Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προκηρύξει πρόγραμμα για επενδύσεις ενίσχυσης της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει έργα που στοχεύουν:

  1. στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού,
  2. νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της μεταποίησης
    και της εμπορίας. Η εφαρμογή των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης εκτός από την θάλασσα επεκτείνεται και στα εσωτερικά ύδατα.

Τα αποτελέσματα των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 119 του Καν. 508/2014 και επικυρώνονται από τον Δικαιούχο.

Οι Πράξεις που θα λάβουν στήριξη πρέπει να είναι αληθινά καινοτόμες ενώ μικρές τεχνικές βελτιώσεις γνωστών τεχνολογιών δεν αρκούν για να δοθεί στήριξη. Δεν χορηγείται στήριξη για Πράξεις που αφορούν  μόνο σε βασική έρευνα.

Οι προτάσεις δεν πρέπει να έχουν άμεσα εμπορικό χαρακτήρα.

Ενδεχόμενα κέρδη, παραγόμενα στη διάρκεια της υλοποίησης αφαιρούνται από τη δημόσια ενίσχυση που χορηγείται στην πρόταση.

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν  από:

  1. Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν.

Επίσης μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις φορείς όπως :

  • Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143),
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος
  • Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013 αρκεί να καλύπτουν τα παρακάτω:

1. Ο Φορέας εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και οι κύριες δραστηριότητές του δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με τον ορισμό του κοινοτικού δικαίου.
2. Υπάρχει στο Καταστατικό του Φαορέα πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας.
3. Η συμμετοχή του Φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη-οικονομική δραστηριότητα του Φορέα και:

α) Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης και

β) τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του Φορέα.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί θα είναι 4.000.000 € . Ως ελάχιστος προϋπολογισμός δεν αναφέρεται ενώ μέγιστος μπορεί να είναι τα 4 εκ €.

Η επιδότηση είναι 100% για έργα που δεν θα παρουσιάσουν άμεσα έσοδα.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξημότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων  ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήσατε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο 2610339754.