ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΧΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να δημιουργήσει πρόγραμμα ενίσχυσης των δημιουργικών Βιομηχανιών της περιοχής.

Οι Δημιουργικές Βιομηχανίες αποτελούν έναν εκ των εννέα τομέων στρατηγικής προτεραιότητας της χώρας και χαρακτηρίζονται ως κλάδος που βασίζεται κυρίως σε επενδύσεις και κεφάλαια γνώσης, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και πνευματικής – βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Παράλληλα ο τομέας των δημιουργικών βιομηχανιών  συγκεντρώνει έντονο κοινωνικό και επιστημονικό ενδιαφέρον (ευκαιρίες ενσωμάτωσης υψηλής τεχνολογίας) καθώς χαρακτηρίζεται από ένα ευρύτατο φάσμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και από έντονη πολυσυλλεκτικότητα αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε άλλους οικονομικούς κλάδους (π.χ. πληροφορική, ψηφιακά συστήματα, υλικά, design κτλ).

Το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας / διεθνοποίησης των νεοφυών και υφιστάμενων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως «Δημιουργικές Βιομηχανίες».

Με βάση το πρόγραμμα προτείνεται αυτό να παρέχει στήριξη σε τρείς κατά κύριο λόγο ομάδες που είναι:

 1. Παραδοσιακή Χειροτεχνία – Σύνδεση με τοπικό πολιτισμό και εκδηλώσεις υπετοπικής εμβέλειας (πχ. Καρναβάλι της Πάτρας). Αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό Design και αξιοποίηση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος είναι η αργυροχρυσοχοΐα το έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων / υπηρεσιών/ διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ – ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κλπ).
 2. Βιοτεχνία ψυχαγωγίας: Αποτελούν επιχειρήσεις με σχετικά πρόσφατη οικονομική ιστορία αλλά ανερχόμενη δυναμική με εξωστρεφή χαρακτήρα ως αποτέλεσμα αξιοποίησης πρωτίστως πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό προϋποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος οικονομικών κλάδων αποτελούν η βιομηχανία θεάματος και οπτικο-ακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης πραγματικότητας, κοινωνικών εφαρμογών (π.χ. για γηράσκοντα μέλη του πληθυσμού), τουριστικών και πολιτιστικών εφαρμογών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (όπως ειδικές εφαρμογές για ΑμΕΑ, μαθησιακές δυσκολίες), η διαφήμιση και το μάρκετινγκ, ο κινηματογράφος, τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες κλπ που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης τεχνολογίας.
 3. Οι κλάδοι των εκδόσεων, τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας, οι οποίοι συνδυάζουν δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων / υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές όπως και τη διασύνδεσή τους με δίκτυα πληροφόρησης και προώθησης σ’ αυτές.
 • Η ενίσχυση της εταιρικής δομής και της εξωστρεφούς δραστηριότητας νεοφυών και υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων τοπικής γεωγραφικού προσδιορισμού μέσω της εκπόνησης και υλοποίησης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων, για την αναβάθμιση-ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε προϊόντα – υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, εξωστρέφεια ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
 • Η στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς αναπτυξιακές απαιτήσεις στο βιοτεχνικό σχεδιασμό, την χρήση νέων τεχνολογιών και μεταφορά παραδοσιακών πρακτικών σε νέες τεχνολογίες
 • Η εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων στις ανάγκες που απαιτεί η διεθνοποιημένη λειτουργία τους .
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών, υπό την έννοια των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας ή/και της επιχειρηματικής συμβίωσης καθώς και των δεσμών συνεργασίας τοπικών επιχειρήσεων με διεθνείς, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.
 • Η ανάπτυξη κοινοπραξιών και εταιρικών συνεργασιών – συνεργειών στα πλαίσια της έννοιας βιομηχανική / εταιρική συμβίωση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Νεοφυείς, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, υπό όρους δίκτυα επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θα αφορά επιχειρήσεις μέχρι 50 εργαζόμενους (Μικρές και Πολύ μικρές Επιχειρήσεις).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λόγω της ιδιαιτερότητάς του, το πρόγραμμα προτείνεται να προκηρυχθεί αρχικά σε ένα κύκλο που θα περιλαμβάνουν την πιλοτική εφαρμογή του και σε συνέχεια αυτής την πλήρη προκήρυξη (2 επιπλέον προκηρύξεις).

Θα περιλαμβάνει δύο ή τρεις άξονες επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο των Ε/Σ, όπως ανωτέρω αναλύονται (κατηγορίες – υπο-κλάδοι δημιουργικών βιομηχανιών).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Προϋπολογισμός: ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την Δυτική Ελλάδα εκτιμάται σε 10 εκ ευρώ συνολικά. Μπορεί το πρόγραμμα να χωροθετηθεί και εντός Βιώσιμων Αστικών Αναπλάσεων (ΒΑΑ) καθώς και Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσει (ΟΧΕ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικά προτείνονται:

 • Εξοπλισμός για την ανάπτυξη νέων ή και βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, για την στοχευμένη βελτίωση υφιστάμενου εξοπλισμού παραγωγής για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων της εξωστρέφειας κλπ
 • Υπό όρους και προϋποθέσεις κτιριακές υποδομές
 • Ενέργειες προβολής και προώθησης της εταιρείας και των προϊόντων / υπηρεσιών της (π.χ. συμμετοχή σε διεθνείς Εκθέσεις, ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους, κλπ)
 • Οι ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας /ετικέτας – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, προστασίας ή απόκτησης και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας για την παραγωγή των προϊόντων κλπ.
 • Ενέργειες τεχνικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση των προϊόντων σε νέες αγορές, την αναδιοργάνωση βελτίωση λειτουργίας τμημάτων σχεδιασμού, μάρκετινγκ, παραγωγικών διεργασιών κλπ.
 • Ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών των επιχειρήσεων για θέματα εξαγωγών, πιστοποίησης προϊόντων κλπ.
 • Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για τη επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου
 • Ενέργειες ανάπτυξης και υποστήριξης ψηφιακών εφαρμογών, βελτίωση ψηφιακών υποδομών κ.α.
 • Ενέργειες ψηφιοποίησης διαδικασιών και προϊόντων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Από 20.000 € έως 100.000 €.

Οι επιχειρήσεις μπορούν από τη σελίδα της περιφερείας http://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/creative.html να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την τελική διαμόρφωση του προγράμματος.

Εμείς μπορούμε όμως, με βάση την εμπειρία μας να συνεργαστούμε μαζί σας και να σχεδιάσουμε την επένδυση σας από τώρα ώστε στο στάδιο της προκήρυξης να είμαστε σχετικά έτοιμοι για την υποβολή της.

Γι αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για την αρχική συζήτηση και σχεδιασμό της επένδυσής σας πατώντας εδώ.