industry1

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προκηρύξει σύντομα ένα εξειδικευμένο προγράμματος που στοχεύει να ενισχύσει τις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους, την έξυπνη αξιοποίηση πόρων, τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών, την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

Το πρόγραμμα θα εστιάζει σε τρεις διακριτές επιλογές – στόχους :

 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Στόχος του θα είναι ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης έμφαση θα δίδεται στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

 • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Στόχος της δράσης θα είναι να ευθυγραμμιστούν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στη διεθνή παρουσία των Ελληνικών Επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους σε όλους τους τομείς.

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Ο τρίτος στόχος επικεντρώνεται στη στήριξη των επιχειρήσεων για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Εξυπακούεται ότι η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει πρόταση που να καλύπτει και τους τρεις παραπάνω στόχους με βάση τις ανάγκες της και το σχεδιασμό της.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οι υφιστάμενες αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών μπορούν να υποβάλλουν πρόταση στο πρόγραμμα. Μπορούν και οι Συνεταιρισμοί και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα στοχεύει στις επιχειρήσεις κυρίως των εννέα στρατηγικών τομέων της χώρας.

 Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 •  Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ),
 •  Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 •  Οι Υφιστάμενες και Νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τους δηλούμενους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης,
 •  Οι Υπό Σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τους δηλούμενους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής,
 • Nα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.,
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής,
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση,
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ..

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω δαπάνες:

 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ. Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις. Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας. Ειδικές διαμορφώσεις χώρων. Η όλες δαπάνες δεν θα υπερβαίνουν το 40% της όλης επένδυσης.
 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.  Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (ερευνητικός, εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ). Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής. Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης. Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης. Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ύδατος και προστασίας περιβάλλοντος.  Οι παραπάνω δαπάνες μπορεί να καλύπτουν και το 100% της επένδυσης.
 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, μέχρι 120 ανθρωπομήνες ή 30% του συνολικού κόστους του έργου. Εκπαίδευση Προσωπικού μέχρι 30.000 €
 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού/Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο  παρεμφερές αυτού, μέχρι το 70% του συνολικού έργου.
 5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Δαπάνες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας και εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης. Δαπάνες προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους. Δαπάνες ψηφιακής προβολής της επιχείρησης. Το σύνολο των δαπανών δεν ξεπερνά το 10% του έργου ή τις 30.000 €.
 6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και
  διαχείρισης επενδύσεων μέχρι 4.000 €. Δαπάνες μελέτης, εφαρμογής & πιστοποίησης προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών , μέχρι 30.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Περιφέρεια θα διαθέσει για το πρόγραμμα το ποσό των 10.000.000 €. Κατά κανόνα αν υπάρξει υπερβάλλουσα ζήτηση η περιφέρεια αυξάνει τον προϋπολογισμό για να καλύψει κατά το δυνατόν το σύνολο των θετικά αξιολογημένων  προτάσεων.

Η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση από 20.000 έως 1.000.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι 24 μήνες από την ημέρα έγκρισης της κάθε επένδυσης.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr και εκτιμάται ότι η έναρξη θα γίνει το Μάρτιο του 2020 και το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό για τρείς περίπου μήνες.

ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η επιδότηση διαμορφώνεται σε :

 • 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
 • 55% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
 • 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (de Minimis)
 • 65% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (de Minimis)

Οι μεγαλύτερες επιδοτήσεις αφορούν τον κανόνα de minimis  για σχετικά μικρότερες επενδύσεις και επιχειρήσεις που την τελευταία τριετία δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις με αυτόν τον κανόνα πάνω από 200.000 € μαζί με την προτεινόμενη.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιδότησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Πέραν της προκαταβολής ο δικαιούχος δύναται να λάβει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε δύο δόσεις:

Α. Με την υλοποίηση ποσοστού τουλάχιστον 30% και μέχρι 70% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (ενδιάμεση καταβολή).

Β. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης (τελική καταβολή).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής στην παρούσα δράση.

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης είναι πιθανόν να υπάρξουν μικροαλλαγές σε επιμέρους ποσά ή ποσοστά κυρίως.

Εφόσον σκοπεύετε να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας, πατώντας εδώ, για να διαμορφώσουμε την τελική σας πρόταση και να υπάρξει προετοιμασία για την υποβολή της πρότασής σας.