innovationΣύντομα θα προκηρυχτεί δράση με τη μορφή των εκκολαπτηρίων επιχειρηματικών ιδεών και με στόχο να καλύψει όλα τα στάδια από την αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ενασχόλησης νέων επιστημόνων στον τομέα της έρευνας, μέχρι την εξασφάλιση των  προϋποθέσεων για τη δημιουργία των επιχειρήσεων που θα εμπορευματοποιήσουν την ιδέα.

Η επιλογή του αναδόχου δημιουργίας του εκκολαπτηρίου (παρόχου εγκαταστάσεων και υπηρεσιών εκκολαπτηρίου επιχειρηματικών ιδεών) θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό.

Ενισχυόμενοι τομείς προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα θα στοχεύει και στους εννέα τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) ήτοι:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές

Η όλη βοήθεια στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα γίνεται σταδιακά και σε φάσεις.

Την όλη διαχείριση θα κάνει ο φορέας που θα έχει επιλεγεί και οι φάσεις είναι:

ΦΑΣΗ Α΄.Θα γίνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες ή ομάδες νέων επιστημόνων σε Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι προτάσεις των νέων επιστημόνων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής με την οποία θα είναι δυνατή η καταχώριση και υποβολή των απαραίτητων
στοιχείων και η παροχή διευκρινίσεων προς τους διαγωνιζόμενους.

Η διαδικασία επιλογής των τελικών ωφελούμενων της Δράσης θα εφαρμοστεί από τον Ανάδοχο, υπό την εποπτεία της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, με βάση κατάλληλα κριτήρια επιλογής. Η Φάση ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πίνακα Επιτυχόντων του Διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή και την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ των Επιτυχόντων και του Αναδόχου.

ΦΑΣΗ Β’ : Κατά τη διάρκεια της Φάσης αυτής οι ενισχυόμενοι νέοι επιστήμονες θα φιλοξενούνται σε χώρο εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών που θα διαθέσει ο Ανάδοχος στην Αθήνα.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη οργάνωση και λειτουργία της Προθερμοκοιτίδας, έτσι ώστε να παρέχεται στους ενισχυόμενους:

 • κατάρτιση από ειδικούς συμβούλους - επαγγελματίες σε θεματικούς τομείς όπως, επιχειρηματικότητα, μεταφορά τεχνολογίας, χρηματοδότηση επενδύσεων, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, marketing, κ.α., με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων.
 • εξειδικευμένη-εξατομικευμένη υποστήριξη μέσα από τακτικές συναντήσεις με μέντορες/καθοδηγητές προερχόμενους από διάφορους επαγγελματικούς χώρους.
 • ενημέρωση-δικτύωση με επαγγελματίες και επιχειρήσεις εκτός προθερμοκοιτίδας, μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων με ομιλητές διακεκριμένους επαγγελματίες και επιστήμονες ανά θεματική ενότητα.


Κάθε μήνα οι υπότροφοι θα παρουσιάζουν την εξέλιξη στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η Φάση ολοκληρώνεται με την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου για όλες τις ιδέες που προκρίθηκαν.

Ο αρχικός προγραμματισμός περιλαμβάνει εξάμηνους Κύκλους φιλοξενίας των εκατό ατόμων ανά Κύκλο, αλλά ενδέχεται να  ζιαφοροποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των ενισχυόμενων επιστημόνων.

ΦΑΣΗ Γ’: Στο πλαίσιο της Φάσης αυτής πραγματοποιείται αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι δυνατόν να περιλαμβάνει προφορική παρουσίαση από τους νέους επιστήμονες.

Η Φάση ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πίνακα των Έργων (περίπου 5-10 έργα ανά Κύκλο) που προχωρούν στην επόμενη Φάση και θα λάβουν περαιτέρω χρηματοδότηση από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΦΑΣΗ Δ’: Η Φάση αφορά στην αποσαφήνιση και λεπτομερέστερη περιγραφή των γενικότερων ή εκκρεμών θεμάτων που αφορούν στα εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια  και στην αναζήτηση/οριστικοποίηση των πηγών χρηματοδότησης.

Η Φάση ολοκληρώνεται με την οριστικοποίηση του εταιρικού/χρηματοδοτικού σχήματος για τις προτάσεις που εγκρίθηκαν στο προηγούμενο στάδιο.

ΦΑΣΗ Ε’: Η τελική Φάση αφορά στη λειτουργία της νεοσύστατης επιχείρησης και στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός.
Η μέγιστη δαπάνη για τις Φάσεις Α’-Δ’ του Πρώτου Κύκλου ανέρχεται σε 5.000.000 €.
Ο προϋπολογισμός για κάθε καινοτομική ιδέα εξαρτάται από την πρόκρισή της στην τελική φάση. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά καινοτομική ιδέα στις Φάσεις Α’ - Δ’ ανέρχεται σε 50.000 €.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης εκτιμάται σε 15 μήνες για τις Φάσεις Α’-Δ’ ανά Κύκλο ενώ για  την Ε
 Φάσης, στην οποία υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης νεοσύστατων εταιριών, εκτιμάται σε 12-24 μήνες.

Δυνητικοί δικαιούχοι.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στους οποίους απευθύνεται η Δράση θα είναι νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις τους  με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή και την εκκόλαψη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, καθώς και στην υποστήριξη της αξιολόγησης και της εφαρμογής συναφών επιχειρηματικών σχεδίων.
Οι τελικοί ωφελούμενοι της Δράσης είναι νέοι επιστήμονες (ή ομάδες αυτών) με υψηλή κατάρτιση (κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και καινοτόμες ιδέες στους τομείς προτεραιότητας που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Επιλέξιμες δαπάνες.

Δαπάνες που αφορούν στις Φάσεις Α’ - Δ’

 • δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Πρόκειται για συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης
  άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν,
 • δαπάνες για υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Πρόκειται για παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την
  ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών 
 • δαπάνες για την απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άϋλων στοιχείων ενεργητικού

Δαπάνες που αφορούν στη Φάση Ε’: Παρέχεται ενίσχυση υπό μορφή επιχορήγησης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Η μέγιστη επιχορήγησης των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 1,6 εκ. € για τις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και 1,2 εκ. € για τις υπόλοιπες περιοχές.

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης νέων επιστημόνων.

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των νέων επιστημόνων θα είναι:

 • Συνάφεια ιδέας με κάποιον από τους επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας
 • Καινοτομικότητα και εμπορικότητα προτεινόμενου προϊόντος/υπηρεσίας
 • Στάδιο ωριμότητας υποβαλλόμενης ιδέας
 • Χαρακτηριστικά υποψήφιου (ηλικία, γνωστικό υπόβαθρο, ικανότητες/δεξιότητες, εμπειρία).


Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων

 • Πληρότητα ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Διαθεσιμότητα συντελεστών παραγωγής και οργάνωση διαδικασιών
 • Πληρότητα σχεδίου προώθησης του προϊόντος
 • Ποιότητα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τιμές οικονομικών δεικτών (NPV, IRR)
 • Καταλληλότητα στρατηγικών επιλογών και στόχων
 • Ικανότητα και εμπειρία ομάδας διοίκησης

Στιςυποχρεώσεις του Αναδόχουπεριλαμβάνονται:

 • η διοργάνωση του Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας, η υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής των τελικών ωφελούμενων της Δράσης και της αξιολόγησης των παραγόμενων επιχειρηματικών σχεδίων
 • η διάθεση και λειτουργία υποδομών εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών (εγκαταστάσεις-εξοπλισμός), όπου θα φιλοξενηθούν οι επιλεγέντες νέοι επιστήμονες
 • η παρακολούθηση, υποστήριξη και εμψύχωση των επιλεγέντων νέων επιστημόνων (τελικοί ωφελούμενοι)
 • η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring-coaching)
 • η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αρχική αξιολόγηση της ιδέας σας συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας  παρακάτω.