ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΜΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020

Προκηρύχτηκε μικρό πρόγραμμα  που αφορά τις επιχειρήσεις υλοτομίας και πρώτης επεξεργασίας του ξύλου.

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση  της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασοκομικών προϊόντων μέσω επενδύσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και ίδρυση των πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης και στη βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων.

Το Μέτρο  123Β  «Αύξηση της Αξίας των Δασοκομικών Προϊόντων»  εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα σε συνεργασία με την Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Για την υλοποίηση των επενδύσεων θα διατεθεί ποσό 10.000.000 ευρώ.

Από το συνολικό ποσό τα 2.000.000 ευρώ αφορούν τα μικρά επενδυτικά σχέδια (Ε1) και αφορούν τις 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Το υπόλοιπο ποσό των 8.000.000 ευρώ διατίθενται για τα επενδυτικά σχέδια Ε2 και αφορούν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Ο διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων Ε1 και Ε2 γίνεται ως εξής:

1.  Επενδυτικό Σχέδιο Ε1: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι και 200.000 ευρώ.

2. Επενδυτικό Σχέδιο Ε2: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ και μέχρι 2.000.000 ευρώ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η  υποβολή των προτάσεων θα γίνεται  από  30  Ιουλίου  2012 έως και  19 Οκτωβρίου 2012.

Οι προτάσεις για τα  επενδυτικά σχέδια Ε1 υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, στα τοπικά ή Διευθύνσεις Δασών.

Τα επενδυτικά σχέδια Ε2 υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, στο Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης.

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να κριθούν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζόμενους.  Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται υφιστάμενες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και  Νέες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (να μην είναι υπό σύσταση).
  2. Επιλέξιμες θεωρούνται οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.
  3. Οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να  δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο με την πρωτογενή επεξεργασία των πρωτογενών δασικών προϊόντων (πρώτων υλών) με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και χονδρική πώληση των μεταποιημένων προϊόντων ξύλου.
  4. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της μεταποίησης και εμπορίας των δασικών προϊόντων, διασφαλίζοντας την αύξηση της προστιθέμενης αξίας αυτών.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Για επενδυτικά σχέδια Ε1, προϋπολογισμού μέχρι και 200.000 €, το ύψος επιδότησης  καθορίζεται ως εξής:

  1. Για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης, στο 50% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων.
  2. Στα μικρά νησιά του Αιγαίου στο  65% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων.
  3. Στις λοιπές περιφέρειες, 40% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων.

Για επενδυτικά σχέδια Ε2, προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 200.000 €, το ύψος ενίσχυσης θα είναι:

ü  Για τις περιφέρειες σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη,  Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα) στο ανώτατο όριο ενίσχυσης ή 60%.

ü  Για τις περιφέρειες σύγκλιση (Θεσσαλία,  Ιόνια νησιά και Κρήτη) το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%.

ü  Για τις περιφέρειες σύγκλισης (Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο) το ποσοστό  όριο ενίσχυσης είναι 50%.

ü  Για τις περιφέρειες στατιστικού αντίκτυπου (Κεντρική Μακεδονία και

ü  Δυτική Μακεδονία) το ποσοστό ενίσχυσης είναι 60% και για την

ü  Αττική  50%.

ü  Στην περιφέρεια Νότιο Αιγαίο το ποσοστό  είναι 35%.

ü  Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα το ποσοστό είναι 35% και για Ευρυτανία και Φωκίδα 40%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Για τη Δράση 1 είναι:

Η προμήθεια εξοπλισμού όπως υλοτομικά εργαλεία, εργαλεία αποφλοίωσης και τεμαχισμού, εργαλεία αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων.

Τα έργα υποδομής όπως οι χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων και υλικών υλοτομίας, η προστατευτική επεξεργασία – ξήρανση στρογγυλής ξυλείας, η δημιουργία και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου.

Για τη  Δράση 2 και ειδικά για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

ü  Την κατασκευή ή τη βελτίωση κτιρίων.

ü  Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών.

ü  Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, σαν επιλέξιμη δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο νέων μονάδων.

ü  Την αγορά  ειδικού τύπου οχημάτων, (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για την μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.

ü  Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

ü  Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 12% του συνόλου.

ü  Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς που αφορά μόνο επενδύσεις για την απόκτησή τους.

ü  Στις ανωτέρω μεταποιητικές μονάδες, αποτελεί επιλέξιμη δράση η ίδρυση μονάδων για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας  μόνο για ιδία χρήση τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας στο ύψος του σχετικού εξοπλισμού σε σχέση με το σύνολο της επένδυσης.

ü  Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου.

Σχετικά με τις δράσεις 1 και 2 διευκρινίζονται τα εξής:

ü  Οι παραπάνω Δράσεις είναι επιλέξιμες μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου.

ü  Για την απόκτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού επιτρέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).

Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία των προτάσεων επικοινωνήστε μαζί μας.