Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος επιδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων.

Στόχος είναι η παραγωγή

  • πρώτων υλών
  • ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλουν νέες ή υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας.

Με την εφαρμογή του προγράμματος θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου δια μέσου της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «περιβάλλον» ο οποίος συμβάλλει στην δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο δράσης είναι οι υφιστάμενες, οι νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως εξής:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2016 έχουν δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
  • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν από την ημερομηνία προκήρυξη του προγράμματος.
  • Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Επιπλέον σημειώνεται ότι:

1Κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η οικονομική δραστηριότητα που θα επιδοτηθεί και όχι οι υφιστάμενες δραστηριότητες των εν δυνάμει δικαιούχων. Συνεπώς, δύναται να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης ακόμα και επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται σε ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων αλλά έχουν τη δυνατότητα/επιθυμία να το πράξουν.

2Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν από την πρώτη εκταμίευση.

3H δράση αφορά αυστηρά την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της ανάκτησης πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα και με βάση κυβερνητικές προθέσεις σύντομα.

Προϋπολογισμός έργων.
Για το πρόγραμμα θα διατεθεί ποσό 30.000.000 €.

Η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει πρόταση από 250.000 – 2.500.000 €.

Η επιδότηση θα είναι από 35% μέχρι και 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

Οι δαπάνες που θα επιδοτούνται είναι οι παρακάτω:

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Κτίρια και περιβάλλον χώρος      30%
Μηχανήματα εξοπλισμός    100%
Οχήματα      30%
Πιστοποιήσεις ποιότητας        5%
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας        5%
Συμμετοχή σε εκθέσεις      10%
Λογισμικό      10%
Περιβαλλοντικές μελέτες        5%
Συμβουλευτική υποστήριξη        5%
Μισθολογικό κόστος Μέχρι 15.000€

 

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων: 36 μήνες

Κατηγορίες αποβλήτων :

Οι επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων είναι οι εξής:

1. Απόβλητα αστικού σκοπού

* Αστικά στερεά απόβλητα

* Αστικά απόβλητα ειδικής διαχείρισης

* Ιλύες αστικού τύπου

2. Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων

* Βιομηχανικά απόβλητα

* Ειδικά ρεύματα υλικών

3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα

5. Απόβλητα αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμες ενέργειες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες (προς χρηματοδότηση) ενέργειες διαχείρισης/ εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων είναι οι εξής:

Συλλογή αποβλήτων:

Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

Μεταφορά:

Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.

Προσωρινή αποθήκευση:

Αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και τον στόχο της συλλογής.

Ανάκτηση:

Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εργασίες:

* Ανακύκλωσης:

Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.

* Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση:

Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Υπογραμμίζεται ότι:

1. Η κατηγορία ενέργειας ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο.

2. Ο απώτερος στόχος των επιλέξιμων ενεργειών της δράσης είναι η παραγωγή πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής και προστιθέμενης αξίας.

3. Η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια δεν αποτελεί επιλέξιμη ενέργεια.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, ώστε να αποφασίσετε αν πρέπει να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα, στείλτε μας το mail σας ή το τηλέφωνό σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας πατώντας εδώ και εμείς αναλαμβάνουμε δωρεάν την αρχική σας ενημέρωση είτε στο δικό σας χώρο ή με επίσκεψη στα γραφεία μας.