cooperation diag

Αναμένεται νέα προκήρυξη σύντομα

με παρόμοιους όρους.

Αναμένεται να προκηρυχτεί το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» που έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των παρακάτω στρατηγικών τομέων της οικονομίας μας:

 1. Αγροδιατροφή /Βιομηχανία Τροφίμων,
 2. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
 3. Υλικά / Κατασκευές,
 4. Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 5. Ενέργεια,
 6. Περιβάλλον,
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 8. Υγεία -Φάρμακα.

Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 130.000.000 € θα προκηρυχτεί σε δύο κύκλους.

 Ο πρώτος θα δέχεται προτάσεις από 7-4-16 μέχρι 9-6-16 και θα διαθέσει 78.000.000 € για επιδότηση.

Ο δεύτερος κύκλος θα προκηρυχτεί το επόμενο εξάμηνο με προϋπολογισμό 52.000.000 €.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν για να αναβαθμιστούν τεχνολογικά και εμπορικά και θα επιδοτηθούν με ποσοστό 40%  (ή 50% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού) και για επενδύσεις από 15.000 € μέχρι 200.000 €  και όχι πάνω από τον κύκλο εργασίων της επιχείρησης το έτος 2015.

Τα έργα θα ολοκληρωθούν σε δύο χρόνια με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να έχουν υλοποιήσει το 30% τον πρώτο χρόνο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΕ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι και κύκλος εργασιών κάτω  των 10 εκ €) που:

 • μέχρι 31/12/15 έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον χρήσεις ή
 • Έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/15 ή
 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/15  δραστηριότητα σε ένα τουλάχιστον επιλέξιμο από το πρόγραμμα κωδικό (ΚΑΔ) ή
 • Στο στάδιο της έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ στον οποίο αναφέρετε η επένδυση.

Με βάση τον πίνακα των αποδεκτών ΚΑΔ φαίνεται πως στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ΚΑΔ από:

 • το σύνολο σχεδόν της μεταποίησης,
 • το χονδρικό εμπόριο αρκετών προϊόντων,
 • τις κατασκευές,  
 • την αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων,
 • τις ταχυδρομικές δραστηριότητες,
 • τις εκδοτικές δραστηριότητες, 
 • το λογισμικό,
 • τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές,
 • τις τηλεπικοινωνίες,
 • τις υπηρεσίες πληροφορίας,
 • τις δραστηριότητες μηχανικών, έρευνα και πειραματική ανάπτυξη,
 • της ενοικίασης φορτηγών,
 • της εκπαίδευσης,
 • των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας,
 • τις τέχνες και θεάματα,
 • την εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων κλπ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν τις νόμιμες άδειες.
 • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
 • να λειτουργούν με μορφή Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε και ατομικές επιχειρήσεις.
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης,
 • να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Οι επενδύσεις του προγράμματος ακολουθούν τον κανόνα de minimis και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγχουν αν οι επιδοτήσεις de minimis  που έχουν λάβει την τελευταία τριετία δεν έχουν υπερβεί τις 200.000 € μαζί με αυτή που τώρα αιτούνται.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των  έργων θα είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ.

 • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών σε ποσοστό μέχρι το 40% της συνολικής επένδυσης,
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός μέχρι το 90% της επένδυσης. Περιλαμβάνει το βασικό εξοπλισμό, εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, εξοπλισμό και προγράμματα πληροφορικής, ένα επαγγελματικό όχημα, περονοφόρα ανυψωτικά
 • Άυλες δαπάνες (περιλαμβάνουν συστήματα ποιότητας, δαπάνες προβολής και προώθησης των πωλήσεων, συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού,  διαφημιστικά έντυπα, λογότυπα κλπ.
 • Αγορά τεχνογνωσίας και μελέτες αναδιοργάνωσης  μέχρι 100.000 €
 • Μισθολογικό κόστος μέχρι 24.000 € για δύο εργαζόμενους.Στη δαπάνη αυτή δεν μπορουν να επιδοτηθούν συγγενείς μέχρι 2ο βαθμό.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η υποβολή προς αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα υποβάλλετε μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του υπουργείου και δεν θα συνοδεύεται από φυσικό φάκελο.

Τα όποια δικαιολογητικά θα ζητηθούν μετά την έγκριση της επιδότησης της πρότασης.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις από ;;;;;;;;;;;;;.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα ορίζει το πρόγραμμα.

Τα κριτήρια που θα βαθμολογηθούν είναι:

 • Η κατάσταση της επιχείρησης (εξετάζονται αρκετοί επιμέρους δείκτες).
 • Ποιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου.

Προβλέπεται προκαταβολή 40% της επιδότησης που έχει εγκριθεί χωρίς τη χρήση εγγυητικής επιστολής. Η διαδικασία αυτή όμως δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Με βάση αυτά θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να σταθμίσει τις δυνατότητες του και να επικεντρώσει την τεκμηρίωσή του σε αυτά για να πετύχει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία που θα τον οδηγήσει στην επιλογή του έναντι των υπολοίπων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήματα συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας  στην αριστερή πλευρά της σελίδας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.