Προκηρύχτηκε η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  που έχει σαν στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται:

Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Υφιστάμενες Μικρές (προσωπικό μέχρι 50 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών μέχρι 10.000.000 €) και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (προσωπικό μέχρι 10 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών μέχρι 2.000.000 €.
 2. Να έχουν δύο τουλάχιστον θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 3. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης ή νόμιμη απαλλαγή από άδεια λειτουργίας.
 4. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 5. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 6. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και το έργο να υλοποιείται σε μία περιφέρεια.
 7. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 8. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι παρακάτω κλάδοι:

 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων (με επιμέρους εξαιρέσεις).
 2. Ενέργεια.
 3. Εφοδιαστική Αλυσίδα και το σύνολο σχεδόν του χονδρικού εμπορίου.
 4. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες. Το σύνολο σχεδόν των βιομηχανικών κλάδων με βάση τους ΚΑΔ.
 5. Περιβάλλον. Εξοικονόμηση ενέργειας, σκουπίδια και μέχρι τον κλάδο της ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών.
 6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας όλες οι δράσεις στον τομέα αυτό.
 7. Υγεία. Σχεδόν το σύνολο των κλάδων υγείας.
 8. Υλικά – Κατασκευές.
 9. Το σύνολο του χονδρικού εμπορίου.
 10. Η εκπαίδευση.
 11. Οι κατασκευές και τα επαγγέλματα των μηχανικών όλων των κλάδων κλπ.

Με δεδομένο τον τεράστιο αριθμό κλάδων που εντάσσονται είναι σκόπιμο η κάθε επιχείρηση να δει με το σύμβουλό της αν ο κλάδος που θέλει να επενδύσει είναι κατ αρχάς επιλέξιμος.

Από τη δράση αποκλείονται απολύτως επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους
παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02. Δασοκομία και υλοτομία
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

Προϋπολογισμός Δράσης- Ποσοστά επιδότησης

Για το σύνολο της χώρας θα διατεθούν 400 εκατομμυρίων €.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα μπορεί να είναι από 20.000 € έως  200.000 €.

Η επιδότησης θα είναι από 50% έως 65% και θα συναρτάται με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (εξαγωγική δραστηριότητα κυρίως).

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός παραγωγής, εργαστηριακός κλπ.

Μπορεί το όλο έργο να αφορά και μόνο αυτή την κατηγορία.

Εδώ περιλαμβάνεται: Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός για ποιοτικό έλεγχο προϊόντων, εξοπλισμός για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – προστασία του περιβάλλοντος (για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας, για την προστασία του περιβάλλοντος, οχήματα για εντός του χώρου παραγωγής –κλαρκ, εξοπλισμός πληροφορικής και εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού)

 1. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών και εδώ μπορεί να υποβληθεί πρόταση και μόνο με αυτές τις δαπάνες και μέχρι 200.000 €.

Εδώ περιλαμβάνονται δαπάνες όπως :

πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε,

πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

ενέργειες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών και σημάτων καθώς και αγορά τεχνογνωσίας.

 1. Επανασχεδιασμός συσκευασιών, Νέες ετικέτες και Branding.

Το ποσό που μπορεί να επενδυθεί σε αυτή την κατηγορία είναι μέχρι το 25% του συνολικού πόσου του επενδυτικού σχεδίου.

Εδώ περιλαμβάνονται δαπάνες όπως υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας, σχεδιασμού ετικέτας, σχεδιασμού σήματος και λογοτύπου της επιχείρησης.

 1. Ψηφιακή Προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα και κοινωνικά δίκτυα.

Περιλαμβάνει κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.) και συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης).

 1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες που αφορούν την επένδυση καθώς και το κόστος υποβολής και παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου από εξειδικευμένο σύμβουλο. Εδώ περιλαμβάνονται δαπάνες όπως υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή, αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου.

Επίσης το κόστος σύνταξης και παρακολούθησης του έργου μέχρι το ποσό των 4.000 €.

 1. 6. Μεταφορικά Μέσα.

Μπορεί να είναι αγορά καινούργιου επαγγελματικού μεταφορικού μέσου ή και αντικατάσταση κινητήρων σε υπάρχοντα οχήματα με στόχο την μείωση του καύσιμου και της ρύπανσης.

 1. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων. Επιδοτείται η πρόσληψη μέχρι δύο εργαζόμενων με συνολικό κόστος 30.000 €.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Οι επιχειρήσεις θα έχουν περιθώριο 24 μηνών να υλοποιήσουν το έργο τους με την προϋπόθεση ότι το 30% του έργου θα έχει γίνει τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης.

Οι υποβολή των προτάσεων θα αρχίσει από 20 Φεβρουαρίου 2019 και το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής για 18 μήνες ή μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των 400 εκ €.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Έτσι οι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλλουν στο αρχικό στάδιο τις προτάσεις τους ώστε να είναι σίγουροι για την επιλογή της πρότασης τους.

Ίδια Συμμέτοχη – Βαθμολογία προτάσεων.

Η ίδια συμμετοχή είναι βαθμολογούμενο κριτήριο και μπορεί να είναι από 35-50% επί του ύψους της επένδυσης.

Μπορεί να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή από δάνειο από τράπεζα.

Το σύνολο των κριτηρίων που βαθμολογούνται είναι αντικειμενικά και βγαίνουν αυτόματα από το επενδυτικό σχέδιο που έχει υποβληθεί.

Κριτήρια που βαθμολογούνται είναι:

Η ίδια συμμετοχή στην επένδυση,

Η αύξηση του κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία,

Η αύξηση του προσωπικού την τελευταία τριετία,

Η εξαγωγική επίδοση που δίνει και μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης,

Η επενδυτική πολιτική της επιχείρησης την τελευταία τριετία κλπ.

Με βάση τον πίνακα της πρόσκλησης μπορεί κανένας να προσδιορίσει επακριβώς τη βαθμολογία που θα πετύχει η πρότασή του πριν την υποβολή.

Επιπλέον με δεδομένο ότι οι προτάσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας και εφόσον η πρότασή έχει πάνω από 50% της συνολικής βαθμολογίας είναι αυτόματα χρηματοδοτουμένη αρκεί να υπάρχουν ακόμη αδιάθετα κεφάλαια από το πρόγραμμα.

Γι αυτό είναι σκόπιμο να υποβάλλονται νωρίς οι προτάσεις.

Διαφοροποίηση από τα άλλα προγράμματα.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο πρόγραμμα.

Προτάσεις που δεν θα έχουν υποβάλει πλήρως τα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται χωρίς να ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Έτσι απαιτείται προσοχή στο στάδιο υποβολής για να αποφευχθούν απορρίψεις για τυπικούς λόγους.

Βεβαίως η επιχείρηση εφόσον απορριφτεί έχει τη δυνατότητα να επανυποβάλει την πρότασή της μέχρι και δύο ακόμη φορές αρκεί να υπάρχουν ακόμη αδιάθετα κεφάλαια.

Για το ν έλεγχο της δυνατότητας υποβολής πρότασης αλλά και την προετοιμασία της πρότασής σας επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας (πατήστε εδώ) για να σχεδιάσουμε την επένδυσή σας με βάση τις δικές σας ανάγκες και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες του προγράμματος.