το κάθε σχήμα θα μπορεί να επιλέγει αυτές που ικανοποιούν τις ανάγκες του.

Οι βασικές δαπάνες αντιστοιχούν στις παρακάτω ενέργειες:

 • Ανάπτυξη πρότυπων ή / και πιλοτικών γραμμών παραγωγής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού & εργαστηριακού εξοπλισμού που όμως συνδέεται με το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Αναγκαίες κτιριακές παρεμβάσεις.
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία.
 • Ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων / υπηρεσιών με βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών και κανονισμών, πιστοποίηση .
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων & εφαρμογών.
 • Δαπάνες οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτομίας.
 • Κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Αύξηση της εξωστρέφειας / εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων (προβολή των προϊόντων / υπηρεσιών των επιχειρήσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, στοχευμένες ενέργειες προώθησης - επέκτασης σε νέες αγορές, κλπ.).
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως: συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας, μεταφοράς τεχνολογίας, διείσδυσης σε νέες αγορές και χρήσης νέων τεχνικών marketing, συμβουλές για αγορά, προστασία και εμπόριο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, χρήσης προτύπων και συμφωνίες για άδειες εκμετάλλευσης κλπ.
 • Εξειδικευμένες λειτουργικές δαπάνες.
 • Εκπαίδευση Προσωπικού.
 • Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για τις ανάγκες του νέου σχηματισμού.

Ποσοστά επιδότησης – Προϋπολογισμός έργων.
Η επιδότηση θα είναι ανάλογη με την κάθε περιοχή της χώρας που θα υλοποιούνται οι σχηματισμοί και με βάση τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που θα ισχύσει άμεσα και προβλέπει σημαντικά αυξημένες επιδοτήσεις μέχρι και 55%.

Το συνολικό ύψος επενδυτικών σχεδίων ανά πρόταση θα είναι από 1.000.000 έως 4.000.000 € και θα εξαρτάται και από τον αριθμό των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ανά αλυσίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην αριστερή πλευρά της σελίδας μας.