ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΌ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Προκηρύχτηκε το μικρό πρόγραμμα με τίτλο «e-λιανικό» που έχει στόχο την επιχορήγηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορονοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για όλη τη χώρα είναι 80.000.000 ευρώ.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020 για όποιον έχει κάνει το e shop ή έχει αγοράσει τον εξοπλισμό.

Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνεται μέχρι  6 μήνες μετά την έγκριση της αίτησης και την έκδοση της απόφασης ένταξης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν πρόταση πρέπει να είναι:

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της
    Δράσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
· να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
· να διατηρούν φυσικό φατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
· να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
· οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.  Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
· Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σε κάθε επιχείρηση θα δίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την δημιουργία του e shop και υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος.
Αν η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500 €.
Με δεδομένο ότι η έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020 το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.
Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο κατηγορίες, Εξοπλισμός
Πληροφορικής και Λογισμικό.

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα).

  1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
  2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
  3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Λογισμικό.
1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop  που θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών.
2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι
δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και η επιχορήγηση στην επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ώρα 15:00 .

Η ηλεκτρονική υποβολή θα συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά με βάση την προκήρυξη.