Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την εταιρία χαρακτηρίζονται από την αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και εγκυρότητά τους.

Οι πελάτες της  μπορούν να έχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση επιχειρήσεων, επενδυτών και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ενημέρωση και η πληροφόρησηείναι βασικά στοιχεία ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Η εταιρία αναλαμβάνει να πληροφορεί και ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για όσα συμβαίνουν στον επιχειρηματικό χώρο και αφορούν τους πελάτες της για να μπορούν να σχεδιάζουν τα επιχειρηματικά τους βήματα με βάση τα πραγματικά δεδομένα αλλά και αυτά που αναμένεται να ισχύσουν το επόμενο διάστημα.

Η ενημέρωση μπορεί να αφορά:

Πελάτες μπορεί να είναι:

2. Εξατομικευμένες συμβουλευτικές  υπηρεσίες.

Για κάθε πελάτη η εταιρία μπορεί να διαθέσει εξειδικευμένο της στέλεχος που θα συζητήσει μαζί της το πλάνο των επόμενων επιχειρηματικών κινήσεων, συντάσσοντας έκθεση με τις δυνατότητες αξιοποίησης των υπαρχουσών ευκαιριών.

Η εταιρία αρχειοθετεί όλες τις ανάγκες των πελατών της σε βάσεις δεδομένων και τις ενημερώσει έγκαιρα και μόλις υπάρξει πρόγραμμα ή χρηματοδοτική ευκαιρία που να καλύπτει τις καταγραμμένες ανάγκες τους.

3. Συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνικών δελτίων χρηματοδοτούμενων έργων.

Η εταιρία, έχοντας στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της συμβουλευτικής και διαχείρισης έργων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας μπορεί να καταστρώνει επιχειρηματικά σχέδια:

Αυτό πιστοποιείται από τον μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών σχεδίων που υποβάλλουμε αλλά και το πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχούς χρηματοδότησής.

4. Παρακολούθηση υλοποίησης και εκταμίευσης των έργων που αναλαμβάνουμε.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων, που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα για χρηματοδότηση, απαιτεί λεπτούς χειρισμούς  από το στάδιο έναρξης μέχρι και την αποπληρωμής τους από το φορέα που τα χρηματοδοτεί.

Γι αυτό πολιτική μας είναι να αναλαμβάνουμε, μετά την έγκριση  των επενδύσεων, την συνολική παρακολούθηση των έργων και την υποβολή των αναγκαίων εκθέσεων προς το φορέα που χρηματοδοτεί ώστε οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις να αντλήσουν το σύνολο της αναλογούσας επιχορήγησης στον κατάλληλο χρόνο και χωρίς προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν αφ ενός την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου ακόμη και σε περιπτώσεις εμπλοκής και διακοπής ή μεγάλης καθυστέρησης των εκταμιεύσεων των δόσεων.

5. Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας.

Η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να αφορά:

Το σύνολο των εξειδικευμένων στελεχών και συνεργατών της εταιρίας, αναλαμβάνει αξιόπιστα και αποτελεσματικά να ολοκληρώσει επιχειρηματικά σχέδια των παραπάνω μορφών και να τα υποστηρίξει στους φορείς που απευθύνονται στο στάδιο της παρουσίασης και των διαπραγματεύσεων.

6. Εκτίμηση καταλληλότητας χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων.

Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχούς λειτουργίας της σε βάθος χρόνου. Παράλληλα οι πολεοδομικοί κανόνες αλλά και οι αναγκαίες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων επιβάλλουν πολύ καλή διερεύνηση του τόπου εγκατάστασης μιας επιχείρησης όποιας μορφής και αν είναι αυτή.

Η εταιρία μας στον τομέα αυτό, με εξειδικευμένους συνεργάτες της, μπορεί να διερευνήσει και εκτιμήσει την καταλληλότητα των χώρων που έχει σαν στόχο να αγοράσει ή ενοικιάσει μια επιχείρηση για να εγκατασταθεί ώστε να είναι σίγουρη ότι ο χώρος που έχει επιλέξει είναι κατάλληλος για τη δραστηριότητα της και θα μπορεί, σε επόμενη φάση, να λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες για την νόμιμη λειτουργία της.

7. Έκδοση αδειών εγκατάστασης επιχειρήσεων και αδειών λειτουργίας.

Η έκδοση των αναγκαίων αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, είναι πλέον σημαντικό μέρος στο αρχικό στάδιο ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και στο στάδιο επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών τους. Γι αυτό διαθέτουμε τους κατάλληλους συνεργάτες για αυτού του είδους τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων-πελατών της.

8. Υποστήριξη Δήμων και Περιφερειών.   

Με εξειδικευμένα στελέχη μας αναλαμβάνουμε την υποστήριξη δήμων και περιφερειών στο στάδιο προσαρμογής στο νέο Καλλικρατικό Περιβάλλον  άλλα  και στην προετοιμασία προτάσεωντους για συμμετοχή σε έργα του ΕΣΠΑ και άλλα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

Ο κατάλογος των παραπάνω έργων είναι ενδεικτικός αφού με την πολιτική πολλαπλών συνεργασιών, με εξωτερικούς συνεργάτες, μπορούμε να αναλάβουμε έργα περισσότερο πολύπλοκα και πολυσύνθετα.

Αυτή η τοποθεσία χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την τοποθεσία χωρίς να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας στα cookies, θα υποθέσουμε ότι δέχεστε τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας στα cookies, επισκεφτείτε την πολιτική των cookies.