ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  προκήρυξε το πρόγραμμα στήριξης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΕΠ) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.)

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι στόχοι της δράσης είναι:

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης, με δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων, εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας
 • Στήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης
 • Ενίσχυση της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας .
 • Να λειτουργούν με μια από όλες τις μορφές επιχειρήσεων ή ατομικές.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Να έχουν πριν την προκήρυξη της Δράσης κύρια δραστηριοποίηση (παραγωγική μονάδα, μονάδα έρευνα & ανάπτυξης) στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας
 • Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις, που εξομοιώνονται με αυτές.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης θα είναι 3.877.449€.

Οι προτάσεις θα μπορεί να είναι  από 200.000€ έως 1.000.000 €.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 • Η δαπάνη των Θέσεων Εργασίας (νέων ή υφιστάμενων) δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού.
 • Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου. Έτσι δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής.
 • Η σχεδιαζόμενη δράση θα πρέπει να αφορά ανάπτυξη προϊόντων στο στάδιο της πειραματικής ανάπτυξης όπως ορίζεται στο ΓΑΚ 651/2014 με
  • απόκτηση, συνδυασμός, διαμόρφωση και χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
  • μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και επικύρωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, στα οποία ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται στην υλοποίηση περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν διαμορφωθεί ουσιαστικά.
  • δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.
 • Η προτεινόμενη δράση θα πρέπει να έχει σαφή παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα και ενότητες εργασίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ: Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας».

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει από 10 Σεπτεμβρίου 2020  μέχρι  29 Ιανουαρίου 2021 στις 15:00.

Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 • Δαπάνες Προσωπικού στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
 • Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και ειδικό λογισμικό στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας (business & marketing plan)
 • Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
 • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου (δημοσιότητα, ορκωτοί λογιστές, μετακινήσεις, υλικά κλπ)
 •  Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα, γενικά έξοδα κλπ) 15% των δαπανών προσωπικού
 • Δαπάνες για κτίρια και κτιριακές διαμορφώσεις και υποδομές, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
 • Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
 • Δαπάνες για την εκπαίδευση προσωπικού
 • Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο δικαιούχος θα λαμβάνει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε τρεις δόσεις:

 • με προκαταβολή για το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου
 • με την συμπλήρωση του επόμενου 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου
 • με τη συμπλήρωση του υπολοίπου 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής στην παρούσα δράση.

Πατήστε εδώ να δείτε τους ΚΑΔ που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Πατήστε εδώ να δείτε τις δαπάνες που επιδοτούνται και τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ