FOOD INDUSTRYΤο επόμενο διάστημα θα  προκηρυχτεί δράση  με σκοπό την ανάπτυξη πιλοτικών δομών για τον συντονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Κλάδου ώστε να εισαγάγουν καινοτομίες που θα δώσουν σημαντική προστιθέμενη αξία στα αγροδιατροφικά  προϊόντα τους (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή).

Η δράση θα επιδοτεί τόσο μεμονωμένα επιχειρήσεις του κλάδου, όσο και τους υπό ίδρυση  συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας  στους  οποίους  θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις.

Μέσω της επιδότησης  θα επιτευχθεί:

ü  η παραγωγή καινοτόμων, ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντωνελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία

ü  η στήριξη των επιχειρήσεων για την εισαγωγή παραγώγων έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση οργανωτικών καινοτομιών

ü  η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων η σύνδεσή τους με τις νέες αγορές

ü  η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και διακίνησης

ü  η δημιουργία της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας στις διαθέσιμες ποσότητες προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των αγορών του εξωτερικού

Προϋπολογισμός
Λόγω των διαφορετικών ποσοστών ενίσχυσης για τις διάφορες κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, ο προϋπολογισμός του έργου θα εξαρτηθεί από τη διάρθρωση των κατηγοριών των δαπανών στις προτάσεις που θα εγκριθούν. Συνολικά όμωςθα διατεθούν  30 εκ. €.
Η χρονική διάρκεια για την υλοποίηση της Δράσης θα είναι από  24-36 μήνες.
Ποιοι δικαιούνται να μετέχουν στο πρόγραμμα.
Προτάσεις μπορεί να υποβάλλουν:

 1. επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια.
 2. συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας, ανώνυμες εταιρίες, που έχουν συσταθεί πριν την υποβολή πρότασηςκαιοι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους, στα οποία όμως θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 10 ΜΜΕ του αγροδιατροφικού κλάδου από την ίδια όμως περιφέρεια.

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης είναι, ενδεικτικά, οι εξής:

1. Δαπάνες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίαςκαι αφορούν σε:

 • συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Πρόκειται για δαπάνες μίσθωσης, περιπτέρου για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
 • καινοτομία για ΜΜΕ. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με:
  • την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία τωνδιπλωμάτων ευρεσιτεχνίαςκαι λοιπώνάυλων στοιχείων ενεργητικού,
  • τηναπόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας ,
  • συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίαςπου αφορούν σε  συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν κλπ,
  • υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή, παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη  αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών,
 • διαδικαστική και οργανωτικήκαινοτομία.Οι σχετικές δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες
  • δαπάνες προσωπικού
  • δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο,
  • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές ,
  • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 • επαγγελματική κατάρτιση. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με
  • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών
  • λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων
  • δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες

2. Δαπάνες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίαςπου αφορούν σε

 • επενδύσεις για τηνκατασκευή ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 • λειτουργικά έξοδα, δηλαδή δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) που σχετίζονται με:
  • το συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού
  • την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού
  • τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας


Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων
Κάθε υποβαλλόμενη πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο
συνοδεύεται από σχέδιο δράσης για τον αντίστοιχο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας
και ένα σχέδιο δράσης για κάθε επιχείρηση που αιτείται ενίσχυσης.

Όλοι οι δικαιούχοι μίας πρότασης πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ίδια γεωγραφική Περιφέρεια. Στα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων περιλαμβάνονται:
Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρήσεων

 • Καινοτομικότητα, πληρότητα και ωριμότητα των ενεργειών του προτεινόμενου σχεδίου δράσης
 • Σαφήνεια παραγόμενων αποτελεσμάτων/παραδοτέων
 • Επάρκεια υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού
 • Εμπειρία και βαθμός επιτυχίας στην υλοποίηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας
 • Χρηματοοικονομική επάρκεια
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Κριτήρια αξιολόγησης συνεργατικού σχηματισμού

 • Επίτευξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων
 • Ένταση συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του Κλάδου
 • (απολογιστικά και προοπτικά)
 • Πληρότητα και ωριμότητα στρατηγικού σχεδίου και ενεργειών σχεδίου δράσης
 • Επάρκεια υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού
 • Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Κλάδο
 • Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Με την προκήρυξη του προγράμματος θα υπάρξουν περισσότερες και αναλυτικές λεπτομέρειες και θα επανέλθουμε.

Όμως  και με τις σημερινές πληροφορίες αλλά και την πολύχρονη εμπειρία μας,  είμαστε έτοιμοι να σχεδιάσουμε μαζί σας την όποια πρόταση έχετε διαμορφώσει.

Γι αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για μια πρώτη ανάλυση των διδύμων και σχεδιασμό των δράσεων πατώντας εδώ.