Η Δράση έχει ως βασικό στόχο τη λειτουργία και συμμετοχή των επιχειρήσεων ως τμήματα – μέλη σε Αλυσίδες Προστιθέμενης Αξίας σε τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο που αναγνωρίζεται επίσημα.

Η δράση περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων, ενισχύσεων και λειτουργικών παρεμβάσεων για την στήριξη δύο σύγχρονων και συμπληρωματικών αξόνων:

 1. δημιουργία / στήριξη λειτουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών και Δικτυώσεων σε τοπικό επίπεδο ή / και καθετοποιημένων – συμπληρωματικών δραστηριοτήτων υπό την έννοια της Βιομηχανικής Συμβίωσης με τη δυνατότητα δημιουργίας κοινών ερευνητικών υποδομών και συνεργατικών δράσεων
 2. δημιουργία / στήριξη λειτουργίας και την διεθνοποίηση των καθετοποιημένων Αλυσίδων προστιθέμενης αξίας σε τοπικό/περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Στόχο επίσης αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, μέσω  της ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που:

 • προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • προωθούν και ενισχύουν αποτελεσματικές και αμοιβαίως συμφέρουσες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών ανάπτυξης ή/και διάδοσης γνώσης και πληροφορίας,
 • αξιοποιούν την καινοτομία για την βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην ελληνική και διεθνή αγορά.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Επιχειρήσεις υφιστάμενες ή υπό σύσταση, επιφορτισμένες με τη διαχείριση των υποστηρικτικών μηχανισμών και περιλαμβάνουν ενδεικτικά ως εταίρους:

 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 • Οργανισμούς και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 • Συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 • Επαγγελματικά ή εμπορικά Επιμελητήρια (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες να έχει υποβληθεί δήλωση υπό ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, πριν την υποβολή της πρότασης
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα αποκτήσουν νόμιμα κατασκευασμένες και λειτουργούσες κτιριακές υποδομές και ότι θα αποκτήσουν και αναπτύξουν κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
 • Να συμμετέχουν ως εταίροι κατ’ ελάχιστο:

α) πέντε ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εκ των οποίων τουλάχιστον μια να
μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει ερευνητικό τμήμα και ότι έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ή έχει κάνει δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στο πρόσφατο παρελθόν),
β) πέντε ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένας οργανισμός έρευνας και
διάδοσης γνώσεων
. Σημειώνεται ότι συνεργαζόμενες/συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν
μπορεί να θεωρηθούν ανεξάρτητα μέρη να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής,

 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις,
 • να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών των πράξεων πριν την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης
 • να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση
 • η πρόταση που θα υποβάλουν να αφορά επιλέξιμο συνεργατικό σχηματισμό σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και το Παράρτημα Χ
 • να έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα συμμετάσχουν στον συνεργατικό σχηματισμό ως μέλη και οι οποίες κατά 50% κατ΄ ελάχιστον να δραστηριοποιούνται με ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα X και ανάλογα του συνεργατικού σχηματισμού σύμφωνα με την ΣΕΕ.
 • Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας .

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θα ενισχυθούν έργα προϋπολογισμού που θα κυμαίνονται από 400.000€ έως 1.500.000€.

 • Η ενίσχυση για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας χορηγείται αποκλειστικά στις νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τους εν λόγω σχηματισμούς (οργάνωση συνεργατικών σχηματισμών).
 • Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον με 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας μπορούν να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, αυτή η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες και οι όροι δημοσιοποιούνται.
 • Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) .

Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την  παρακολούθηση και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ).

ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

 • Έως 65% για ενισχύσεις για την δημιουργία ή την αναβάθμιση εξοπλισμού συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας.
 • Έως 50% για Ενισχύσεις Λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής στην παρούσα δράση.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Προβολή -προώθηση -δικτύωση
 • Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, πατώντας εδώ.