Το πρόγραμμα  «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» στοχεύει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών και έχει σαν βασικό στόχο να δώσει μια νέα ευκαιρία σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να πετύχουν να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας τη γνώση και εμπειρία που έχουν αποκτήσει παλιότερα.
 

Δικαιούχοι του προγράμματος.

 

Για να υποβληθεί πρόταση θα πρέπει ο υποψήφιος επιχειρηματίας να είναι άνεργος, γραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και στο στάδιο υποβολής της αίτησης και την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Δεν απαγορεύει το πρόγραμμα, στο μεσοδιάστημα, να εργαστεί με μισθωτή εργασία.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ιδρύσουν ατομικές επιχειρήσεις ή να αποτελούν βασικό εταίρο σε νέες επιχειρήσεις άλλων νομικών μορφών.

Το βασικό τους εφόδιο θα είναι στο παρελθόν ή συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ή να ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες,  ή να διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που ζητούν να επιδοτηθεί.

 

Ύψος επενδύσεων.


Το πρόγραμμα θα ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 15.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ με 100% επιδότηση των δαπανών για διάστημα μέχρι δύο χρόνια.

Με βάση το πρόγραμμα ο μεταποιητικός τομέας θα αντιστοιχεί στο 60% των εγκεκριμένων σχεδίων.

Τι δαπάνες θα επιδοτούνται.

Οι επιλέξιμές δαπάνες των ενισχυόμενων επιχειρηματικών σχεδίων θα περιλαμβάνουν:

 

 • Ηλεκτρομηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό.
 • Κτιριακές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, ηλεκτρισμός, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες κα.)
 • Δαπάνες νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.
 • Δαπάνες προβολής και συμμετοχής σε εκθέσεις.
 • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματιών.
 • Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας.
 • Ενέργειες πράσινης ανάπτυξης και οικοκαινοτομίας
 • Δαπάνες εφαρμογών ΤΠΕ - ψηφιακής οικονομίας.

 Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην αριστερή πλευρά της σελίδας μας.