ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΧΤΟΙΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ  ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΤΟ 2016

Προκηρύχτηκε το  πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων όλων των κλάδων(εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταποίηση).

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 25 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι και 25 Απριλίου 2013 ηλεκτρονικά και στη συνέχεια σε φυσικό φάκελο.

Το πρόγραμμα θα διαχειριστεί ο ΕΦΕΠΑΕ, ο φορέας των επιμελητηρίων, με τα παραρτήματά του σε όλη τη χώρα.

Στόχος    του προγράμματος είναι  η   ενίσχυση    επιχειρήσεων    για   την   υλοποίηση    επενδύσεων  προσανατολισμένων:

ü  στην  καινοτομία,

ü  το  περιβάλλον,

ü  τις  τεχνολογίες πληροφορικής  και

ü  την τόνωση  του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.

Επιπλέον στη διασφάλιση, διατήρηση ή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Το πρόγραμμα θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 465 εκ. ευρώ και η επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40 έως 60%.Το ποσοστό θα εξαρτάται από την περιοχή και το μέγεθος των επιχειρήσεων.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ποσοστά επιδότησης σε κάθε περιφέρεια της χώρας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ


Περιφέρεια
Επιχορήγηση (%)
μεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 50 60
Κ. Μακεδονία 40 50
Δ. Μακεδονία 40 50
Ήπειρος 50 60
Στερεά Ελλάδα 40 50
Θεσσαλία 40 50
Ιόνια 40 50
Δ. Ελλάδα 50 60
Πελοπόννησος 40 50
Β. Αιγαίο 40 50
Ν. Αιγαίο 40 50
Κρήτη 40 50
Αττική 40 50

Το πρόγραμμα θα αφορά επιχειρήσεις που λειτουργούνπάνω από δύο χρόνια(χαρακτηρίζονται υπάρχουσες στο πρόγραμμα) αλλάκαι τις νέες που θα ιδρυθούν ή έχουν ιδρυθεί την τελευταία διετία(νέα και υπό σύσταση στο πρόγραμμα) και θα καλύπτει τις επιχειρήσεις:

1.Μεταποίησης,

2.Τουρισμού,

3.Εμπορίου και

4.Υπηρεσιών.

Για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων θα επιδοτούνται δαπάνες που θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων. Έτσι:

1.Στη Μεταποίησηστόχος θα είναι ηενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της μεταποίησης.

2.Στον Τουρισμόθα επιδοτούνται δαπάνες που θα αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των τουριστικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (τουριστικών καταλυμάτων) και με σαφή βελτίωση της ποιότητας των καταλυμάτων αλλά και των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους πελάτες τους.

3.Στο Εμπόριοθα επιδοτούνται δαπάνες που θα αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της θέσης των επιχειρήσεων στις αγορές τους.

4.Στις Υπηρεσίεςοι ενισχύσεις θα αφορούν στην ανταγωνιστικότητα και τη καινοτομία τους στην παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα ενισχύει  υφιστάμενες,  νέες  και  υπό  σύσταση  επιχειρήσεις  σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. υφιστάμενες επιχειρήσεις:οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες  διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31-12-2011.

2. νέες  και  υπό  σύσταση  επιχειρήσεις: οι  επιχειρήσεις  που  δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν ιδρυθεί ή α ιδρυθούν τώρα.

Επίσης οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει:

  1. να   είναι  εγκατεστημένοι  στην ελληνική επικράτεια
  2. να μην είναι προβληματική επιχείρηση
  3. να  λειτουργούν  ή  να  προτίθενται  να  λειτουργήσουν με όλες τις νομικές μορφές των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.
  4. να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  5. να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
  6. Να μην είναι ενταγμένες σε franchising.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις:

Περιλαμβάνονται δαπάνες για κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Στον τουρισμό οι δαπάνες αφορούν σε αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων. Το κόστος κτιριακών στη μεταποίηση και το εμπόριο δεν μπορεί να είναι πάνω από το 60% της όλης επένδυσης ενώ στον τουρισμό μέχρι το 80%.
2. Μηχανήματα και εξοπλισμός:

Περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε αγορά νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Επιδοτείται επίσης η εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. Η δαπάνη μπορεί να είναι μέχρι και το 100% της επένδυσης.

3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας:

Επιδοτούνται δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, και εγκατάσταση συστημάτων για τη προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.

4. Μεταφορικά μέσα. Μπορεί να αγοραστεί μεταφορικό μέσο σύμφωνο με τις ανάγκες της επιχείρησης χωρίς όμως να είναι ιδιωτικής χρήσης όχημα. Η αξία του όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 10.000 για το εμπόριο και 15.000 € για μεταποίηση και τουρισμό.

5. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας:

Επιδοτούνται δαπάνες για αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης και μέχρι το 20% της όλης επένδυσης.
7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας:

Επιδοτείται η μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης (μέγιστο επιλέξιμο κόστος 6.000€).
8. Προβολή – Προώθηση:

Επιδοτούνται δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, η δημιουργία ιστοσελίδας, διαφήμιση σε περιοδικά και στο internet, η δημιουργία διαφημιστικού υλικού και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

9. Αμοιβές Συμβούλωνγια μελέτες οργάνωσης της επιχείρησης αλλά και παρακολούθησης της επένδυσης αλλά και εκπόνηση μελετών μέχρι το ποσό των 10.000 €.

10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις και μέχρι το 40% της πρότασης που θα υποβληθεί με ποσοστό επιδότησης 25%.

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμόςκάθε πρότασης θα είναι :

ü  30.000   έως   300.000€για τηΜεταποίηση

ü  20.000  έως 300.000για τονΤουρισμό και

ü  20.000 έως 100.000€ για τις Υπηρεσίες και το Εμπόριο

Η κατανομή του προϋπολογισμού σε κάθε περιφέρεια φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΠ Περιφέρεια Προϋπολογισμός Για παλιές επιχειρήσεις Για νέες επιχειρήσεις
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Αν. Μακεδονία- Θράκη 22.500.000 80% 20%
Κ. Μακεδονία 90.000.000 85% 15 %
Δ. Μακεδονία 22.500.000 70% 30%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ Ήπειρος 22.500.000 80% 20%
Στερεά Ελλάδα 18.000.000 70% 30%
Θεσσαλία 22.500.000 80% 20%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Ιόνια 22.500.000 80% 20%
Δ. Ελλάδα 22.500.000 70% 30%
Πελοπόννησος 22.500.000 70% 30%
ΚΡΗΤΗ – ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Β. Αιγαίο 22.500.000 80% 20%
Ν. Αιγαίο 15.000.000 80% 20%
Κρήτη 22.500.000 80% 20%
ΑΤΤΙΚΗ Αττική 130.500.000 80% 20%
Σύνολο 456.000.000

Το πρόγραμμα θα δέχεται προτάσεις από  25 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι και 10 Μαίου  2013και η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει σύντομα και με βάση τις εξαγγελίες θα ολοκληρωθεί σε επίσης δύο μήνες.

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα έχει κοινοποιηθεί από τον Απρίλιο του 2012 αναμένεται ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων σε όλες τις δράσεις.

Έτσι θα επιλεγούν οι προτάσεις που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία που προκύπτει και από τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αλλά κυρίως από το είδος των επενδύσεων που θα υποβάλλουν.

Γι αυτό είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να επιλέξουν έμπειρους συμβούλους που θα σχεδιάσουν και υποβάλλουν τις προτάσεις τους για να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία.

Άλλωστε τα κόστη προετοιμασίας και παρακολούθησης των προτάσεων επιδοτούνταιαπό το ίδιο το πρόγραμμα.

Η εταιρία μας με μακροχρόνια ενασχόληση στον τομέα αυτό μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας, να αναλύσει τις ανάγκες σας και να σας προτείνει το είδος των επενδύσεων που ικανοποιούν κατ΄αρχάς τις ανάγκες σας και παράλληλα οδηγούν στη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία.

Γι αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για το έγκαιρο σχεδιασμό της επένδυσής σας.

Για τον ανανεωμένοπίνακα με όλους τους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που επιδοτούνται πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα με τις δαπάνες στη μεταποίηση πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα με τις δαπάνες του τουρισμού πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα με τις δαπάνες για το εμπόριο και υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Για να δείτε τι σημαίνει καινοτομία για τις ανάγκες του προγράμματος πατήστε εδώ.