Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης του κλάδου της εστίασης με επιδότηση που θα φτάνει μέχρι 100.000 € ανά ΑΦΜ και μέχρι το 7% του κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης για το έτος 2019.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 14 Μαΐου μέχρι 30 Ιουλίου 2021.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται θα πρέπει να γίνουν από την  1η  Απριλίου 2021 και  μέχρι  τις 31.12.2021.

Οι επιχειρήσεις εστίασης που μπορούν να επιδοτηθούν έχουν τους παρακάτω ΚΑΔ:

56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης
56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών. Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της κάθε υποκατηγορίας.

Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα είναι:

 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους παραπάνω ΚΑΔ
 • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το υποβληθέν Ε3. Ως κύκλος εργασιών του έτους 2020, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται αυτός που έχει συμπληρωθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και ο οποίος επιβεβαιώνεται ως προς την ορθότητα των καταχωρηθέντων στην Υπεύθυνη Δήλωση του λογιστή της επιχείρησης.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
  των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας και άρα είναι σκόπιμο ο κάθε επενδυτής να υποβάλει κατά το δυνατόν στην αρχή της περιόδου την αίτησή του.

Προτάσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται χωρίς παραπέρα αξιολόγηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

Η πλήρης και ορθή συμπλήρωση του πληροφοριακού συστήματος.

Η υποβολή των παρακάτω ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα:

 1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
 2. Υπεύθυνη δήλωση λογιστή για την κατάσταση της επιχείρησης (ανάλογα με το είδος της επιχείρησης)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη μη πτώχευση της επιχείρησης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή επιχείρησης για τον κύκλο εργασιών του 2020
 6. Ε3 έτους 2019

Τα παραπάνω δικαιολογητικά τροποποιούνται αναλόγως με το είδος και μέγεθος της κάθε  επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας