Ο ΟΑΕΔ έχει προκηρύξει το πρόγραμμα με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για 4 χρόνια είναι 80.000.000 €.
Η επιδότηση θα είναι 100% του ποσού που θα εγκριθεί για κάθε επιχειρηματία.
Η επιδότηση θα έχει διάρκεια 12 μήνες, με τρίμηνη υποχρέωση η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί.

Στο διάστημα του τριμήνου ο επιχειρηματίας δικαιούται να υποβάλει αίτημα παράτασης του έργου για 12 ακόμη μήνες και να επιδοτηθεί και για αυτή την περίοδο με μικρότερα ποσά βεβαίως.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων αρχίζει από 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η πρωϊνή και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των αιτουντων στο πρόγραμμα.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
• Δικαιούχοι του προγράμματος μπορεί να είναι:
• Πρώην επιχειρηματίες που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1-1-2012 και μέχρι έξι μήνες πριν.
• Αυτοί που δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,
• Αυτοί που δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική, επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
• Αυτοί που δεν έχουν κάνει νέα έναρξη από την 7-2-2019
• Αυτοί που έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα ευρώ για ένα τουλάχιστον έτος,
• Και έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, και παραμένουν ενήμεροι καθ ’όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Γι αυτούς το 25% της επιδότησης χρησιμοποιείται για την πληρωμή των παλιών τους οφειλών.
• Αυτοί που είναι άνεργοι και έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης,
• Αυτοί που είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και
• Τέλος οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι επιχειρηματίες μπορούν να ιδρύσουν ατομική επιχείρηση ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που έχουν μέχρι τρία μέλη και η επιχείρηση τους θα πρέπει να διαθέτει αυτοτελή επαγγελματικό χώρο για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
α. Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές),
β. επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης,
γ. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις και τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια,
δ. επιχειρηματικές δραστηριότητες με franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ,
ε. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,
στ. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας,
ζ. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.,
η. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ από την 1-1-2008 και μετά,
θ. οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.
ι. αυτοαπασχολούμενοι, αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης
1. Η διάρκεια της επιχορήγησης, ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις μήνες.
2. Το ποσό επιχορήγησης, ορίζεται ως εξής:
α) έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως εννέα χιλιάδες ευρώ ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 50% έκαστος και
γ) έως οχτώ χιλιάδες ευρώ ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 33% έκαστος.
Εφόσον υποβάλλουν αίτημα παράτασης οι παραπάνω δικαιούνται επιπλέον επιχορήγηση για 12 ακόμη μήνες ως ακολούθως:
α) έως οχτώ χιλιάδες ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως πέντε χιλιάδες ευρώ ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 50% έκαστος και
γ) έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 33% έκαστος.
Η αίτηση υπεύθυνη δήλωση επιχειρηματικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Η επιδότηση θα χορηγείται σε δόσεις και η αποπληρωμή θα γίνεται μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασίας σας επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα πατώντας εδώ.