1 ESPAlogoΗ χώρα από τα μέσα του Δεκέμβρη του 2014 έχει εγκεκριμένα από την ΕΕ, το βασικό πρόγραμμα αναφοράς της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020,  τα 13 περιφερειακά επιχειρηματικά προγράμματα  (ΠΕΠ) που αφορούν τις 13 περιφέρειες τις χώρας καθώς και 5 από τα επτά εθνικά προγράμματα.

Δεν έχουν ακόμη εγκριθεί τα προγράμματα της  Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι και το μεγαλύτερο από πλευράς όγκου χρημάτων αλλά και το μικρότερο πρόγραμμα της Αλιείας.

Παράλληλα έχουν ψηφιστεί οι νόμοι διαχείρισης των προγραμμάτων αλλά και ένα μέρος των αποφάσεων υλοποίησης έχουν εκδοθεί.

Αν η περίοδος του τελευταίου εξαμήνου δεν είχε χαθεί με τις αέναες διαπραγματεύσεις της χώρας με την ΕΕ για το νέο πρόγραμμα-μνημόνιο είναι προφανές ότι μεγάλο μέρος των προγραμμάτων αυτών θα τα είχαμε δει στην αγορά με προκηρύξεις των πρώτων τους κύκλου έργων και σήμερα  θα βρισκόμασταν στο στάδιο εντάξεων και σύντομα και πρώτων εκταμιεύσεων.

Θεωρώντας  ότι άμεσα η χώρα βαίνει προς ομαλοποίηση και την υπόσχεση από τον κ. Γιούνκερ για εμπροσθοβαρή διάθεση χρημάτων από το αναπτυξιακό αυτό πακέτο των 35 δις, θα κάνουμε μια προσπάθεια, με σειρά άρθρων στο ΣΥΜΒΟΥΛΟ, να παρουσιάσουμε τις βασικές γραμμές των προγραμμάτων που θα έχουν ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας όλη την επόμενη επταετία.

Έτσι στα επόμενα άρθρα μας θα γίνει ανάλυση των παρακάτω, εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων:

 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Πρόκειται για το εθνικό πρόγραμμα που στοχεύει, σε μεγάλο βαθμό, στην ανάπτυξη μέσω της επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας.
 2. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας). Είναι το πρόγραμμα που θα διαχειριστή η αιρετή περιφέρεια και μέσα από όλες τις άλλες δράσεις του σημαντικό βάρος έχει η επιχειρηματικότητα (μέσω της έρευνας, καινοτόμας και των επενδύσεων ) στις μικρές και μεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, παλιές και νέες.
 3. Το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας για τηνΈξυπνη Εξειδίκευση. Πρόκειται για υποπρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ που αφορά την έρευνα και καινοτομία και το οποίο αντλεί χρήματα και από αλλά προγράμματα και ταμεία. Το έργο θα διαχειριστή η ΓΓΕΤ του υπουργείου Παιδείας.
 4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει εκτός των καθ αυτό επενδύσεων στον αγροτικό τομέα σημαντικό ενδιαφέρον και στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων αλλά και στις επενδύσεις του αγροτουρισμού, με το γνωστό σε όλους υποπρόγραμμαLEADER, που συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με επενδύσεις στον αγροτουρισμό και τη μικρή μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
 5. Το εθνικό πρόγραμμα της Αλιείας με σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών αλλά και της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
 6. Τέλος θα αναλύσουμε, όταν θα έχουμε τη δημοσιοποίηση του, το νέο Αναπτυξιακό νόμο που σε επίπεδο χώρας θα έρθει να ενισχύσει επενδύσεις (ίδρυσης, επέκτασης ή και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων) στον πρωτογενή τομέα,  στη μεταποίηση, τον τουρισμό και επιμέρους δράσεις στον τομέα των υπηρεσιών. Ο νόμος είναι ακόμη στο στάδιο της διαμόρφωσης του και δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα για σχολιασμό και παρατηρήσεις (διαβούλευση).

Στόχος μας είναι με την παρουσίαση αυτών των προγραμμάτων οι επιχειρήσεις να έχουν τη βασική αίσθηση τι μπορεί να περιμένουν την επόμενη προγραμματική περίοδο που σαφώς θα διαφέρει από την προηγούμενη και σε προτεραιότητες και ίσως και στον τρόπο υλοποίησης των έργων.

Θέλουμε να πιστεύουμε η κρίση της τελευταίας περιόδου και η σωρευμένη εμπειρία διαχείρισης των τεσσάρων προηγούμενων κοινοτικών πλαισίων θα βελτιώσει επιτέλους το σχεδιασμό και διαχείριση των προγραμμάτων της νέας περιόδου σε όφελος της απόδοσης και της μόχλευσης μεγαλύτερων κονδυλίων ώστε αυτά να πετύχουν τους στόχους στα σημεία που απέτυχαν τα προηγούμενα πλαίσια.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Η πολιτεία μέσα από μελέτες που έχουν εκπονηθεί έχει διαπιστώσει ότι οι αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας εστιάζονται στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης το οποίο θα στηριχθεί στην έξυπνη εξειδίκευση, στις υγιείς επενδύσεις και στην εξωστρέφεια.

Η νέα επιχειρηματικότητα θα αφορά κυρίως δραστηριότητεςέντασης γνώσηςκαι θα συνδυάζεται απαραίτητα, άμεσα ή έμμεσα, με τηδημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Ηέξυπνη εξειδίκευση, που θα είναι το βασικό πρόταγμα της επόμενης περιόδου, θαπρέπεινα διαπνέει τονέο επιχειρηματικό περιβάλλονκαι να αποσκοπεί στον εντοπισμό και την ανάδειξητων χαρακτηριστικών εκείνων της χώρας και των περιφερειών που δημιουργούν βιώσιμαανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα επιδρά σε όλεςτις πτυχές του μοντέλου ανάπτυξης μέσω τηςεξεύρεσης τωνεξειδικευμένων αγορώνπου διαθέτει η χώρα, της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών σε παραδοσιακούς κλάδους και της αξιοποίησης της «έξυπνης» δυναμικής τους.

Η στρατηγικήγια τη μετάβαση στο νέο μοντέλο ανάπτυξης θα στηριχτεί στους εξής πυλώνες:

1. Ενίσχυση προσαρμογής επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις.

Απαιτείται γρήγορη και αποτελεσματική μετάβασητων επιχειρήσεων και των εργαζομένων στα νέαδεδομένα της εποχήςκαιτην εξομάλυνση των οδυνηρών συνεπειών που προκάλεσε η οικονομική κρίση κυρίως στην αγοράεργασίας. Τα αποτελέσματα που επιδιώκονται είναι:

 • Η προσαρμογή επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού στις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της αγοράς
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
 • Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για καταπολέμηση της ανεργίας και δημιουργία νέων, βιώσιμων θέσεων απασχόλησης

2. Επικέντρωση των ενισχύσεων σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εν δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους.

Οι στρατηγικοί αυτοί τομείς αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν στονέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας «Ελλάδα 2021». Οι κλάδοι αυτοί, για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα είναι οι παρακάτω, χωρίς βεβαίως να αποκλείονται και επιχειρήσεις άλλων τομέων που πληρούν τα ίδια χαρακτηριστικά:

 1. Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων: Στόχος είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, με ορόσημοτο 2023, να μετασχηματιστεί σε ένα σύγχρονο παραγωγικό κλάδομε έμφαση στηβιομηχανία τροφίμωνκαι την μεταποίηση, ικανού να συμβάλειστην οικονομική ευημερία και την ποιότηταζωής των πολιτών, μέσω της παραγωγήςανταγωνιστικών, ποιοτικώνκαι ασφαλών τροφίμων ελληνικής προέλευσης, με υψηλήπροστιθέμενη και διατροφική αξία.
 1. Ενέργεια: Μέσω του κλάδου αυτού η χώρα επιδιώκει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τη βελτίωση τηςαποτελεσματικότητας της εσωτερικήςαγοράς ενέργειας και τηνυποστήριξη της βιώσιμηςοικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία του καταναλωτήαπό τις υψηλέςτιμές των ενεργειακών προϊόντων. Στόχος είναι επίσης η ανάπτυξηβιώσιμης επιχειρηματικότητας, σετομείς όπου υφίσταται ουσιαστικό δυναμικό γιατην δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων,όπως η εξοικονόμησηενέργειας, η αξιοποίηση τωνΑΠΕ, καθώς και η συμμετοχή σε έργαυποδομών.
 1. ΕφοδιαστικήΑλυσίδα: Η εθνικήστρατηγικήστον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποσκοπείστην ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορώνκαι Logistics και στην ανάδειξη της Ελλάδας σεδιαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης. Ηστρατηγική θα βασιστεί στην:
 • Ενίσχυση αποδοτικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
 • Απλοποίηση δομής καιμείωση κρίκων εφοδιαστικής αλυσίδαςπρος όφελος του τελικούκαταναλωτή.
 • Διασφάλιση βιωσιμότηταςελληνικών logisticsμέσω ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικήςκαι περιβαλλοντικήςαπόδοσης.
 • Εξωστρέφεια καιδιεθνοποίηση ελληνικώνlogistics.
 • Ανάδειξη ολοκληρωμένων εμπορικών πυλώνεισόδου/εξόδου με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
 1. Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η στρατηγική γιατην ανάπτυξη του τομέαπου διακρίνεται σε στις Δημιουργικές και τις Πολιτιστικές Βιομηχανίες, είναι η δημιουργία διακριτήςταυτότηταςτων παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών κάθεκλάδου (design & branding) προκειμένου να διευκολυνθεί η προώθηση τους στηνδιεθνή αγορά (εξωστρέφεια) σε συνδυασμό με την αισθητή βελτίωση τηςανταγωνιστικότητας και τηςποιότητάς τουςκαι αύξηση της συνολικήςπροστιθέμενης αξίας τους.
 1. Περιβάλλον:Η στρατηγική ανάπτυξηςτου τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλεςπροοπτικές ανάπτυξης μέχρι το 2023: Οι βασικοί τομείς δράσης θα είναι:

1.   Στήριξη επιχειρηματικότητας γιαδιαχείριση των αποβλήτων αστικά -βιομηχανικής προέλευσης ώστενα επιτευχθείμεγαλύτερου βαθμού εκμετάλλευση της αξίας αυτώνως υλικό για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ενεργειακήαξιοποίηση.

2.   Στήριξη επιχειρηματικότητας καικαινοτομίαςσε προϊόντα καιυπηρεσίες αντιρρύπανσης και απορρύπανσηςμε έμφαση στην «πράσινη επιχείρηση» και στη βιομηχανική συμβίωση.

3.   Παραγωγήυψηλής ποιότητας περιβαλλοντικώνυπηρεσιών προς την κοινωνία για αύξηση διαφάνειας και άμβλυνση κοινωνικών αντιδράσεων, διευκολύνοντας τηνεμπλοκή των επιχειρήσεωνστη μελέτη και

διατήρηση τωνπεριβαλλοντικών πόρων και της βιοποικιλότητας.

 1. Τουρισμός: Στόχος είναι τηνπερίοδο 2014-20 η ανάδειξη τουελληνικού τουρισμού σε συνδυασμό με το φυσικό καιτο πολιτιστικό απόθεμακαι τοανθρώπινο δυναμικότης χώραςσε ένα συνολικόπροϊόν εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η υψηλήποιότητα σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα περιλαμβάνειένα σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων αλλά διακριτών τουριστικώνπροϊόντων και θα εξασφαλίζει ένα ενιαίο επίπεδο ελάχιστωνποιοτικών χαρακτηριστικών σε όλες τις περιφέρειεςτης χώρας. Αποτέλεσμα της στρατηγικήςεπιδιώκεται ναείναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδουκαι η αύξησητων εσόδων ανά επισκέπτη, σημεία σταοποία ηχώρα υστερείσημαντικάέναντιτων ανταγωνιστών της.

Οι ειδικότερες προτεραιότητεςγια την επίτευξη αυτώντων στόχων είναι:

1.   Ανάπτυξηειδικών μορφών τουρισμού, αναβάθμιση ή/και διαφοροποίηση του παραδοσιακού μοντέλου «ήλιος- θάλασσα».

2.   Εξασφάλισηυψηλότερης ποιότηταςυπηρεσιών πουπροσφέρονται σε όλη την αλυσίδα αξίας.

3.   Συντονισμένες δράσειςπροώθησης τουριστικού προϊόντος από όλους τους συντελεστές με εστιασμένο σχεδιασμό.

4.   Κατάρτιση απασχολουμένων/δράσεις παροχής υποστήριξης στους επιχειρηματίες και αναβάθμιση παρεχόμενης τουριστικής εκπαίδευσης.

5.   Βελτίωση δημόσιων υποδομώνκαι υπερδομών, αλλάκαι ιδιωτικών με τις οποίεςο επισκέπτηςέρχεται σεεπαφή, μεκαινοτόμες παρεμβάσεις γιαανάδειξητης επισκεψιμότηταςτων τουριστικών προορισμών της χώρας.

 1. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών(ΤΠΕ):Ηεθνική στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη  έχει αναγνωρίσειτις ΤΠΕ είτε ωςαυτοτελή στρατηγικότομέα ανάπτυξης είτε ωςκαταλύτη μετασχηματισμού για τους υπολοίπους τομείς και κλάδουςτηςελληνικήςοικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου τομέα.Στόχο αποτελεί η μεταστροφήτηςαλυσίδας αξίας των ΤΠΕπρος μια εξωστρεφή, καινοτόμα, αναγνωρίσιμηκαι διατηρήσιμη κρίσιμη μάζαψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ικανών ναδημιουργήσουν καινοτόμα επιχειρηματικότητακαι, να εισάγουντις επιχειρήσεις των λοιπώντομέων, στις παγκόσμιες, ψηφιακές, αλυσίδες αξίας.
 2. Υγεία: Βασικήεπιδίωξη για τον τομέα της υγείας, είναι η ανάπτυξηβιώσιμης εξωστρεφούς επιχειρηματικότηταςμε εξαγωγικό προσανατολισμό, σε περιοχές όπου υφίσταταιουσιαστικό δυναμικό για τη δραστηριοποίησηελληνικών επιχειρήσεων, η οποία θασυμβάλλει στην επίτευξη τωνστόχων της στρατηγικής του ΕΣΠΑ 2014–2020. Ειδικότερα στρατηγικήστόχευση αποτελεί ηστήριξη των νέων τεχνολογιώνγια τηνενίσχυση τηςπαραγωγικής διαδικασίας (π.χ.ανάπτυξη γενοσήμων υψηλήςπροστιθέμενης αξίας κ.α), τηνπαροχή υπηρεσιών (τηλεϊατρική, προηγμένεςδιαγνωστικές & απεικονιστικέςυπηρεσίες κ.α.), του τουρισμού υγείας καθώςκαι των εξαγωγών.
 3. Υλικά–Κατασκευές: Ηστρατηγικήστον τομέατων Υλικώνσυνίσταται στην ενίσχυση επιλεγμένων αλυσίδων αξίας του τομέα αφενόςσε δραστηριότητεςπου συμπληρώνουν υπάρχουσες αλυσίδες αξίας και αυξάνουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία και αφετέρου σεδυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους έντασης γνώσης που αξιοποιούννέες τεχνολογίες και αποσπούν μερίδια στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Επιμέρους τομείς θα είναι ανάπτυξη και παραγωγή, πλωτών κατασκευών και ναυπηγημάτων, οικολογικών χρωμάτων, επικαλύψεων από υλικά οργανικής βάσης, ναυπηγικά / μεταλλικά χρώματα, μη τοξικά χρώματα, «έξυπνων» υλικών/προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως επιχρίσματα για διάφορες εφαρμογές. Ανάπτυξη πρωτοποριακών «πράσινων» υλικών και τεχνολογιών εφαρμογής τους, υλικών και εφαρμογών συσκευασίας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Δημιουργίας επιχειρηματικών συστάδων και δικτυώσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργειών στον τομέα της νανοτεχνολογίας για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων δομικών στοιχείων κτιρίων. Ενίσχυση συνεργασιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών εφαρμογής τους στα έργα αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης έργων τέχνης και μνημείων.

3. Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων/ επιχειρήσεων/ δραστηριοτήτωνπου διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά γιατο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.

Σ αυτό το κοινοτικό πλαίσιο θα γίνειεπικέντρωσητων επενδύσεων στις επιχειρήσεις που διαθέτουν αναπτυξιακές προοπτικές.

Τα χαρακτηριστικάτων επιχειρήσεων που αξιολογούνται θετικά, όσον αφορά στις αναπτυξιακές τους προοπτικές, διαφοροποιούνται σεμικρό ή μεγάλοβαθμό ανά τομέα συνοψίζονται παρακάτω:

 • Εξωστρέφεια,
 • Καινοτομία/δημιουργικότητα,
 • Σημαντικό μέγεθοςσε κύκλο εργασιώνκαι απασχόληση, επαρκής γκάμα προϊόντων για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού,
 • Στόχευση σε εξειδικευμένα τμήματατης παγκόσμιας αγοράς,
 • Θετικά αποτελέσματα και οικονομική προοπτική/ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
 • Επανακυκλοφορίατων πόρων στην εσωτερικήαγορά (μεγιστοποίηση του ποσοστού της εγχώριαςπροστιθέμενηςαξίας),
 • Νέα επιχειρηματικότητα/δημιουργία νέων επιχειρήσεων (π.χ.startups),
 • Χαμηλήεπιβάρυνση του περιβάλλοντος,
 • Συνεργασία επιχειρήσεων κοινούσκοπού με στόχο την ενίσχυσητης καθετοποίησης, τη δημιουργία διαπραγματευτικού πλεονεκτήματος, την ολοκλήρωσητου προσφερόμενου προϊόντος/υπηρεσίας,
 • Προϊόντα/Υπηρεσίεςυψηλής προστιθέμενηςαξίας .

4. Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο Ελληνικό επιχειρησιακόπεριβάλλον

Στο πλαίσιο της επίτευξηςτηςέξυπνηςανάπτυξης,προτεραιότητα θα δοθείκαι στην ενίσχυση τηςδημιουργίας ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τιςεπιχειρήσεις,το οποίο προσελκύει επενδύσεις.

Γι αυτό ηστρατηγική τουπρογράμματος θα πρέπει να στοχεύσει στην διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα από την αναδιάρθρωση ΔημόσιαςΔιοίκησης και την ανάπτυξη δομών & υποδομών.

Έτσι το σύνολο των χρημάτων που θα διατεθούν στις επιχειρήσεις, την επόμενη περίοδο και μέχρι το 2020, θα έρθουν να καλύψουν στόχους από τους παραπάνω.

Πάνω σε αυτούς θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ευθυγραμμιστούν ώστε να έχουν τύχη οι προτάσεις χρηματοδότησης που θα υποβάλλουν σε όλα τα προγράμματα.

Για όποια επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστεμαζί μας.