ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 2  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκήρυξε το  πρόγραμμα που αφορά την ενίσχυση υπό σύσταση και επιχειρήσεων μέχρι τριών  ετών για την ίδρυση αλλά και την επέκταση και εκσυγχρονισμό τους.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται από 21 Μάιου 2019 μέχρι 2 Δεκεμβρίου2019 στο πληροφορικό σύστημα του υπουργείου Οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός της περιφέρειας θα είναι 6.205.000 € και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις από 25 μέχρι 300.000 €.  

Η επιδότηση θα είναι 60% επί του συνόλου του προϋπολογισμού και για τις λειτουργικές δαπάνες θα είναι 100% μέχρι ένα όριο.

Ο προϋπολογισμός  θα κατανεμηθεί ως εξής:

 • 40% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • 30% για τις νέες πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 30% για τις νέες μικρές επιχειρήσεις, με δυνατότητα αλληλοκαλύψεων αν χρειαστεί.

Το πρόγραμμα διέπεται από τον κανόνα deminimis που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στην τελευταία τριετία δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα αυτού του κανόνα  με ποσά πάνω από 200.000 επιχορήγησης.

Η διάρκεια για την ολοκλήρωση της επένδυσης θα είναι 30 μήνες από την έγκρισή της και η επιδότηση θα είναι 60% σχεδόν για το σύνολο των δαπανών που θα επιδοτεί το πρόγραμμα.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:

Στο πρόγραμμα εντάσσονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι:

 • Όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων
 • Οι κατασκευές
 • Οι επισκευές εξοπλισμού και οχημάτων
 • Το λιανικό εμπόριο μόνο μέσο διαδικτύου (e shop).
 • Επιμέρους υπηρεσίες μεταφορών
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης
 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες
 • Εκδοτικές δραστηριότητες,
 • Συμβουλευτικές και γραφιστικές δραστηριότητες
 • Υπηρεσίες ενοικιάσεων
 • Εκπαίδευση
 • Κλάδος υγείας
 • Πολιτισμός κλπ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ:

 • Κτιριακές βελτιώσεις
 • Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
 • Δαπάνες πρόσληψης προσωπικού
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης
 • Αγορά αναλωσίμων
 • Δαπάνες συστημάτων ποιότητας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 • Άνεργοι και φυσικά πρόσωπα μισθωτοί ή επαγγελματίες, που θα συστήσουν επιχειρήσεις και θα δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.
 • Νέες μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας και έχουν ιδρυθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 και έχουν τους ανάλογους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 • Υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
 • Η δαπάνη των νέων θέσεων εργασίας δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνες για μίσθωση επαγγελματικών χώρων ιδιοκτησίας συγγενικών προσώπων έως 2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) των εταίρων ή συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
 • Η επιχορηγούμενη Δαπάνη για εξοπλισμό για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ με αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι 20.000.
 • Τα μεταφορικά μέσα αφορούν μόνο αυτά που προορίζονται για την διακίνηση ειδών εντός των ορίων της επιχείρησης ή για την προμήθεια ενός μικρού επαγγελματικού οχήματος με επιχορηγούμενο κόστος έως 15.000.
 • Επιδότηση των δαπανών των ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων των υπό σύσταση ή των πολύ μικρών επιχειρήσεων μέχρι του ποσού των 300 € μηνιαία για κάθε εταίρο.
 • Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων (εταίροι/μέτοχοι ή υπάλληλοι της επιχείρησης) είναι επιλέξιμα έως του ποσού των 3.000 € ανά έκθεση.
 • Τα μεταφορικά μέσα αφορούν μόνο αυτά που προορίζονται για την διακίνηση ειδών εντός των ορίων της επιχείρησης ή για την προμήθεια ενός (1) μικρού επαγγελματικού οχήματος με επιχορηγούμενο κόστος έως 15.000 €.
 • Η επιχορηγούμενη Δαπάνη για εξοπλισμό για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ με αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι 20.000 €.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Πατήστε εδώ να δείτε τους ΚΑΔ που εντάσσονται στο πρόγραμμα.