Παράταση μέχρι 23 Μαρίου 2018

Ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες του προγράμματος παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια και οι επιχειρήσεις μμπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ μέχρι τις 23 Μαρτίου 2018

Τα τρία μέτρα-προγράμματα είναι:

 • 3.2.2–«Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
 • 4.2.4-«Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»
 • 6.2.3-«Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αποδοτική χρήση των πόρων, μείωση της χρήσης νερού και χημικών προϊόντων, συστήματα ανακύκλωσης νερού, μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση του νερού.

Για τα τρία προγράμματα θα επιδοτηθούν δαπάνες που θα έχουν σαν στόχο ή στόχους:

Για το Μέτρο 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

 • Παραγωγικότητα. Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
 • Διαφοροποίηση. Αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.
 • Εκσυγχρονισμός, Αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 • Υγεία των ζώων. Αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς  εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.
 • Ποιότητα των προϊόντων. Αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
 • Αποκατάσταση. Αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων
  συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Για το Μέτρο 4.2.4 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 • Ενεργειακή απόδοση. Αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφορά σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές
  ενέργειας.

 Για το Μέτρο 6.2.3 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αποδοτική χρήση των πόρων, μείωση της χρήσης νερού και χημικών προϊόντων, συστήματα ανακύκλωσης νερού, μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση του νερού.

 • Περιβαλλοντικές δραστηριότητες και πόροι. Επενδύσεις για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων ή την ενίσχυση των θετικών επιδράσεων στο
  περιβάλλον και την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων.
 • Χρήση και ποιότητα του νερού. Επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στη
  χρήση και την ποιότητα του νερού, ιδίως με τη μείωση των ποσοτήτων του χρησιμοποιούμενου νερού ή της ποσότητας χημικών, αντιβιοτικών και άλλων
  φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ή τη βελτίωση της ποιότητας του νερού εξόδου, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης πολυτροφικών συστημάτων
  υδατοκαλλιέργειας.
 • Κλειστά κυκλώματα. Αφορά στην προώθηση των υδατοκαλλιεργειών κλειστού συστήματος, όπου τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας εκτρέφονται σε κλειστά
  συστήματα ανακύκλωσης του νερού, μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση του.

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι :

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση  Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων.
Επενδύσεις που γίνονται σε «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35% έναντι των υπολοίπων.

Ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(i) να μπορεί να αποδειχτεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,
(ii) να αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
(iii) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,
(iv) οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης.
(v) συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Δαπάνες που επιδοτούνται.

 1. Αγορά γης ή και κτισμάτων μέχρι το 10% της επένδυσης (πλην
  Τεχνικών εξόδων και Απρόβλεπτων) .
 2. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
 3. Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου) μέχρι 100.000 € και σε κάθε περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
 4. Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.
 5. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης ψαριών (κλίβανοι), κλπ.
 6. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων).
 7. Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων, και Ιχθυογεννητικών Σταθμών και παραγωγής γόνου.
 8. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση καινούργιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 9. Βελτίωση – προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών και άλλων υδάτινων σχηματισμών). και τεχνητών λιμνών, Κατασκευή τάφρων διαχείμασης, αναχωμάτων, έργων διαμόρφωσης πυθμένα, ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων κλπ σε φυσικά ιχθυοτροφεία.
 10. Αφαίρεση λάσπης ή εργασίες που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης, σε τεχνητές λίμνες και λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας.
 11. Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιέργειας από άγριους θηρευτές.
 12. Δαπάνη για την προμήθεια γόνου και γεννητόρων, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απροβλέπτων), εφόσον αυτή αφορά ίδρυση νέων μονάδων και επέκταση υφιστάμενων.
 13. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενσιρωμάτων που απαιτούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας τους.
 14. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού .
 15. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 16. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων.
 17. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας, εφόσον τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 18. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ). Ειδικά για Πράξεις των Μέτρων 3.2.2 και 6.2.3 ισχύει η προϋπόθεση ότι η ισχύς των ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.
 19. Αγορά μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερσαίων για :
  · την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά ζώων και νωπών προϊόντων με σκοπό την εκτροφή ή/και την εμπορία,
  · την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων και πρώτων υλών τόσο στις χερσαίες όσο και στις πλωτές εγκαταστάσεις παραγωγής.
  · την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας.
 20. Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων ή πλωτών μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη.
 21. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της πράξης.
 22. Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και χρησιμοποιείται στο έργο, είναι επιλέξιμη εφόσον αυξάνει την αξία του παγίου στοιχείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία και η δαπάνη απόσβεσης του παγίου δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της πράξης.
 23. Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού και δεν υπερβαίνουν σε
  ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
 24. Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 25. Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της επένδυσης, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση των παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με άλλο τρόπο και με την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας.
 26. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.
 27. Δαπάνες για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών της Υδατοκαλλιέργειας δραστηριοτήτων.
 28. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση της επένδυσης.
 29. Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της πράξης.
  Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για την πρώτη Πρόσκληση του Μέτρου 3.4.4 ορίζεται η 23-10-2015. Αυτό σημαίνει ότι δαπάνες που έχουν γίνει από εκείνη την ημερομηνία μπορεί να επιδοτηθούν αν ενταχθούν στο επιχειρηματικό σχέδιο και αυτό εγκριθεί για επιδότηση.

Προϋπολογισμός επενδύσεων – Διάρκεια υλοποίησης έργων
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην υπερβαίνει τα 5.000.000 €.
Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα δύο έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.
Δίνεται η δυνατότητα παράτασης ενός έτους, πέραν της ως άνω προθεσμίας, σε περιπτώσεις απόλυτα αιτιολογημένες.

Ποσοστά επιδότησης

Επικράτεια
Χώρας
Απομακρυσμένα νησιά
1 Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. 50 % 85 %
2 Λοιπές επιχειρήσεις (μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ) 30 % 30 %
3 Ιδρύματα δημοσίου Δικαίου 100 % 100 %
4 Οργανώσεις αλιέων και άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι. 60 % 85 %
5 Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις
οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών
οργανώσεων.
75% 85%
6 Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό
συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο.
75% 85%

Η εταιρία μας, με την πολύχρονη εμπειρία της,  θα είναι στη διάθεσή σας για αναλυτική παρουσίαση της ευκαιρίας και σχεδιασμό και προετοιμασία της επένδυσής σας.

Γι αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσουμε τον τρόπο υλοποίησης των επενδύσεων με βάση και τις απαιτήσεις του προγράμματος.