epanek

Το νέο πρόγραμμα,  με το όνομα «Επανεκκίνηση», που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας, εστιάζει, με προτεραιότητα, σε συγκεκριμένους κλάδους της εθνικής οικονομίας οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως οι πλέον δυναμική για την επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την πολύχρονη ύφεση και οι οποίοι είναι:

 1. Τουρισμός
 2. Ενέργεια
 3. Αγροδιατροφή
 4. Περιβάλλον
 5. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 6. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 7. Υγεία & Φαρμακευτική Βιομηχανία
 8. Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες
 9. Υλικά & Κατασκευές

Το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» θα έχει προϋπολογισμό 3,73 δις €.

Με βάση τις προτεραιότητες του υπουργείου το πρόγραμμα τα ποσά θα κατευθυνθούν στους παραπάνω τομείς και κλάδους δραστηριότητας κατά προτεραιότητα και όχι αποκλειστικά.

Η επιλογή αυτή έχει γίνει στη λογική της στοχευμένης χρηματοδότησης ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Έτσι πλέον η πολιτεία θα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις από αυτούς τους κλάδους και οι οποίες καλύπτουν τα κριτήρια που περιγράφονται στον κάθε κλάδο στη συνέχεια.

Στο άρθρο αυτό  θα παρουσιάσουμε τον κάθε κλάδο και τους στόχους που έχουν τεθεί ώστε οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν που και πως  θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους τη επόμενη 5ετία. 

Η νέα λογική υποχρεώνει τις  επιχειρήσεις να μελετήσουν τις προτεραιότητες της πολιτείας, που κατά κανόνα είναι και δικές τους προτεραιότητες και με βάση αυτές να σχεδιάσουν την επενδυτική τους πολιτική την επόμενη περίοδο.

1.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στον τουρισμό θα υπάρξουν επενδύσεις σε  όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με στόχο:

Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.  Θα επιδοτηθεί ηποιοτική  αναβάθμιση  του  παραδοσιακού  μοντέλου «ήλιος- θάλασσα» και  θα υπάρξει εμπλουτισμός  του  με ανάδειξη, κατά προτεραιότητα, 5 ειδικών μορφών τουρισμού: συνεδριακός, ιατρικός-ιαματικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος και πόλης .

Για όλες αυτές τις δραστηριότητες  θα υπάρχουνάμεσες επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου (παλιές και νέες).

Τουριστική προβολή:Θα γίνουν παρεμβάσεις ενίσχυσης της τουριστικής προβολής όπου θα συμμετέχουν επιχειρήσεις και οι φορείς τους σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα.

Κατάρτιση – εκπαίδευση: Θα επιδιωχθεί η κατάρτιση / εκπαίδευση και ενίσχυση της απασχόλησης των εργαζόμενων στον τουριστικό κλάδο.

Έργα υποδομής:   Θα δημιουργηθούν έργα υποδομής στρατηγικής σημασίας για τον τουρισμό και θα διαμορφωθεί φιλικό επενδυτικό περιβάλλοντος στο τουριστικό επιχειρείν.

 2.ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε προϊόντα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ιδιαίτερα στα μοναδικά χαρακτηριστικά που τους προσδίδει η βιοποικιλότητα του ελλαδικού χώρου. Οι βασικοί κλάδοι προτεραιότητας είναι:  το γάλα, τα  τυροκομικά, οι ελιά-λάδι, ο οίνος, το κρέας, οι υδατοκαλλιέργειες (νωπά ψάρια και κατεψυγμένα), οι δενδρώδεις καλλιέργειες- φρούτα (χυμοί, κονσερβοποίηση), τα φυτά μεγάλων καλλιεργειών (σιτηρά, καλαμπόκι, κ.λ.π.) και  τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Οι δράσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε :

Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων τροφίμων με στρατηγικές και επιχειρησιακά σχέδια που θα έχουν ως στόχο την αύξηση των εξαγωγών των επώνυμων τυποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων.  Μέσα από αυτές τις ενισχύσεις θα γίνει προσπάθεια  προώθησης των  προϊόντων αγροδιατροφής στις σημερινές αγορές που οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται αλλά και σε νέες αγορές ή/και  προώθησης προϊόντων μέσω ενίσχυσης των υπηρεσιών logistics.

Ανάπτυξη και εφαρμογή της έρευνας και καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων. Θα ενισχυθούν τα ερευνητικά κέντρα για την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων,  για την ανάπτυξη νέων προϊόντωνή τη βελτίωση τους  ως προς τα ποιοτικά και οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. Παράλληλα θα υπάρξει στήριξη των επιχειρήσεων για τηνανάπτυξη καινοτομικών πρακτικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδακαι στήριξη προϊόντων «πολιτισμού και υγείας».

Κατάρτιση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων του κλάδου ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα παραγωγής και διάθεσης των αγροπροϊόντων.

Προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα αγροδιατροφήςμε δράσεις πιστοποίησης (branding) ως προς την προέλευσή τους και τις διαδικασίες παραγωγής. Γι αυτό θα  ενισχυθεί κι η δημιουργία οργανισμών πιστοποίησης.

Προώθηση της συνεργασίας(συνέργειες, συνεργατικά σχήματα,clusters, κ.ά) σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας με ενίσχυση πιλοτικώνσχεδίων(παραγωγή- εκπαίδευση-προώθηση) που θα λειτουργήσουν «παραδειγματικά» για αντίστοιχες πρωτοβουλίες στον αγροτροφικό τομέα.

Στην ίδια κατηγορία θα έχουμε ενισχύσεις σύνδεσης των τροφίμων  με τηνελληνική κουζίνα,«γευσιγνωστική» πιστοποίησηκαι διασύνδεσης πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης για την παραγωγή προϊόντων με ιδιαίτερα ποιοτικά ή καινοτομικά χαρακτηριστικά.

3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βασική παράμετρος του προγράμματος θα είναι η μείωση της ρύπανσης και η επαναχρησιμοποίηση των υλικώνώστε να μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα της κάθε δραστηριότητας και να υπάρξει επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων ως πρώτων υλών.

Γι αυτό θα υπάρξουν τρεις δράσεις:

Πρώτη Δράση: Διαχείριση αποβλήτων-ανακύκλωση-ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων. Σε αυτή θα έχουμε επιδοτήσεις για :

Στήριξη της επιχειρηματικότητας  με στόχο τα απόβλητα, είτε αστικά  είτε βιομηχανικής προέλευσης, να  επαναχρησιμοποιηθούν ως υλικά ή ενεργειακά με παραγωγή ενέργειας.

Στήριξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίαςσε προϊόντα και υπηρεσίες αντιρρύπανσης  και απορρύπανσης με έμφαση στην «πράσινη επιχείρηση» και στην βιομηχανική συμβίωση.

Παραγωγή υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικών υπηρεσιώνπρος την κοινωνία για αύξηση της διαφάνειας και άμβλυνση των κοινωνικών αντιδράσεων, διευκολύνοντας την εμπλοκή των επιχειρήσεων στην μελέτη και διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων και της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα  θα επιδιωχθεί η έρευνα και η καινοτομίαστο σχεδιασμό καταπολέμησης φυσικών καταστροφών, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην βιοποικιλότητα,  στην βελτίωση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων στην περιβαλλοντική πληροφορία και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Οι ενέργειες  που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι:

 1. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην αξιοποίηση βιο-αποβλήτων.
 2. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη δικτύου επισκευαστικής αλυσίδας.
 3. Επενδύσεις για την βελτίωση της διαλογής και συλλογήςειδικών ανακυκλούμενων απορριμμάτων.
 4. Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων μεγάλης οικονομικής σημασίας.
 5. Δράσεις κατάρτισης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Με το σύνολο των παραπάνω δράσεων η πολιτεία σκοπεύει:

Να αξιοποιηθεί η αστική λυματολάσπη βιολογικών καθαρισμών καθώς και άλλων αποβλήτων με υψηλό βιοαποδομήσιμο κλάσμα.

Να επιτευχθεί ο διαχωρισμός  και συλλογή των υπολειμμάτων τροφών.

Να αναπτυχθούν μονάδες  βιοσταθεροποίησης και ανάεροβιας χώνευσης και την παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς.

Να δημιουργηθούν μονάδες μηχανικής διαλογής και βιολογικής επεξεργασίας και ανάκτησης των υλικών των υπαρχουσών μονάδων ανακύκλωσης.

Να γίνουν επενδύσεις για την κατασκευή και λειτουργία πράσινων σημείων και επισκευαστικών αλυσίδων και βιώσιμων δικτύων  διάθεσης υλικών σύμφωνα με τις αρχές της βιομηχανικής συμβίωσης.

Να γίνουν επενδύσεις ανάπτυξης τεχνολογιών ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών και ενεργειακής αξιοποίησης τους σε μονάδες συμπαραγωγής. Επίσης για την ανάπτυξη μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αστικών απορριμμάτων και δευτερογενών  καυσίμων(RDF/SRF) σε επιδεικτική κλίμακα και την προώθηση της αξιοποίησης του βιοαερίου των ΧΥΤΑ.

Επιπλέον θα προωθηθεί η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής υγρών βιοκαυσίμων, βιοδιυλιστηρίων αποβλήτων, καθώς επίσης και η εύρεση εναλλακτικών λύσεων για την απορρόφηση των ανακτηθέντων υλικών από ειδικά ρεύματα αποβλήτων (όπως ελαστικά κλπ).

Έμφαση δίνεται στη δυνατότητα αναγέννησης τμημάτων των ελαστικών για παραγωγή νέων, ανάκτησης χημικών ουσιών για τη σύνθεση νέων ελαστικών και προώθησης της ανάπτυξης τεχνολογιών για θερμική επεξεργασία τους.

 Δεύτερη δράση: Για μείωση της επίπτωσης των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων.

Στόχος είναι να υπάρξει ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την εφαρμογή μεθόδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με την υιοθέτηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών προτύπων σε περιοχές με έντονα προβλήματα ποιότητας αέρα ή υδάτων.

Θα επιδιωχθεί η συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για  ανάπτυξηκαινοτόμων τεχνολογιών αντιρρυπαντικής προστασίας με έμφαση στηθαλάσσια ρύπανση από προϊόντα πετρελαίου/υδρογονάνθρακες και στην ρύπανση υπόγειων υδροφορέων από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα.

Θα ενισχυθούν επιχειρήσεις για μετεγκατάσταση σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα παράλληλα με την ενίσχυση δράσεων   αειφορικής οργάνωσης περιοχών με έντονη συγκέντρωση βιομηχανικών και μεταποιητικών μονάδων.

Θα προωθηθούν πιλοτικές εφαρμογές.

Θα ενισχυθούν επιχειρήσεις για υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής πιστοποίησης.

Θα επιδιωχθεί η προώθηση  επενδύσεων για διαμόρφωση χώρων  επεξεργασίας και διάθεσης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων.

Για όλους τους παραπάνω στόχους θα διατεθούν χρήματα για:

 1. Επιχειρήσεις: Θα υπάρχει ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή μεθόδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με την υιοθέτηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών προτύπων.
 2. Ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής: Επιδιώκεται, η συνεργασία επιχειρήσεων του κλάδου με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, για την ανάπτυξηκαινοτόμων τεχνολογιών αντιρρυπαντικής προστασίαςμε έμφαση στη θαλάσσια ρύπανση από προϊόντα  πετρελαίου/υδρογονάνθρακες και στην ρύπανση υπόγειων υδροφορέων από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα.
 3. Αειφορική οργάνωση επιχειρηματικών πάρκων και  άτυπων βιομηχανικών περιοχών.
 4. Κατάρτιση- εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων σε νέες  τεχνολογίες (βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών συστημάτων ανακύκλωσης, αντιρρύπανσης, απορρύπανσης κτλ)
 5. Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων.

Τρίτη δράση: Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην κοινωνία και στην αγορά.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας και διαθεσιμότητας των στοιχείων που αφορούν στο Περιβάλλον και την αναβάθμιση των μεθοδολογιών  αειφορικού σχεδιασμού των επενδυτικών προγραμμάτων, μέσω της προώθησης σχημάτων συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ αρμόδιων προς τούτο κρατικών και ιδιωτικών φορέων.

Επίσης στοχεύει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτομίας στον τομέα της προστασίας της  βιοποικιλότητας και  θα δώσει έμφαση στην μελέτη ενδημικών και τοπικών ειδών, στην κατάσταση διατήρησης των πληθυσμών των ειδών στον ελληνικό χώρο με σκοπό την παραγωγή εμπορικά και τεχνολογικά αξιοποιήσιμων δεδομένων.

Οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν σε:

Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας : Ενίσχυση συμπράξεων ερευνητικών φορέων με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων που θα αξιοποιούν τη γενετική αποθήκη της βιοποικιλότητας του ελληνικού χώρου, τις πληροφορίες για τα ενδημικά είδη και τις προστατευόμενες περιοχές.

Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα πολιτικής προστασίας,πρόβλεψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέααειφορικούσχεδιασμούεπενδυτικών προγραμμάτων.

Προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων με τοπικούς φορείς για τις προστατευόμενες περιοχές.Ενίσχυση σχημάτων αναδοχής από επιχειρήσεις και μεταποιητικές μονάδες γειτονικών περιοχών και οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας.

4.ΥΓΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βασική επιδίωξη για τον τομέα της υγείας, είναι η ανάπτυξη βιώσιμης εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με εξαγωγικό προσανατολισμό, σε περιοχές όπου υφίσταται ουσιαστικό δυναμικό για τη δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα  θα συμβάλλει, στη δημιουργίαέξυπνης εξειδίκευσης της χώρας στις περιοχές όπου ανιχνεύεται  δυναμικό επιχειρηματικότητας αλλά και ερευνητικής αριστείας.

Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι η έρευνα και καινοτομία στις προτεινόμενες περιοχές θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος.

Οι δράσεις στον τομέα της υγείας αφορούν σε:

Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού: Επιχορήγηση δράσεων κατάρτισης του προσωπικού σε τομείς όπου υπάρχει ζήτηση από την αγορά για εξειδικευμένα στελέχη και όπου μπορεί η χώρα να λειτουργήσει ανταγωνιστικά (πχ ως πόλος έλξης ιατρικού τουρισμού).

Πιστοποιήσεις φορέων που ασχολούνται με τον τομέα της υγείας.
Ενίσχυση της Έρευνας και Ανάπτυξης για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας, νέων φαρμάκων, ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων θεραπευτικών στόχων, νέων μορφών χορήγησης και κέντρων βιοισοδυναμίας, καθώς και υπηρεσιών Τηλεϊατρικής.

Ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας, ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού και επέκτασης εξαγωγών ( πχ δράσεις ενίσχυσης συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια).

Αναδιάρθρωση Θεσμικού Πλαισίου προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία.

5.ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας –logistics το πρόγραμμα στοχεύει σε  ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών και Logistics και σε ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Για την επίτευξη των στόχων θα εφαρμοστούν πολιτικές που θα αφορούν σε:

 1. Βελτίωση των υποδομώνκαι της προσβασιμότητας.  Ολοκλήρωσης και αναβάθμισης των βασικών οδικών, σιδηροδρομικών και χωρικών υποδομών. Μέρος των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθούν από τα μεγάλα προγράμματα (μεταφορές, περιβάλλον κλπ).
 2. Προώθηση της εξωστρέφειαςτου κλάδου και προσέλκυση διεθνών εμπορικών συμφωνιών/συνεργασιών με Ανάπτυξη Υποδομών Καταγραφής-Οργάνωσης-Διασύνδεσης και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Υποδομών για την υιοθέτηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με στόχο την διεθνοποίηση του κλάδου.
 3. Απλοποίηση δομώνκαι επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
 4. Βελτίωση αποδοτικότηταςμέσω προώθησης νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών ώστε να ενισχυθεί η ηλεκτρονική ροή των πληροφοριών που βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 5. Βελτίωση ανταγωνιστικότητας μέσω διατροπικών μεταφορών.
 6. Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματοςκαι ενίσχυση της αειφορίας.
 7. Προώθηση της καινοτομίας μέσω συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.
 8. Δημιουργία και αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικούγια την βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και αύξηση της απασχόλησης.
 9. Θεσμικές παρεμβάσεις –Βελτίωση Διοικητικών Διαδικασιών.

6.ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στο σύνολό της και τη δημιουργία νησίδων έξυπνης εξειδίκευσης.

Από τις έως σήμερα μελέτες προκύπτει ότι το μεγαλύτερο δυναμικό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της ενέργειας, εντοπίζεται στη βελτίωση της ενεργειακήςαπόδοσης σε όλους τους τομείς και στην ανάπτυξη δραστηριότητας γύρω από τις ΑΠΕ.

Γι αυτό θα υπάρξουν δράσεις όπως:

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση στα  υφιστάμενα κτίρια(κατοικιών, δημόσιων κτιρίων και κτιρίων επαγγελματικής χρήσης). Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Υποστήριξη της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.
 2. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεωνμε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους σε όλες τις φάσεις παραγωγής. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει όλες οι δράσεις να αποσκοπούν σε μείωση του ενεργειακού κόστους- Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας(π.χ. αλλαγή διαδικασίας παραγωγής,  εκσυγχρονισμός  εξοπλισμού,  εκμετάλλευση  της  απορριπτόμενης  θερμότητας, περιορισμός των ενεργειακών απωλειών για θέρμανση και δροσισμό χώρων στα βιομηχανικά κτίρια και στις αποθήκες). Ολοκληρωμένη  ενεργειακή  διαχείριση  ΒΙ.ΠΕ. (π.χ.  ανάπτυξη  δικτύων  τηλεθέρμανσης  και κεντρικών μονάδων ΣΗΘΥΑ). Ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά«πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών. Αξιοποίηση  παραπροϊόντων  και  αποβλήτων  βιομηχανικών  διεργασιών  για  την  παραγωγή ενέργειας και ενσωμάτωση ενεργειακών προτύπων(ISO 50001). 
 3. Αύξηση της συμμετοχής των ώριμων τεχνολογιών ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχο αποτελεί η κατάλληλη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ώριμες τεχνολογίες ΑΠΕ που θα έχει ως αποτέλεσμα την επίσπευση των σχετικών επενδύσεων. Θα πρέπει να  προβλεφθούν δράσεις όπως η δημιουργία Ταμείου (εγγυήσεων η δανειοδοτήσεων) προς ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών.
 4. Δημιουργία/αύξηση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο των τεχνολογιών ΑΠΕ.

Στόχος είναι η αύξηση της επιχειρηματικότητας στο χώρο των υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες ΑΠΕ καθώς και η ολοκλήρωση σημαντικών ερευνητικών πιλοτικών έργων με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Άλλος στόχος θα είναι να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα στον τομέα των υπηρεσιών συντήρησης, ελέγχων και εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ΑΠΕ.

Σε ότι αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη εντάσσονται πεδία έρευνας που περιλαμβάνουν ενδεικτικά την κατασκευή πλωτών εξεδρών στήριξης ανεμογεννητριών, την ανάπτυξη μικρών ανεμογεννητριών χαμηλού θορύβου, την ανάπτυξη συστημάτων διάγνωσης βλαβών καθώς και μεθόδων επισκευής πτερυγίων των ανεμογεννητριών κλπ.

Θα ενισχυθούν:

 • Η επιχειρηματικότητα γύρω από την κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής ΑΠΕκαιυλικών συντήρησης και εγκατάστασης.
 • Η  επιχειρηματικότητα στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ΑΠΕ
 • Η έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες ΑΠΕ.

 Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών.

Στόχο αποτελεί η αύξηση της αξιοποίησης τεχνολογιών χρήσης οργανικών υπολειμμάτων για την παροχή θερμικών φορτίων προς οικισμούς, ΒΙΠΕ και αγροτικές περιοχές.

Έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη για την ανάπτυξη κεντρικών μονάδων αναερόβιας χώνευσης  που θα αξιοποιεί τα τοπικά παραγόμενα πτηνο-κτηνοτροφικά υπολείμματα και υπολείμματα γεωργικών βιομηχανιών.

Παράλληλα, θα υποστηριχθούν μικρές αγροτικές-κτηνοτροφικές μονάδες για την επιτόπου παραγωγή και αξιοποίηση ενέργειας (ιδιοκατανάλωση).

Θα ενισχυθούν:

 • Επιχειρήσεις  παραγωγής θερμότητας και συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) μέσω της εκμετάλλευσης οργανικών υπολειμμάτων.
 • Η ερεύνα καθώς και κατασκευή πιλοτικών έργων επίδειξης/ αύξησης  αποδοτικότητας των τεχνολογιών αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων.

Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή.

Στόχος είναι  η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω εφαρμογών γεωθερμίας, η έρευνα και ανάπτυξη σε ότι αφορά στην βελτίωση της απόδοσης των μονάδων παραγωγής ενέργειας, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την μέτρηση του γεωδυναμικού δυναμικού καθώς και η εκτέλεση ερευνητικών πιλοτικών έργων σε καινοτόμες γεωθερμικές εφαρμογές.

Θα ενισχυθούν:

 • Επιχειρήσεις  για  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  θερμότητας  μέσω εφαρμογών γεωθερμίας.
 • Ηέρευνα  και  ανάπτυξη  καθώς  και  εκτέλεση  καινοτόμων  έργων  επίδειξης  εφαρμογών γεωθερμίας.

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας γύρω από τις τεχνολογίες ευφυών δικτύων.

Στόχος είναι η μετατροπή των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα διαδραστικό δίκτυο υπηρεσιών (πελατών / παρόχων / διαχειριστών των δικτύων ηλεκτρικής  ενέργειας), σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μεθόδων αποθήκευσης της ενέργειας και τη μεγάλης κλίμακας ένταξη και αποτελεσματική εκμετάλλευση διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας (από ΑΠΕ ή και άλλες μορφές).
Θα ενισχυθούν:

 • Επιχειρήσεις  παραγωγής εξαρτημάτων και λογισμικού ευφυών δικτύων.
 • Δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα των ευφυών δικτύων.

Ανάπτυξη έρευνας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας γύρω από τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.

Στόχο αποτελεί η έρευνα και ανάπτυξη εξοπλισμού γύρω από τις τεχνολογίες της αντλησιοταμίευσης και των συσσωρευτών.

Επίσης στόχος είναι η έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή εξοπλισμού εγκαταστάσεων αντλησιοταμίευσης όπως υδροστρόβιλοι και αναστρέψιμες αντλίες και  βελτίωσης των συσσωρευτών.

Στον τομέα αυτό θα  ενισχυθούν επιχειρήσεις  για  ανάπτυξη  και  διάθεση προϊόντων  εξοπλισμού  για  εγκαταστάσεις αντλησιοταμίευσης  και  ανάπτυξης  και  διάθεσης  συστάδων  συσσωρευτών  για  εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

7.ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται τα υλικά διαφόρων χρήσεων, με έμφαση σε υλικά που έχουν σχέση με τις κατασκευές και τη γεωργία, καθώς και οι κατασκευέςέργων διαφόρων κατηγοριών.

Οι δραστηριότητες που στοχεύει το πρόγραμμα είναι:

 1. Ανακύκλωση γεωργικών και βιομηχανικών απορριμμάτωνγια τη δευτερογενή παραγωγή υλικών.
 2. Ανάπτυξη και παραγωγή υλικών προστασίας (επιχρισμάτων)για την οικοδομή, τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς και προϊόντων τσιμέντου και ρητινών για ειδικές χρήσεις σε κατασκευές.
 3. Ανάπτυξη και παραγωγήυλικών συσκευασίας τροφίμων και γεωργικών προϊόντων.
 4. Ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και τεχνικών, φιλικών προς το περιβάλλον, για την προστασία έργων, μνημείων και ιστορικών δομών.

Οι δράσεις που θα ενισχυθούν είναι:

 • Αξιοποίηση απορριμμάτων και αποβλήτων από την αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, καθώςκαι την οικοδομή για δευτερογενή παραγωγή προϊόντων.
 • Ανάπτυξη και παραγωγή επικαλύψεων (π.χ. χρώματα, βερνίκια) για χρήση στον κατασκευαστικό κλάδο και την ναυπηγική.
 • Ανάπτυξη και παραγωγή υλικών και μεθόδων συσκευασίας γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών.
 • Ανάπτυξη και παραγωγή μονωτικών υλικώνκαι επιχρισμάτων για οικοδομικές κατασκευές.
 • Ανάπτυξη και παραγωγή υλικών και μεθόδων, φιλικών προς το περιβάλλον, για την προστασία και την αποκατάσταση μνημείωνκαι ιστορικών κατασκευών καθώς και τη σύγχρονη δόμηση.

8.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η δράση θα εστιάσει στη ζήτηση των υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής από τους χρήστες.

Παράλληλα θα ενισχυθούν και δράσεις θα πραγματοποιηθούν στον τομέα της προσφοράς, εστιάζοντας κυρίως στην ανάπτυξη/ εξέλιξη των παρόχων ολοκληρωμένων λύσεων, οι οποίοι θα αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ των διαφόρων εταιρειών του κλάδου.

Η δράση θα χρηματοδοτήσει:

 1. Την ανάπτυξη της αγοράς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών,με την δημιουργία νέων και την εξέλιξη υφιστάμενων παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών.
 2. Την  ανάπτυξηεφαρμογών λογισμικού ή ψηφιακού περιεχομένουπου θα μπορούν να διατίθενται στο νέφος με τη μορφή λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS).
 3. Την εξειδίκευση στελεχών ΤΠΕ σε θέματαειδικών τεχνολογιών, εμπορικής ανάπτυξης προϊόντων τεχνολογίας,εταιρικής διείσδυσης στη διεθνή αγορά και επιχειρηματικής καινοτομίας.
 4. Την ανάπτυξη αγοράς δικαιωμάτων παραχώρησης δικαιωμάτων(royalties), τεχνολογιών και μεθοδολογιών ΤΠΕ, εφαρμογών λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου.
 5. Την προώθηση τουελληνικού προϊόντος ΤΠΕ(εφαρμογές, περιεχόμενο, διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνογνωσία, κτλ.) στη διεθνή αγορά.

9.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Ο τομέας «Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες»  αφορά δύο διακριτές  κατηγορίες όπου υπάγονται κατά κύριο λόγο οι εξής παραγωγικοί κλάδοι:

Δημιουργικές Βιομηχανίες.

 1. Κλωστοϋφαντουργία- έτοιμο ένδυμα
 2. Υποδήματα- Δερμάτινα είδη- γούνα
 3. Αργυροχρυσοχοΐα
 4. Επιπλοποιεία
 5. Κατασκευή Παιγνιδιών
 6. Χειροτεχνία

Πολιτιστικές Βιομηχανίες .

 1. Κινηματογράφος
 2. Τεχνολογίες Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου–Gaming
 3. Εικαστικές Τέχνες
 4. Παραστατικές τέχνες
 5. Εκδόσεις βιβλίων
 6. Παραγωγή και πώληση αντιγράφων μνημείων

Ο πρώτος στόχος στον τομέα αυτό αφορά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσηςκαι θέλει να πετύχει την ανασύσταση της αγοράς, αντιμετώπιση της ανεργίας  και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την βοήθεια των επιχειρήσεων.

Ο δεύτερος στόχος θα είναι η στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Γι αυτό θα υπάρξουν δράσεις ενίσχυσης της:

 1. Προβολή και Προώθηση των Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικότερα των Ελληνικών Brands στη Διεθνή Αγορά.
 2. Πληροφόρηση για προσαρμογή στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού (τάσεις αγοράς, συμπεριφορά καταναλωτών).

 Ο τρίτος στόχος θα αφορά την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων.

Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν επιδοτήσεις για την εκπόνηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης και των σχεδίων προσαρμογής των επιχειρήσεων των κλάδων.

Ο τέταρτος στόχος θα είναι η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.

Έμφαση  θα δοθεί στην ενίσχυσης της προσπάθειας των επιχειρήσεων για αύξηση των εξαγωγών (καθώς και στην υποκατάσταση των εισαγωγών) και αυτό  προϋποθέτει την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο πέμπτος στόχος είναι η αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας.

Για να επιτευχθεί θα χρηματοδοτηθούν:

 1. Η ενίσχυση των δικτυώσεων, της συνεργασίας, των συμπράξεων καιτωνσυγχωνεύσεων επιχειρήσεωνπου είναι ομοειδείς ή ανήκουν στην ίδια ή συμπληρωματικές αλυσίδες αξίας ή των επιχειρήσεων που συμπράττουν για την εκτέλεση  έργων καθώς και ηενίσχυση της  συστέγασης και της ομαδοποίησης επιχειρήσεων για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακαςκαθιστώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες  τους πιο ανταγωνιστικά και αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας.
 2. Η ανάδειξη νέων επιχειρήσεωνγια συμπλήρωση και ανανέωση του βιομηχανικού ιστού.

Από την παραπάνω παρουσίαση γίνεται φανερό ότιη πολιτεία αναπροσανατολίζεται και εξειδικεύει  το που και πως  θα διατεθούν τα χρήματα της επόμενου ΕΣΠΑ.

Είναι σκόπιμο λοιπόν και οι επιχειρήσεις να ευθυγραμμιστούν, στο μέτρο του δυνατού, με αυτές τις αλλαγές ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που το επόμενο διάστημα θα προκύψουν με βάση τα παραπάνω δεδομένα.

Το επόμενο διάστημα το σύνολο των παραπάνω γενικόλογων προγραμμάτων θα εξειδικευτούν με τρόπο που θα μπορείτε να υποβάλλετε προτάσεις.

Κάθε φορά που θα έχουμε αναλυτικότερες πληροφορίες θα επανερχόμαστε ώστε να σας κρατάμε ενήμερους στα νέα δεδομένα.

Έτσι ησυχνή επίσκεψη στη σελίδα μας θα σας κρατά ενήμερους.

Η αποστολή μηνύματοςμε τα ενδιαφέροντά σας θα μας δώσει τη δυνατότητα να σας εντάξουμε στη βάση μας καινα έχετε προσωπική ενημέρωση για κάθε νέο που σας αφορά.

Η εταιρία μας θα είναι στη διάθεσή σας και με την εμπειρία της θα μπορέσει να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε κατάλληλα και να αξιοποιήσετε τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Είναι προφανές ότι πλέον ο ανταγωνισμός στα χρηματοδοτικά προγράμματα θα είναι σημαντικός και με βάση ποιοτικά κριτήρια. Αρά και οι προτάσεις για να έχουν τύχη χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν την ανάλογη ποιότητα.

Εφόσον επιθυμείτε επικοινωνήστε μαζί μας να συναντηθούμε για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά και κυρίως να συζητήσουμε τις ανάγκες σας ώστε να διαμορφώσουμε μαζί τις δράσεις από τις οποίες θα μπορέστε να χρηματοδοτήσετε το επόμενο διάστημα.