Βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης και σε σχετικά μικρό διάστημα θα προκηρυχτεί ένα ακόμη από τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/16, αυτό των επιδοτήσεων εισαγωγής καινοτομιών από επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες σε όλη τη χώρα.

Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών.

Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες, με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του για το έτος 2018 θα ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ, που αφορούν άμεση επιχορήγηση, και τα 30.000.000 ευρώ αφορούν σε φορολογική απαλλαγή.
Οι επενδύσεις θα μπορούν να υλοποιηθούν μετά τη ν υποβολή της πρότασης στο νόμο.
1. Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής
Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν με 25% τουλάχιστον ίδια κεφάλαια στην επένδυση ή/και με δάνειο για το σύνολο της ίδιας συμμετοχής.

 1. 2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
  Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης καθορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
  α. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 €, για μικρές στο ποσό των 150.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000 € και για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 50.000 €

  3. Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια
  Στο καθεστώς εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην:

 • ανάπτυξη τεχνολογίας
 • δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών,
 • παραγωγή καινοτόμων προϊόντων
 • στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών.

Τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια πρέπει:

 • να αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και η επένδυση συνίσταται στην εμπορική εκμετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος
 • να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, με έργα και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού
 • να αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα προσδιορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών.

Μέχρι σήμερα η απόφαση αυτή, που είναι κρίσιμη δεν έχει ανακοινωθεί ώστε οι επενδυτές να έχουν πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων υποβολής των προτάσεων τους.
Στον τομέα των κλάδων που επιδοτούνται αυτοί είναι οι ίδιοι με τα υπόλοιπα καθεστώτα και ειδικά της γενικής επιχειρηματικότητας.

 1. 4. Επιλέξιμες δαπάνες
  Σαν δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος καθεστώτος θεωρούνται οι παρακάτω:

  4.1. Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες για κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

4.2. Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

4.3. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.
4.4. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
α. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.
β. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, τα έξοδα ερευνών, τα έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων καθώς και τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, νομικών υπηρεσιών και παροχής συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως.
4.5. Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ όπως:
α. οι δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,
β. οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας, που αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς το σκοπό αυτόν στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό,
γ. οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.
4.6. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία όπως:
α. δαπάνες προσωπικού,
β. δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, για όσο χρόνο και με τον όρο ότι χρησιμοποιούνται για το έργο,
γ. δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές,
δ. πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών εφοδίων και συναφών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου.
Οι δαπάνες της παραγράφου 6 μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες μόνο εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά την εφαρμογή διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας.

5 Είδη Ενισχύσεων
Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α. φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.
β. επιχορήγηση, η οποία άφορα στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για εξοπλισμό κυρίως.

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης που όμως δίνεται μόνο αυτοτελώς και όχι συνδυαστικά με τα άλλα είδη ενισχύσεων.
Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, για όλες τις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων και δικαιούχων της παρούσας προκήρυξης.
Αν το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει σε ειδική κατηγορία και δικαιούται δωρεάν επιχορήγηση τότε αυτή είναι το 100% που δικαιούται η επιχείρηση για την περιοχή της σε αντίθεση με τα άλλα καθεστώτα που είναι το 70% του ποσοστού.
Η ενίσχυση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης παρέχεται μόνο αυτοτελώς και μόνο επί των δαπανών μισθολογικού κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα ακολουθήσει και η προκήρυξη του καθεστώτος και σαφώς θα έχει εκδοθεί και η απόφαση χαρακτηρισμού των επενδύσεων ως καινοτόμων που θεωρείται κρίσιμη για τις αποφάσεις των επιχειρήσεων.

Εμείς με την εμπειρία δεκαετιών θα είμαστε στη διάθεσή σας για αναλυτικές πληροφορίες και σχεδιασμό των επενδύσεων σας.

Γι αυτό επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ ή εδώ για να δείτε την προκήρυξη ολόκληρη.