Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις των υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν  σε επενδύσεις του αγροτικού τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Με βάση αυτές οι επιχειρήσεις, των παραπάνω κλάδων, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στον Α.Ν 4399/2016 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018 στα καθεστώτα Γενικής Επιχειρηματικότητας, Νέων Επιχειρήσεων καθώς και στο καθεστώς της Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Με δεδομένο ότι οι αποφάσεις δεν περιέχουν επιπλέον περιορισμούς οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), των νομών που θα γίνει η επένδυσή τους και να ενημερωθούν αν η προτεινόμενη επένδυση είναι:

 1. σύμφωνη ως προς τον ορθολογικό σχεδιασμό της με βάση τις εθνικές και κοινοτικές απαιτήσεις και
 2. οι υπηρεσίες αυτές εγκρίνουν τη σκοπιμό­τητα του επενδυτικού σχεδίου,  από άποψη γεωγραφικής κατανομής ομοειδών επενδύσεων, από την ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης στην ευρύτε­ρη περιοχή, την κάλυψη δυναμικότητας κλπ.

Αυτό κρίνεται απόλυτα αναγκαίο αφού οι κατά τόπους διευθύνσεις θα γνωμοδοτήσουν αν κρίνεται σκόπιμη ή όχι η εν λόγω επένδυση και με βάση αυτή τη γνωμοδότηση θα προχωρήσει η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις δύο αποφάσεις.

Η πρώτη αφορά τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και η δεύτερη την πρωτογενή παραγωγή.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  Αρ. 108621

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ­ΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προ­διαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της με­ταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλει­στικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προ­ϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συν­θήκης εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδα­τοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (Άρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014).
 2. Με τον όρο «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» νοείται κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζω­τικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση (άρθρο 2 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014).

Άρθρο 2

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΡΟΙ

 1. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016:

α) σε περιπτώσεις που αφορούν στην μεταποίηση γε­νετικά τροποποιημένων προϊόντων όπως αυτά ορίζονται με την οδηγία 2001/18/ΕΚ πλην της χρήσης τους για την παραγωγή ζωοτροφών, και

β) σε περιπτώσεις παράβασης απαγορεύσεων ή πε­ριορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγο­ρεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

 1. Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, επενδυτικά σχέδια του τομέα της με­ταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

α. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια:

 • σφαγεία,
 • τεμαχιστήρια,
 • μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας,
 • αλλαντικών,
 • μονάδες δι­αχείρισης ζωικών υποπροϊόντων.

β. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγω­γής γαλακτοκομικών προϊόντων).

γ. Αυγά:

 • τυποποίηση συσκευασία αυγών,
 • παραγωγή νέων προϊόντων.

δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλι­γκάρια).

ε. Ζωοτροφές.

στ. Δημητριακά:

 • παραγωγή αλεύρων,
 • ξήρανση δη­μητριακών,
 •  επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.

ζ. Ελαιούχα Προϊόντα:

 • ελαιοτριβεία,
 • ραφιναρίες ελαιολάδου,
 • σπορελαιουργεία,
 • μονάδες επεξεργασίας βρώ­σιμων ελαιών κ.λπ.

η. Οίνος.

θ. Οπωροκηπευτικά.

ι. Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος.

ια. Κτηνοτροφικά φυτά

ιβ. Όσπρια.

ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

ιδ. Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.

ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επε­ξεργασία ξηράς δρόγης.

ιζ. Επεξεργασία νέων – εναλλακτικών – καινοτόμων καλλιεργειών:

 • ιπποφαές,
 • αρώνια,
 • γκότζι μπέρι,
 • κρανιά,
 • αλόη κ.λπ.

ιη. Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.

ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

κ. επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.

κα. επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

Άρθρο 3

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Οι φορείς υποδοχής του άρθρου 13 του Ν. 4399/2016 των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, αποστέλλουν ηλε­κτρονικά εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία υπο­βολής της αίτησης υπαγωγής και του οικείου φακέλου τεκμηρίωσης, αντίγραφο της αίτησης και του φακέλου τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας, εμπίπτει η περιοχή υλο­ποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για τη συμπλήρωση του εντύπου που επισυνάπτεται στο παράρτημα Ι της παρούσας, προς έκφραση γνώμης ως προς τον ορθο­λογικό σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου (όπως τη σκοπιμότητα του από άποψη γεωγραφικής κατανομής ομοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης στην ευρύτερη περιοχή, κάλυψης δυναμικότητας και ύπαρξης σύγχρονης υποδομής στην περιοχή, συμβατότητας με την ισχύουσα ΚΑΠ και την αντίστοιχη ΚΟΑ των προϊό­ντων του επενδυτικού σχεδίου). Η αρμόδια ΔΑΟΚ πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά στους φορείς υποδοχής των αιτήσεων το εν λόγω έντυπο, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού αιτήματος, προκειμένου να τεθεί στον φάκελο του επενδυτικού σχεδίου και να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχε­δίου. Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω διαστή­ματος, η αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώ­νεται, χωρίς να αναμένεται η σχετική έκφραση γνώμης.
 2. Πέραν των δικαιολογητικών και στοιχείων που συ­νοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του κάθε συγκεκριμένου καθε­στώτος ενίσχυσης του Ν. 4399/2016, οι φορείς των επεν­δυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής πρέπει να εξασφαλίσουν όλες τις εγκρίσεις, άδειες και λοιπά πιστοποιητικά και έγγραφα που απαι­τούνται από την κείμενη νομοθεσία, για την υλοποίηση και νόμιμη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου, ιδίως τα ακόλουθα:

α. Άδεια λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, (αριθμ. οικ.12684/92/21-11-2014/ ΦΕΚ 3181/Β’, όπως ισχύει κάθε φορά), ή βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα ότι για το επενδυτικό σχέδιο δεν απαι­τείται άδεια λειτουργίας.

β. Πολεοδομική άδεια για την κατασκευή ή τον εκσυγ­χρονισμό των εγκαταστάσεων.

γ. Κωδικό έγκρισης/ εγγραφής εγκατάστασης, όπου αυτός απαιτείται, σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 4

 1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 108612

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώ­τα ενισχύσεων του Ν. 4399/20ΐ6 (Α’ 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέ­ματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επεν­δυτικά σχέδια του τομέα αυτού.

Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊ­όντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέρ­γειας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονι­σμού (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου και του Συμβουλίου. (Άρθρο 2 στοιχείο 4 του καν (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 ).
 2. Με τον όρο «πρωτογενής γεωργική παραγωγή» νο­είται η παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτη­νοτροφίας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συν­θήκης, χωρίς να εκτελούνται περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν τη φύση των προϊόντων αυτών. [Άρθρο 2 στοιχείο 5 του καν (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 και άρθρο 2 στοιχείο 9 του καν. (ΕΕ) 651/2014 της επιτροπής (Γ.Α.Κ.)]
 3. Με τον όρο «γεωργική εκμετάλλευση» νοείται η μο­νάδα που αποτελείται από γη, εγκαταστάσεις και εξοπλι­σμό που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. (Άρθρο 2 στοιχείο 8 του καν (ΕΕ).

 

Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ -ΟΡΟΙ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, μπορεί να αφο­ρούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε εκσυγχρονι­σμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.4399/2016 (Α’ 117) και της απόφασης προκήρυ­ξης του συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης του εν λόγω νόμου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της παρούσας. Στο πλαί­σιο του εκσυγχρονισμού η μονάδα μπορεί να αυξήσει τη δυναμικότητα της, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε συγκεκριμένες κάθε φορά εθνικές ή κοινοτικές διατά­ξεις και έχει εφοδιαστεί με τις απαραίτητες προς τούτο αδειοδοτήσεις, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της παρούσας.
 2. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την ενωσιακή και με την εθνική νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία. Όταν για ένα επενδυτικό σχέδιο απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώ­σεων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίμηση έχει εκτελεστεί και ότι η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πριν από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Ως ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στο επενδυτικό σχέδιο, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της περίληψης της απόφασης υπαγωγής του σε καθεστώς ενίσχυσης του Ν. 4399/2016. Για τον έλεγχο και εφαρμογή της ως άνω προϋπόθεσης στις περιπτώσεις που από την κείμενη νομοθεσία δεν απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απαιτείται η υποβολή με την αίτηση υπαγω­γής, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που καθορίζονται στην προκήρυξη του συγκεκριμένου καθεστώτος του Ν. 4399/2016, βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα ότι για το επενδυτικό σχέδιο δεν απαιτείται εκτίμηση περιβαλ­λοντικών επιπτώσεων. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή εν λόγω εκτίμηση, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρέπει, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και πριν από την έκδοση της από­φασης υπαγωγής γι’ αυτό, να προσκομίσει στον φορέα υποδοχής της αίτησης υπαγωγής του, του άρθρου 13 του Ν. 4399/2016, την εν λόγω εκτίμηση καθώς και την άδεια κατασκευής.

 1. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.4399/2016, επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πα­ρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση (άρθρο 4 παρ. 1 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της επιτροπής). Τα όρια αυτά δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τε­χνητό διαχωρισμό του επενδυτικού σχεδίου.
 2. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, σε περι­πτώσεις παράβασης απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

Άρθρο 3

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΡΟΙ

 1. Με το επενδυτικό σχέδιο επιδιώκεται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους στόχους:

α. η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βι­ωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής,

β. η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συν­θηκών υγιεινής ή των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επένδυση υπερβαίνει τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ.

γ. η δημιουργία και βελτίωση υποδομής που συνδέεται με την ανάπτυξη, την προσαρμογή και τον εκσυγχρονι­σμό της γεωργίας.

 1. Επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι:

α. εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν. 4399/2016, εκτός από τις οριζόμενες στο εδάφιο β της παραγράφου 3, στην παράγραφο 5, και τις δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστο­ποιήσεων του εδαφίου β της παραγράφου 4, αυτού, και,

β. εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του Ν. 4399/2016.

 1. Μέρος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να συν­δέεται με την παραγωγή, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας (ιδιοκατανάλωση), υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή δεν υπερβαίνει τη μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας από τη συγκεκρι­μένη γεωργική εκμετάλλευση. Όταν η επένδυση γίνεται για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας εξυπηρετούν μόνο τις ενεργειακές ανάγκες της συγκεκριμένης γεωργικής εκμετάλλευσης και η πα­ραγωγική τους ικανότητα δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο ύψος της συνδυασμένης μέσης ετήσιας κατανάλωσης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στη γεωργική εκμε­τάλλευση, συμπεριλαμβανομένου και του γεωργικού νοικοκυριού. Η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρείται το ετήσιο όριο ιδιοκατανάλωσης. Όταν η επένδυση παραγωγής ενέρ­γειας πραγματοποιείται από περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ανάγκες για ενέργεια, η μέση ετήσια κατανάλωση είναι σωρευτική με το ποσό που ισοδυναμεί με τη μέση ετήσια κατανάλωση όλων των εν λόγω γεωργικών εκ­μεταλλεύσεων.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, ο πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.

 1. Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να ενισχυθούν βάσει καθεστώτων ενίσχυσης του Ν. 4399/2016 δαπάνες για:

α. την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης και μονοετών φυτών,

β. τη φύτευση μονοετών φυτών,

γ. εργασίες αποστράγγισης,

δ. την αγορά ζώων,

ε. επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα.

 1. Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, μπορούν να ενισχυθούν βά­σει καθεστώτων ενίσχυσης του Ν. 4399/2016 δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης, μόνο εφόσον η επένδυση αυτή επιφέρει μείωση της προ­ηγούμενης κατανάλωσης ύδατος τουλάχιστον κατά 25%, και η μέτρηση κατανάλωσης ύδατος στο επίπεδο της ενισχυόμενης επένδυσης έχει τεθεί ή πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου.
 2. Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 5 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της επιτροπής, στους ακόλουθους τομείς, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

Α. στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη -ολοκλη­ρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμο­κήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),

Β. στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α72012).

Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσε­ων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:

αα) Βοοτροφικές μονάδες.

ββ) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.

γγ) Χοιροτροφικές μονάδες.

δδ) Μονάδες μονόπλων.

εε) Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

στ) Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών δια­τάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).

ζζ) Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.

ηη) Σηροτροφικές μονάδες.

θθ) Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κε­ριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

ιι) Μονάδες εκτροφής κόνικλων, μέχρι το όριο δυναμι­κότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.

κκ) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύ­πους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:

αα) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμή­λων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής,

ββ) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκα­μήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα,

γγ) συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθο­καμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρο­νισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων,

δδ) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Επί­σης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτό­πουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πε­νταετίας, αυξημένη κατά 20%.

Άρθρο 4

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Οι φορείς υποδοχής του άρθρου 13 του Ν. 4399/2016 των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, αποστέλλουν ηλε­κτρονικά εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία υπο­βολής της αίτησης υπαγωγής και του οικείου φακέλου τεκμηρίωσης, αντίγραφο της αίτησης και του φακέλου τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η περιοχή υλο­ποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για τη συμπλήρωση εντύπου, προς έκφραση γνώμης ως προς τον ορθολογικό σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου (όπως τη σκοπιμό­τητα του από άποψη γεωγραφικής κατανομής ομοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης στην ευρύτε­ρη περιοχή, κάλυψης δυναμικότητας και ύπαρξης σύγ­χρονης υποδομής στην περιοχή, συμβατότητας με την ισχύουσα ΚΑΠ και την αντίστοιχη ΚΟΑ των προϊόντων του επενδυτικού σχεδίου).

Η αρμόδια ΔΑΟΚ πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά στους φο­ρείς υποδοχής των αιτήσεων το εν λόγω έντυπο, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού αιτήματος, προκειμένου να τεθεί στον φάκε­λο του επενδυτικού σχεδίου και να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω δια­στήματος, η αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής ολοκλη­ρώνεται χωρίς να αναμένεται η σχετική έκφραση γνώμης της οικείας Δ.Α.Ο.Κ.

 1. Πέραν των δικαιολογητικών και στοιχείων που συ­νοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του κάθε συγκεκριμένου καθε­στώτος ενίσχυσης του Ν. 4399/2016, οι φορείς των επεν­δυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής πρέπει να εξασφαλίσουν όλες τις εγκρίσεις, άδειες και λοιπά πιστοποιητικά και έγγραφα που απαι­τούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση και νόμιμη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου, και πιο συγκεκριμένα, ιδίως:

α. Θερμοκήπια:

Ι. Άδεια πολεοδομίας και υγειονομικής υπηρεσίας της οικείας περιφερειακής ενότητας για επενδύσεις θερ­μοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών.

ΙΙ. Έγκριση τύπου θερμοκηπίου από αρμόδια αρχή, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

β. Μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού:

Ι. Άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γ. Μονάδες βιολογικής γεωργίας:

 1. Για την ίδρυση: Σύμβαση με οργανισμό ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
 2. Για τον εκσυγχρονισμό: Πιστοποιητικό οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την τήρηση των προδιαγραφών του καν. της ΕΕ 2092/1991, όπως αντικαταστάθηκε από τον ΕΕ 834/07, σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

δ. Κτηνοτροφικές (βουστάσια – χοιροστάσια – ποιμνιο­στάσια – ιπποφορβεία κ.λπ.), πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και μονάδες εκτροφής θηραμάτων:

Ι. Η απαιτούμενη αδειοδότηση σύμφωνα με το Ν. 4056/2012 όπως κάθε φορά ισχύει.

 1. Στις περιπτώσεις των μονάδων εκτροφής θηραμά­των, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.
 2. Στις περιπτώσεις των μονάδων αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών, απαιτούνται συμπληρωματικά:
 1. Στην περίπτωση των συνεταιρισμών:
 1. Καταστατικό του συνεταιρισμού και αντίγραφο του βιβλίου μητρώου μελών,
 2. οι άδειες εγκατάστασης των πτηνοτροφικών μονά­δων των μελών έτσι ώστε να πιστοποιείται η δυναμικότητά τους.
 1. Στην περίπτωση επιχειρήσεων νεοσσών, η άδεια εγκατάστασης.
 2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους:
 1. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζομένων εταιριών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλή­ρωση του επενδυτικού σχεδίου,
 2. αποδεικτικά στοιχεία του αριθμού των νεοσσών που παρείχαν στους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους την τελευταία πενταετία.
 1. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τη συνολική δυναμικότητα των συνεταιρισμών, των επιχειρήσεων παραγωγής νεοσσών και των επιχειρήσεων με συνερ­γαζόμενους κτηνοτρόφους, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 5

 1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμό­ζονται στον τομέα της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4399/2016 και των οικείων αποφάσεων προκήρυξης καθεστώτων.

Άρθρο 6

 1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημο­σίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016