ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ 2016 ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από 30 Δεκεμβρίου 2013 θα είναι ανοιχτό το νέο που αφορά στην «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων».

Το πρόγραμμα επαναπροκηρύσσεται με προϋπολογισμό 100.000.000 € και οι διαφορές του από τα προηγούμενα εστιάζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Για την ίδια συμμετοχή δεν χρειάζεται η απόδειξή της στην υποβολή της πρότασης. Αρκεί ο επενδυτής να τη δηλώσει.
 • Θα αξιοποιηθεί το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΤΕΑΝ – ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας),
 • Θα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα αλλά για άλλο αντικείμενο.
 • Θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περισσότερους του ενός τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης,
 • Θα επιτρέπεται πλέον η μεταποίηση και εμπορία προϊόντων από Χώρες εκτός της Ε.Ε., στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών.
 • Οι προτάσεις θα αξιολογούνται με τη σειρά που θα υποβάλλονται και θα εντάσσονται αρκεί να έχουν λάβει την ελάχιστη βαθμολογία. Έτσι η γρήγορη υποβολή εξασφαλίζει την σίγουρη έγκριση της πρότασης.
 • Τα 20 εκατομμύρια θα διατεθούν για επενδύσεις από 5.000.000 – 10.000.000 ευρώ.
 • Δεν θα γίνεται έντυπη υποβολή των αιτήσεων στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και των Περιφερειών της Χώρας,
 • Θα προβλέπεται η μίσθωση ακινήτου με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης,
 • Η πληρότητα του φακέλου της επένδυσης θα ολοκληρώνεται με προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών.
 • Η πρώτη εκταμίευση της επιδότησης θα μπορεί να γίνει μετά τους 8 πρώτους μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο της πρώτης αίτησης πληρωμής όσο και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης.
 • Θα χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί αξιολογητές για την επιτάχυνση της αξιολόγησης.
 • δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της δημόσιας δαπάνης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό.

Η πρόσκληση θα αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε την πρόσκληση όπως ισχύει.

Το πρόγραμμα δέχεται επενδύσεις (ίδρυσης, επέκτασης ή και εκσυγχρονισμού) σε όλους σχεδόν τους κλάδους των τροφίμων.

Σε κάθε κλάδο υπάρχουν περιορισμοί που πρέπει η κάθε επιχείρηση να τους δει προσεκτικά.

Σ΄ αυτό θα βοηθήσει η επαφή μαζί μας αλλά και ο πίνακας που θα βρείτε στο τέλος του άρθου μας.

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδύσεις που αφορούν σε βελτίωση και εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας και συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Επίσης ενισχύει επενδύσεις που αφορούν σεβελτίωση και εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας και συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντωνκαι πετυχαίνουν :

1. τον προσανατολισμό της παραγωγής συμφώνα με τις τάσεις των αγορών και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

2. τη βελτίωση ή τον εξορθολογισμό της εμπορίας ή των διαδικασιών μεταποίησης,

3. τη βελτίωση παρουσίασης ή της προετοιμασίας των προϊόντων και παραπροϊόντων,

4. την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ανανεώσιμης ενέργειας(δέχεται την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων),

5. την προώθηση καινοτόμων επενδύσεων,

6. τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας και των υγειονομικών συνθηκών,

7. την προστασία του περιβάλλοντος και της εργασιακής ασφάλειας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα θα διαθέσει το 80% των χρημάτων για επενδύσεις από 100.000 μέχρι 5.000.000 € και το 20% για μεγαλύτερες και μέχρι 10.000.000 €.

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιδοτούνται με:

• 50% στις περιφέρεις (Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιόνιων Νήσων)

• 40% στις υπόλοιπες περιφέρειες και

• 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Η ίδια συμμετοχή των επενδυτών στο πρόγραμμα θα είναι το 25% του έργου και θα μπορεί να καλυφθεί ακόμη και με ακίνητο που μπορεί να ρευστοποιηθεί στην περίοδο της επένδυσης.

Το δάνειο θα μπορεί να καλυφθεί με επιστολή πρόθεσης της τράπεζας και όχι με έγκριση όπως γίνεται στον αναπτυξιακό νόμο.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Το πρόγραμμα επιδοτεί δαπάνες για :

• διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή ή βελτίωση κτιρίων και κατασκευή κατοικίας φύλαξης,

• αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, λογισμικού πληροφορικής, εξοπλισμού εργαστηρίων, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού,

• αγορά καινούργιων οχημάτωνισοθερμικών βυτίων, για την μεταφορά του γάλακτος και περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ,

• γενικά έξοδα μέχρι 10% του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών, μελέτες σκοπιμότητας, τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση), απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας (ISO, HACCP κλπ).

• Τέλος προβλέπει απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό 10%.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ηλεκτρονική στην αρχή υποβολή και στη συνέχεια με το φυσικό φάκελο της επένδυσης.

Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα είναι πολύ ελκυστικό για τον κλάδο αφού περιλαμβάνει και προωθητικές ενέργειες που τα άλλα προγράμματα δεν προβλέπουν.

Γι αυτό σας προτείνουμε να έχουμε μια πρώτη συνάντηση για την ανάλυση του προγράμματος και το σχεδιασμό, από τώρα, της πρότασης σας ώστε να είναι καλά προετοιμασμένη, σύμφωνη με τις ανάγκες σας και παράλληλα να μπορεί να πετύχει ψηλή βαθμολογία αφού με βάση τη βαθμολογία θα επιλέγουν οι προτάσεις, εφόσον είναι περισσότερες από το ποσό που διατίθεται.

Για να δείτε τις κατηγορίες επιχειρήσεων που επιδοτούνται πιέστε εδώ.

Για αναλυτική σας ενημέρωση και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας.