Το Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προκηρύξει πρόγραμμα για επενδύσεις βελτίωσης των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια.

Στο ίδιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας ων προϊόντων που εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας).

Επίσης περιλαμβάνονται επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

Τα παραπάνω αφορούν και αντίστοιχες επενδύσεις σε υποδομές στην αλιεία εσωτερικών υδάτων (λίμνες κλπ).

Στις προτάσεις θα μπορούν να υποβληθούν για ένταξη έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις, κλπ).

Μέσω της πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν υποέργα μελετών τεχνικών έργων για την υλοποίηση του βασικού τεχνικού έργου. Θα υποβληθούν ως ξεχωριστά υποέργα οι παρακάτω περιπτώσεις ενεργειών:

  • Οι εργασίες αρχαιολογίας, αρχαιολογική διερεύνηση.
  • Οι συνδέσεις με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
  • Η φωτοσήμανση των καταφυγίων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.
  • Η προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τα καταφύγια.
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δικαιούχου, που θα κριθούν αναγκαίες για την έγκαιρη και λειτουργικά αποτελεσματική υλοποίηση βασικού υποέργου της Πράξης.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί θα είναι 5.000.000 € . Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Η επιδότηση είναι 100% για έργα που δεν θα παρουσιάσουν άμεσα έσοδα.

Φορείς που μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις είναι :

  • Περιφέρειες της χώρας
  • Δήμοι
  • Λιμενικά Ταμεία

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η  30-10-2017 και επιλεξημότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων ορίζεται η 31-12-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήσατε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο 2610339754.