Προκηρύχτηκε και είναι σε ισχύ τα δύο παρακάτω μέτρα του προγράμματος Αλιείας 2014-2020.

Το Μέτρο 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» στο χώρο του σκάφους και το Μέτρο 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους».

Το κάθε πρόγραμμα αφορά επιμέρους παρεμβάσεις στα σκάφη όπως θα αναλυθούν στη συνέχεια.

ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Θεωρούνται ως επιλέξιμες οι παρακάτω δαπάνες ανά Μέτρο και Ενέργεια :
Α. Για το Μέτρο 3.1.8-«Υγεία και Ασφάλεια» :
Ενέργεια 1
– “Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών” .
Επιδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:
α) σωσίβιες λέμβοι.
β) υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης για σωσίβιες λέμβους.
γ) ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, όπως οι συσκευές θεσιδεικτικού ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης (EPIRB), οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε σωσίβια γιλέκα και σε ενδύματα εργασίας των αλιέων.
δ) ατομικές συσκευές επίπλευσης (PFD), ιδιαίτερα στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό, κυκλικά σωσίβια και γιλέκα.
ε) φωτοβολίδες.
στ) συσκευές ρίψης σχοινιού.
ζ) συστήματα ανάκτησης μετά από πτώση ανθρώπου στη θάλασσα.

η) συσκευές πυρόσβεσης, όπως πυροσβεστήρες, πυρίμαχες κουβέρτες, ανιχνευτές καπνού και φωτιάς, αναπνευστικές συσκευές.
θ) θύρες πυρασφάλειας.
ι) βαλβίδες διακοπής στη δεξαμενή καυσίμου.
ια) ανιχνευτές αερίου και συστήματα συναγερμού αερίου.
ιβ) αντλίες υδροσυλλεκτών και συστήματα συναγερμού.
ιγ) εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας.
ιδ) στεγανές καταπακτές και θύρες.
ιε) προστατευτικά μηχανημάτων όπως βαρούλκα ή τύμπανα περιέλιξης των διχτυών.
ιστ) διάδρομοι και κλίμακες αποεπιβίβασης.
ιζ) φωτισμός αναζήτησης, καταστρώματος ή κινδύνου.
ιη) μηχανισμοί απασφάλισης για περιπτώσεις όπου τα αλιευτικά εργαλεία συναντήσουν υποβρύχια εμπόδια.
ιθ) κάμερες ασφαλείας και συσκευές οπτικής απεικόνισης.
κ) εξοπλισμός και στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ασφάλειας του καταστρώματος.

Ενέργεια 2 – “Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών” :
Επιδοτείται η αγορά εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων όπως:
α) αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών.
β) αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους.
γ) παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, του εξοπλισμού και των ιατρικών απεικονίσεων για παροχή εξ αποστάσεως συμβουλών από τα σκάφη.
δ) παροχή οδηγών και εγχειριδίων για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους.
ε) εκστρατείες ενημέρωσης για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους.

Ενέργεια 3 – Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών:
Επιδοτείται η αγορά εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων όπως:
α) υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης.
β) μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων.
γ) συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού.
δ) εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του σκάφους.
ε) οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση της υγιεινής επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων λογισμικού.

Ενέργεια 4 – Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών:
Η αγορά εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στα αλιευτικά σκάφη, η αγορά και η εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων :
α) κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος.
β) υπόστεγα επί του καταστρώματος και εκσυγχρονισμός των θαλάμων επιβατών με σκοπό την παροχή προστασίας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
γ) στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας του θαλάμου επιβατών και με την παροχή κοινόχρηστων χώρων για το πλήρωμα.
δ) εξοπλισμός για τη μείωση της σκληρής χειροκίνητης ανύψωσης, με εξαίρεση τα μηχανήματα που συνδέονται άμεσα με τις αλιευτικές δραστηριότητες, όπως τα βαρούλκα.
ε) αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ.
στ) μονωτικός εξοπλισμός κατά του θορύβου, της θέρμανσης ή της ψύξης και εξοπλισμός για τη βελτίωση του εξαερισμού.
ζ) ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός, όπως αδιάβροχες μπότες ασφαλείας, εξοπλισμός οφθαλμικής και αναπνευστικής προστασίας, προστατευτικά γάντια και κράνη ή εξοπλισμός για την προστασία από τις πτώσεις.
η) σήματα έκτακτης ανάγκης και σήματα ασφάλειας.
θ) ανάλυση και εκτιμήσεις κινδύνου για τον εντοπισμό των κινδύνων για τους αλιείς τόσο στο λιμάνι όσο και κατά την πλοήγηση προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση των κινδύνων.
ι) οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας επί του σκάφους.

Β. Για το Μέτρο 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους».

Ενέργεια 1 – “: Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους” :
Για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους :
α) οι επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας, όπως σταθμίδες υδροσυλλέκτη και βολβοειδείς πλώρες, που συμβάλλουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του σκάφους σε κυματισμούς και της σταθερότητάς του.
β) οι δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση μη τοξικών απορρυπαντικών όπως η επικάλυψη χαλκού, ώστε να μειώνεται η τριβή.
γ) οι δαπάνες που σχετίζονται με τον μηχανισμό κίνησης πηδαλίου, όπως τα συστήματα ελέγχου του μηχανισμού κίνησης και τα πολλαπλά πηδάλια για τη μείωση της δραστηριότητας του πηδαλίου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες της θάλασσας.
δ) η δοκιμή στις δεξαμενές για τη διαμόρφωση βάσης με στόχο τη βελτίωση της υδροδυναμικής.

*Δεν θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη βασική συντήρηση του κύτους.

Ενέργεια 2 – “Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους”:
Για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους, οι δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και, κατά περίπτωση, την εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων :
α) τις ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων αξόνων.
β) τους καταλύτες.
γ) τις ενεργειακά αποδοτικές γεννήτριες όπως οι γεννήτριες που χρησιμοποιούν υδρογόνο ή φυσικό αέριο.
δ) τα στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ιστία, αετοί, ανεμόμυλοι, ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά.
ε) τα πρωραία συστήματα πρόωσης.
στ) τη μετατροπή κινητήρων ώστε να λειτουργούν με βιοκαύσιμα.
ζ) τους δείκτες οικονομίας καυσίμων, συστήματα διαχείρισης καυσίμων και συστήματα παρακολούθησης.
η) τις επενδύσεις σε εξοπλισμό και ακροφύσια που βελτιώνουν το σύστημα πρόωσης.

Ενέργεια 3 – Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός:
Για τα αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικό εξοπλισμό, οι δαπάνες που αφορούν :
α) σε αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά εργαλεία.
β) σε τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία.
γ) σε εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων.

Ενέργεια 4 – Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας:
Για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας :
α) οι δαπάνες για τη βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη κάτω των 18 μέτρων.
β) οι δαπάνες για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους στην οποία περιλαμβάνεται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας σε άλλες βοηθητικές εργασίες εντός του σκάφους.

Ενέργεια 5 – Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.

Ενέργεια 6 – Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η ελάχιστη επένδυση που μπορεί να υποβληθεί είναι οι 2.000 € χωρίς να υπάρχει άνω όριο.

Οι επιδοτήσεις για μικρους αλλιείες είναι 80% και 85% σε επιμέρους νησία.

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ – ΚΑΜ), εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων.

Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.
Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσονται με προτεραιότητα και έχουν αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.

Επενδύσεις σχετικές με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες.

 

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ και στη συνέχεια οι φάκελοι υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία του προγράμματος Αλιείας.

Η εφαρμογή έχει ανοίξει και μπορεί να αρχίσει η υποβολή προτάσεων και θα συνεχίσει η υποβολή μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23-10-2015. Αυτό σημαίνει ότι δαπάνες έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα και είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα θα ενταχτούν και θα χρηματοδοτηθούν!

Με βάση τα παραπάνω και τα πολύ μεγάλα ποσοστά επιδότησης, ειδικά για τα μικρά σκάφη, είναι προφανές ότι δίνεται σημαντική ευκαιρία στους αλιείς να βελτιώσουν τα σκάφη και τον εξοπλισμό τους και επιπλέον να επιδοτηθούν για δαπάνες που έχουν κάνει από 23 Οκτωβρίου 2015 μέχρι σήμερα.

Η εταιρία μας θα είναι στη διάθεσή σας για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία της πρότασής σας, την υποβολή και την παρακολούθηση της μέχρι και την τελική εκταμίευση της επιδότησής σας.

Γι αυτό επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ η τηλεφωνώντας στο 2610 339753, 6946336882.