Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα επιδοτεί, εκτός από την ίδρυση και τηνεπέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων.

Δεκτά στην κατηγορία αυτή γίνονται δεκτές επενδύσεις που:

  • αφορούν ξενοδοχεία που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων,
  • οι επενδύσεις τουρισμού υγείας
  • οι επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον τριών αστέρων,
  • οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων.

Δεν γίνονται δεκτά στο νόμο ξενοδοχεία που έχουν κάνει εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφήςπριν περάσει εξαετία από την έναρξη λειτουργίας τουςή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού τους.

Για να είναι δυνατή η υπαγωγή στο νόμο μιας επένδυσης εκσυγχρονισμού πρέπει να αφοράσε ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό και να οδηγεί στην αναβάθμιση του εξοπλισμού, των κτιριακών και εγκαταστάσεών και της σύνθεσης των εξυπηρετήσεωνκαθώς και τουλειτουργικού επιπέδουτης ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωμένη ποιότητα και ποικιλία προσφερομένων υπηρεσιών.

Στις επενδύσεις ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων περιλαμβάνονται, οι παρακάτω κατηγορίες επενδυτικών έργων:

Κατηγορία 1η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικούκαι των πελατών της μονάδας (πυρασφάλεια, αντικεραυνική προστασία, λοιπά έργα ασφαλείας και προστασίας των πελατών κλπ.)

Κατηγορία 2η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στηνπροστασία της υγείας πελατών και προσωπικού(αντικατάσταση επικινδύνων για την υγεία εγκαταστάσεων κλπ, δημιουργία εγκαταστάσεων – υποδομών για την προστασία της υγείας κ.α.)

Κατηγορία 3η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στηνεξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων(π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες, παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας, ανακύκλωση ύδατος, γεωτρήσεις κλπ.)

Κατηγορία 4η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στηνπροστασία του περιβάλλοντος, υδάτων , εδάφους και ατμόσφαιραςκαθώς και στην φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος (βιολογικός καθορισμός ως παράρτημα Ι, διαχείριση απορριμμάτων κλπ.)

Κατηγορία 5η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της μονάδας με περιφερειακά εθνικά ή διεθνικά δίκτυα πληροφοριών, με τράπεζες δεδομένων κλπ. καθώς και επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην διεπιχειρησιακή συνεργασία είτε με ομοειδείς επιχειρήσεις είτε με επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφορετικό είδος υπηρεσιών στο τουριστικό κοινό. (το INTERNET εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία).

Κατηγορία 6η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στηνεξυπηρέτηση και ατόμων με ειδικές ανάγκες(διαμόρφωση δωματίων, λουτρών, κεκλιμένων επιπέδων, ανελκυστήρων τοποθέτηση ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθημάτων, τηλεφωνικών θαλάμων κλπ.)

Κατηγορία 7η Επενδυτικά έργα που αφορούν στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις της μονάδας, στην αντικατάσταση ή και συμπλήρωση του εξοπλισμού (ξενοδοχειακού και αναψυχής), τηναναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά πραγματοποιούνται σε μαζική κλίμακα και δεν αποτελούν απλά έργα επισκευής ή συνήθους συντήρησης.

Επενδύσεις που οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των κλινών δεν αποτελούν εκσυγχρονισμό της.

Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση πρέπει να περιέχουν επενδυτικά έργα που εντάσσονται σε τέσσερις τουλάχιστοναπό τις επτά κατηγορίες επενδυτικών έργων της προηγούμενης παραγράφου.

Στο επενδυτικό πρόγραμμα πρέπει να περιέχονταιυποχρεωτικάπρέπει να περιέχονται επενδυτικά έργα πυρασφάλειας και βιολογικού καθαρισμού των κατηγοριών 1 και 4 αντίστοιχα, εφόσον αυτά δεν υπάρχουν.

Σε περίπτωση που στο επενδυτικό πρόγραμμα δεν περιέχονται έργα βιολογικού καθαρισμού ή πυρασφάλειας, πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό υγειονομικής υπηρεσίας ήπυροσβεστικής υπηρεσίας με το οποίο να βεβαιώνεται ότι υπάρχει και λειτουργεί σύμφωνα με τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας βιολογικός καθαρισμός ή πυρασφάλεια αντίστοιχα.

Στη συνέχεια υπάρχειενδεικτική απαρίθμηση των επενδυτικών έργων της 7ης κατηγορίαςκαθώς και των έργων βιολογικού καθαρισμού της 4ης κατηγορίας.

Τα προτεινόμενα για υπαγωγή επενδυτικά έργα πρέπει να είναι πέραν των ελαχίστων υποχρεωτικώς απαιτουμένων από την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη δημιουργία και τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας (τεχνικές προδιαγραφές ΕΟΤ κλπ.).

Επενδυτικά έργα που για την πραγματοποίησή τους προϋποθέτουν έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων ή άλλης μορφής έγκριση από τον ΕΟΤ, πρέπει να συνοδεύονται από τις εγκρίσεις αυτές κατά την υποβολή της αίτησης στον αναπτυξιακό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 7ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΤΗΣ 4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Εκσυγχρονισμός περιβάλλοντος χώρου Δενδροφύτευση , υπαίθριοι/εσωτερικοί διάδρομοι , πλακοστρώσεις , αντικατάσταση χλοοτάπητα, νέες διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου (υπαίθριοι /στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, ελικοδρόμια, τοιχία, καθιστικά,παρτέρια , σκιάδια, σιντριβάνια κλπ.) Αντικατάσταση περίφραξης ή σημαντικού μέρους της.
Διαχείριση υδάτινων πόρων: Έργα για εκμετάλλευση πηγών, γεωτρήσεις, αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και συσκευών εργασίας, φίλτρα αποσκλήρυνσης κλπ.
Αθλητικές εγκαταστάσεις : Νέες εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυμναστήρια, πισίνες κλπ.), μετατροπή υφιστάμενης πισίνας σε θερμαινόμενη, αντικατάσταση πλακιδίων, εξοπλισμού ανανέωσης /θέρμανσης ύδατος. Αντικατάσταση και συμπλήρωση μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων απαραίτητων για τη λειτουργία πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και για την ασφάλεια ζωής και υγειονομικής περίθαλψης σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών και ατυχημάτων.
Προσθήκη νέων επιχειρησιακών τμημάτων στην μονάδα και εξοπλισμού τους: Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, θέατρα υπαίθρια ή μη, bar, ή snack – bar, θεραπευτικά κέντρα κλπ
Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια: Αρχιτεκτονικές αναπλάσεις προσόψεων, εσωτερικών χώρων, δωμάτων, στεγών.
Στέγες – μονώσεις : Ολική επισκευή ή αντικατάσταση στέγης, προσθήκη ή αντικατάσταση μόνωσης με νέα σύγχρονα υλικά, προσθήκη ή αντικατάσταση μόνωσης κάθε μορφής.
Ψευδοροφές: Προσθήκη ή αντικατάσταση ψευδοροφών
Επιχρίσματα – Χρωματισμοί : Αντικατάσταση επιχρισμάτων, χρωματισμοί στο σύνολο ή σε μεγάλο τμήμα της τουριστικής εγκατάστασης (εφόσον συνδυάζονται και με άλλες εργασίες εκσυγχρονισμού). Τοποθέτηση και αντικατάσταση επενδύσεων κατακόρυφων επιφανειών.
Κουφώματα : Αντικατάσταση, χρωματισμοί σε μαζική κλίμακα
Ανελκυστήρες: Αντικατάσταση εξοπλισμού, θαλάμων, προσθήκη ανελκυστήρων όπου δεν υπάρχουν (περιλαμβάνονται και οι κτιριακές παρεμβάσεις οι αναγκαίες για την εγκατάστασή τους).
Θέρμανση – ενέργεια Κεντρική θέρμανση, όπου δεν υπάρχει, αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & θερμαντικών σωμάτων σε μαζική κλίμακα, προσθήκη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους όπου δεν υπάρχει
Κλιματισμός Προσθήκη κλιματισμού (όπου δεν υπάρχει), αντικατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε μαζική κλίμακα με άλλα σύγχρονης τεχνολογίας ( θέρμανση- ψύξη, έλεγχος καπνού, σκόνης, υγρασίας).
Υδραυλικές εγκαταστάσεις Είδη υγιεινής λουτρά Προσθήκη λουτρών, χώρων υγιεινής πελατών :ή προσωπικού, αναδιαρρύθμιση χώρων υγιεινής αντικατάσταση σωληνώσεων κλπ. Υδραυλικών εγκαταστάσεων σε μαζική κλίμακα, αντικατάσταση ειδών υγιεινής και πλακιδίων επίσης σε μαζική κλίμακα.
Βιολογικοί καθαρισμοί : Προσθήκη βιολογικού καθαρισμού, επέκταση εγκατάστασης, αντικατάσταση βιολογικού καθαρισμού με άλλον σύγχρονης τεχνολογίας.
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός: Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων Η/Υ καθώς και του αναγκαίου soft-ware. Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών κλειδαριών, συσκευών ασύρματης επικοινωνίας. Αγορά και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων (όπου δεν υπάρχουν) ή επέκτασή του ή αντικατάστασή τους με άλλα σύγχρονης τεχνολογίας κλπ.
Κινητός εξοπλισμός Συμπλήρωση ή αντικατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων Bar, δωματίων κλπ. Μαζική αντικατάσταση των σκευών κουζίνας και εστιατορίου. Μαζική αντικατάσταση επίπλων, ταπήτων , ηλεκτρικών ειδών, ειδών λινοθήκης. Προμήθεια ηλεκτρικών τροχοφόρων για τη μεταφορά του προσωπικού και υλικών εντός του χώρου της ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

Για ανάλυση των προϋποθέσεων και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας