1 ESPAlogoΣτο κείμενο που ακολουθεί έχουμε επιλέξει, από το εγκεκριμένο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να παρουσιάσουμε τις δράσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις κυρίως και τους φορείς έρευνας και ανάπτυξης της περιοχής.

Στόχος μας  να μπορούν γρήγορα να ενημερωθούν για τις προτεραιότητες της περιφέρειας και της πολιτείας και παράλληλα να διαμορφώσουν και τις δικές τους επενδυτικές προτεραιότητες.

Έτσι  αντιστοιχίζοντας τις δικές τους προτεραιότητες με αυτές της πολιτείας, θα μπορέσουν, να αξιώσουν, όταν προκηρυχτούν τα προγράμματα να επιδοτηθούν για τις επενδύσεις που θα υποβάλλουν και οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις δικές τους ανάγκες.

Γενικός όμως κανόνας του επόμενου κοινοτικού πλαισίου θα είναι να ενισχυθούν επιχειρήσεις που θα μπορούν να :

 1. Εξάγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες τους στη διεθνή αγορά και άρα θα είναι ανταγωνιστικές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον,
 2. Παράγουν καινοτόμα προϊόντα και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 3. Συμβάλλουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,
 4. Δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Με βάση τις παραπάνω προτεραιότητες η περιφέρεια έχει διαμορφώσει ένα πλέγμα δράσεων που θα απευθύνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής και το οποίο σε περίληψη παρουσιάζεται στη συνέχεια.

      I.       Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της περιφέρειας θα υπάρξει ενίσχυση οικονομικών δραστηριοτήτων με περιθώρια ανάπτυξης στο πλαίσιο ευρύτερων παραγωγικών αλυσίδων καθώς και διευκόλυνση της εκμετάλλευσης νέων ιδεών και στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας.

Στόχος είναι, εκτός των άλλων, να βοηθηθούν τα σημερινά clusters αλλά και να δημιουργηθούν και νέα.

Η δημιουργία τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης σε ΜΜΕ θεωρείται επίσης αναγκαία κα θα ενισχυθεί.

Μια τρίτη ενέργεια που θα ενισχυθεί θα είναι αυτή της διεθνοποίησης και ενίσχυσης των εξαγωγών για την βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ που ανήκουν σε δυναμικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (όπως αγροτικός τομέας, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια) και στους οποίους διαπιστώνεται αδυναμία συστηματικής προώθησης των προϊόντων.

Βασικές προκλήσεις που θα απαντηθούν από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας στον τομέα των ΜΜΕ είναι:

 • Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των δυναμικών οικονομικών δραστηριοτήτων της ΠΔΕ και των αντίστοιχων επιχειρήσεων,
 • Ο μετασχηματισμός της παραγωγής αξιοποιώντας σύγχρονες παραγωγικέςμεθόδους με την μετατόπιση σε δραστηριότητες με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία,
 • Η οικονομικήδιαφοροποίηση της παραγωγής στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής οικονομίας.

Στην περίοδο μέχρι και το 2020 θα ενισχυθούν οι παρακάτω δράσεις που αφορούν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

1.    Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας

Μέσω τηςστρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης έχουν αναδειχθείσυγκεκριμένοι τομείςτηςοικονομίας στους οποίους η Περιφέρεια είτε παρουσιάζει ιδιαίτερηδυναμική (π.χ.τουρισμός) ή μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες δυναμικής ανάπτυξηςκαι εξαγωγών (πχ. μικροηλεκτρονική και υλικά).

Γι αυτό θα υπάρξει ενίσχυσησε κλάδους της οικονομίαςοι οποίοι αποτελούν προτεραιότηταγια την Περιφέρεια,έτσι ώστε να επιτευχθεί αφενός η αύξησητηςανταγωνιστικότηταςτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου η οικονομική διαφοροποίησητηςπεριφερειακής οικονομίας η οποία θα είναι προσανατολισμένηστις τεχνολογικές,τομεακέςκαι διατομεακές περιοχές προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΕ.

Οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές του εθνικού προγράμματος πουπεριλαμβάνονταιδράσειςγενικότερης επιχειρηματικότητας αλλά και υψηλούπροϋπολογισμού για επενδύσεις που αφορούν την έξυπνη εξειδίκευση( RIS3) τηςΠεριφέρειας.

Συνεπώς, ο συγκεκριμένοςτύποςδράσηςπεριλαμβάνει επιδοτήσεις για :

 • τη στήριξη ιδιαίτερα των καινοτόμων και δημιουργικών ΜΜΕσυναφών μετις περιοχές προτεραιότητας περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης,
 • την στήριξη των υφιστάμενων ΜΜΕ,
 • τη δημιουργία θερμοκοιτίδων υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικού χαρακτήραπροϊόντων κ.α.

Η στήριξη δύναται να περιλαμβάνει κεφάλαια εκκίνησηςή αναβάθμισης της επιχείρησης για υποδομέςκαι εξοπλισμό, που θα συμβάλλουνστην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

2.    Υποστήριξη σε υπάρχοντα και νέα cluster επιχειρήσεων

Για τηνεξυπηρέτηση του στόχου της ενίσχυσης των clusters θα έχουμε:

 • Την υποστήριξηclusterεπιχειρήσεων(υφιστάμενα και νέα) ωςπρος την κάλυψη δαπανών για κτιριακή διαμόρφωση,αγορά εξοπλισμού (όπως συσκευαστήρια προϊόντων, όργανα ποιοτικού ελέγχου, λήψησυμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ.).
 • Την αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματοςτων Πόλεων της Περιφέρειαςγια τη δημιουργία ή/και  επέκταση οργανωμένων επιχειρηματικών πάρκων ήθερμοκοιτίδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων (υποστήριξηγια κτιριακή διαμόρφωση,αγοράεξοπλισμού για τη λειτουργία του χώρου κλπ.).

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένηπαρέμβαση μπορείνα αποτελέσει τμήμα ΣχεδίουΒιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που θαπραγματοποιηθεί στην ΠΔΕ με δικαιούχους Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικούς συνεργατισμούς (clusters) οποιασδήποτε μορφής (πχ. συμπράξεις,συνεταιρισμοί κλπ.)

  

3.    Ενέργειες διεθνοποίησης και εξαγωγών των επιχειρήσεων.

Κύριο εμπόδιο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, σε δυναμικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας, είναι η αδυναμία συστηματικής προώθησης των προϊόντων τους.

Με την στήριξητου νέου ΠΕΠαναμένεται ναεπιτευχθεί αύξηση των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά στους  τομείς όπου παρουσιάζει πλεονέκτημα (τουρισμός, πολιτισμός,  υδατοκαλλιέργειεςκλπ).

Βάσει των ανωτέρω στονεν λόγωτύπο δράσης περιλαμβάνονται ενέργειες όπως:

 • συμμετοχήσε εκθέσειςκαι επιχειρηματικές αποστολές και b2b συναντήσειςσε αγορές στόχους,
 • ανάπτυξη εξαγωγικών σχεδίων μάρκετινγκ, τυποποίησης προϊόντων & προϊόντωναριστείας,
 • ανάπτυξη κοινών δράσεωνομάδων εξαγωγικών επιχειρήσεων,
 • προβολή - προώθηση εξαγωγών τοπικών προϊόντων,
 • λοιπές δράσεις εξωστρέφειας επιχειρήσεων (mentoring, export marketing tools),
 • πιστοποίησηπροϊόντων και υπηρεσιών κ.α.

4.    Επενδύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να υποστηριχθούνεπιχειρήσειςγια την ενσωμάτωση ΑΠΕκαι ειδικών παρεμβάσεωνμε στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από στην παραγωγική τους διαδικασία.

Η δράση αυτή θα είναι κυρίως συνδυαστική με άλλες επενδύσεις των επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή την υποκατάσταση της σημερινής κατανάλωσης με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

5.Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και καινοτόμων επιχειρήσεωντης Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Το ΠΕΠ θα προσπαθήσει, με την προτεινόμενη δράση, να ενισχυθούν οι άνεργοι της Περιφέρειαςπου επιθυμούν ναξεκινήσουν μια επιχειρηματική προσπάθεια και  αφετέρου να υποστηριχθούν και ναενισχυθούν οι τομείς αιχμήςτης περιφερειακής οικονομίας.

Στο πλαίσιο τουέργου αυτού και για την ενίσχυση των νέων με υψηλά προσόντα που θέλουν να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τις δεξιότητες τους και θα είναι ενταγμένες στους κλάδους υψηλής προτεραιότητας για την περιφέρεια θα δίνονται συνδυαστικάκεφαλαία εκκίνησης επιχειρήσεων σε ανέργους (startup) καιπαροχήσυμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης των νέων εν δυνάμειεπιχειρηματιών.

Οι επιχειρήσεις που πρόκειται να ιδρυθούνθα πρέπει ναχαρακτηρίζονταιαπό καινοτομία και ναεμπίπτουν στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής οικονομίας.

Στόχος αυτής της δράσης θα είναι οι άνεργοι και μόνο.

6.  Υποστήριξη εργαζομένων-επιχειρηματιών σε τομείς που περιλαμβάνονται στην περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης.

Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των δυναμικών οικονομικών δραστηριοτήτων της ΠΔΕκαθώςκαι ο μετασχηματισμός της παραγωγής αξιοποιώντας σύγχρονες παραγωγικέςμεθόδους μπορεί να γίνει με την μετατόπιση των επιχειρήσεων σε δραστηριότητεςμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Αυτό αποτελείσημαντικήπρόκληση για τηνεπίτευξη του στόχου της έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΕ.

Για να βελτιωθούν οι ικανότητες των εργαζόμενων και επιχειρηματιών, στην προσπάθεια μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, το ΠΕΠ, πρόκειταινα τους υποστηρίξει ώστε να αυξήσουντην ικανότητα προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον με απώτερο στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας αλλά και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τηναύξησητηςανταγωνιστικότητάς τους αλλά και της δημιουργίαςβιώσιμων θέσεων εργασίας.

Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν:

•Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των επιχειρηματιώνπου δραστηριοποιούνται σε τομείς της περιφερειακής οικονομίας με συγκριτικό πλεονέκτημα: τα προγράμματα αυτάδύναται να περιλαμβάνουν ενέργειες όπως συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, κλπ.

•Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζομένων σεεπιχειρήσειςτης περιφερειακής οικονομίαςμε συγκριτικόπλεονέκτημα. Τα προγράμματα αυτά δύναται να περιλαμβάνουν ενέργειες όπως συμβουλευτική,κατάρτιση,επιμόρφωση.

•Προγράμματα ανάπτυξης επιχειρήσεων σε τομείς αιχμήςτης περιφερειακής οικονομίας, ταοποία δύναται να περιλαμβάνουν επιχειρηματικές συμβουλές, διαμόρφωση επιχειρηματικών πλάνων ανάπτυξης των επιχειρήσεων κλπ.

7.Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους με έμφαση σε αυτούς με υψηλά τυπικά προσόντα.

Ο συγκεκριμένος τύποςδράσης περιλαμβάνει τηνεπιχορήγηση επιχειρήσεων του ιδιωτικούτομέα της οικονομίας για την πρόσληψη ανέργων μεέμφαση στους ανέργους με υψηλάπροσόντα.

8.    Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο.

Το ΠΕΠ θα επιδιώξει την αξιοποίηση τηςκοινωνικής επιχειρηματικότητας γιατην ένταξητων ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στηναγορά εργασίας μετην δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων, μεέμφαση στα άτομα ταοποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και την υποστήριξητων κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της παρούσας επενδυτικής προτεραιότηταςπρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω βασικοί τύποι δράσεωνπου υποστηρίζουν τον ειδικό στόχο που είναι ηαξιοποίηση του τρίτουτομέα της οικονομίας για την κοινωνική ένταξη και την προώθησηστην απασχόληση των ευάλωτων ομάδων τουπληθυσμού.

Ειδικότερα στο πλαίσιο τουπαραπάνω έργουπεριλαμβάνεται:

 • Η ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (startupsκοινωνικών επιχειρήσεων),
 • Η ανάπτυξη θερμοκοιτίδων γιατην κοινωνική οικονομία,
 • Η στήριξηγια ανάπτυξηκαινοτομίας- συστάδες επιχειρήσεων (clusters),
 • Η ανάπτυξη-λειτουργία περιφερειακώνκόμβων-μηχανισμών κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και
 • Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.

Οι ομάδες στόχοι πού η περιφέρεια θέλει να ενισχυθούν είναι οΕυπαθείς Κοινωνικά Ομάδες.

9. Ενδυνάμωση Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης για άτομα με ψυχικές διαταραχές.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι ηεπαγγελματικήαποκατάστασητων ληπτώνυπηρεσιών ψυχικής υγείας της ΠΔΕ και ηπλήρηςκοινωνική ένταξή τους.

Για τηνεπίτευξη του παραπάνω στόχου προβλέπεται:

 • Ανάπτυξηνέων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε υπάρχοντεςΚΟΙΣΠΕ καιδημιουργίανέων.
 • Ανάπτυξηεναλλακτικών τρόπων απασχόλησης καιεπαγγελματικήςαποκατάστασηςΛηπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Ομάδες – στόχοι θα είναιταάτομαμε ψυχικές διαταραχές.

   II.       Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι σημερινοί και νέοι φορείς έρευνας καικαινοτομίας για τη δημιουργία και επέκταση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ)με εστίαση όμως σε αντικείμενα που άπτονται των περιοχών προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης(π.χ Μικροηλεκτρονική,Νανοεπιστήμες& Νανοτεχνολογίακ.α.).

Αυτό θα συμβεί με την ενίσχυση εξοπλισμού εργαστηρίωνΠανεπιστημίων καιΕρευνητικώνΚέντρων εφαρμοσμένης έρευνας γιατην υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, την δικτύωση με κέντρα αριστείαςεκτόςπεριφέρειας (π.χ.κινητικότητα ερευνητών, ενίσχυση κοινής έρευνας σε τομείς αιχμής κλπ).

Στην ίδια κατεύθυνση θα ενισχυθούν οι υποδομές έρευνας και καινοτομίας σε επιχειρήσεις και συνεργατικούς σχηματισμούς τους (clusters).

III.       Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης.

Η ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης& καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 για την ΠΔΕ περιλαμβάνει τηνπροώθηση καινοτόμων σχεδίων έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίαςστον τομέα της μεταποίησης, τυποποίησηςπροϊόντων σε τομείς προτεραιότηταςτης RIS3.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο κομμάτι της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τους τοπικούς και άλλους φορείς έρευνας και καινοτομίας με στόχο την ενθάρρυνση, διάδοση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ειδικότερα των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Μέσω των επιδοτήσεων των συνεργασιών επιχειρήσεων με φορείς έρευνας, της εκπαίδευσης, της μεταφοράς τεχνολογίας, της εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και εγκαταστάσεων επίδειξης θα βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν πιο καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και να διαφοροποιηθεί η περιφερειακή οικονομία με δραστηριότητες υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού.

IV.       Προώθηση διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ.

Στόχος είναι η ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων για διεθνικά ή πολυεθνικά ερευνητικά έργασε τομείς του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», που εντάσσονται στο πλαίσιοευρωπαϊκών δικτύωνERA-NET στα οποία συμμετέχει ηΠΔΕ κ.α.

Επίσης την ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεωνγια τη συνεργασία μεεπιχειρήσειςτης περιφέρειας ώστενα προκύπτουν προϊόντα και υπηρεσίες από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων καικαινοτομιών του προγράμματοςΟρίζον 2020, την ανάπτυξη συνεργασιώνκαι συνεργατικών δράσεων, την υποστήριξη διεθνούς δικτύωσηςεπιχειρήσεωντης Περιφέρειας, ιδίως ΜΜΕ, με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρατου εξωτερικού.

   V.       Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών.

Θα υπάρξει σημαντική επιδότηση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση τωνΤεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με στόχοτην προώθηση προϊόντων καιυπηρεσιών τους κυρίως στους δυναμικούς παραγωγικούςτομείςτηςπεριφερειακής οικονομίας σύμφωνακαι με τις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού(πολιτισμός τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.).

Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογώνγια την προώθηση και αξιοποίησητου τουριστικού, πολιτιστικού καιαγροτικού προϊόντος, ανάπτυξηδιαδικτυακώνπρογραμμάτων εκπαίδευσης προώθησηςτων αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, ενίσχυση της χρήσης τουΑνοικτού Λογισμικού σε τοπικό επίπεδο κ.α.

Τμήμα αυτής της δράσης θα περιλαμβάνει έργα και δράσεις παροχής ψηφιακών υπηρεσιών θα αποτελέσει μέροςτου Σχεδίου Βιώσιμης ΑστικήςΑνάπτυξης,που θα υλοποιηθεί στοπλαίσιο του συνολικού προγράμματος της περιφέρειας.

Πέραν των παραπάνω δράσεων το ΠΕΠ καλύπτει και το σύνολο των τομέων της οικονομίας που όμως για το δικό μας άρθρο δεν κρίθηκε σκόπιμο να επεκταθούμε.

Παράλληλα η Περιφέρεια θα λάβει, για πρώτη φορά,  σημαντικά κονδύλια και από άλλα προγράμματα κυρίως της Αγροτικής Ανάπτυξης που θα ενισχύσουν σημαντικά και τον τομέα αυτό.

Για πληροφορίες και περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.