ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

Η δράση, που προκήρυξε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και θα την υλοποιήσει μέσω του ΕΦΕΠΑΕ,  θα επιχορηγήσει φορείς Κοινωνική και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) που μπορεί να είναι υπό σύσταση ή φορείς ΚΑΛΟ σε λειτουργία την ημέρα προκήρυξης του προγράμματος και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο (οι λειτουργούσες).

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη των υπό ίδρυση και υφιστάμενων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και στοχεύει:

 1. στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
 2. στη μείωση της ανεργίας,
 3. στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,
 4. στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
 5. στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και
 6. στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Η επιχορήγηση θα αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 1. Μισθολογικό κόστος. Αφορά σε νέους και υπάρχοντες εργαζόμενους με περίοδο επιδότησης του 20 μήνες και με το ελάχιστό κόστος αμοιβής.
 2. Λοιπές δαπάνες, που αφορούν στη λειτουργία των ΚΑΛΟ και  που θα είναι το 40% του κόστους των εργαζόμενων (νέων και παλιών).

Οι δαπάνες της δεύτερης κατηγορίας μπορεί να περιλαμβάνουν  όλων των μορφών τα έξοδα λειτουργίας της κάθε μονάδας και θα αποπληρώνονται απολογιστικά και με βάση το 40% της μισθοδοσίας της κάθε περιόδου.

Το μέγιστο ποσό προϋπολογισμού της κάθε πρότασης θα είναι 100.000 €.

Η επιδότηση θα είναι το 100% των δαπανών που θα εγκριθούν και υλοποιηθούν.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10- 2016), όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην οικεία Πρόσκληση οι Δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 1. Να είναι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), δηλαδή να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με ημερομηνία έκδοσης έως και 30/6/2018. Ειδικά οι φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4019/2011, θα πρέπει να διαθέτουν πέραν της βεβαίωσης εγγραφής και βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού μετάπτωσης του άρθρου 35 του Ν.4430/2016.
 2. Να είναι υπό σύσταση φορείς ΚΑΛΟ.
 3. Να διαθέτουν βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οι υπάρχουσες.
 4. Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Μέλους από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 5. Να διατηρούν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πράξης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της, δηλαδή για 20 μήνες.
 6. Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.
 7. Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και να έχουν έδρα ή εγκατάσταση ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση στην Περιφέρεια για την οποία υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης.
 8. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 9. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας).
 10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 11. Να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ανά ΑΦΜ.
 12. Να υποβάλλουν το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την οικεία πρόσκληση.
 13. Να έχουν την- κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιούνται. 14. Να τηρούν και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσοτέρων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της αίτησης και συνεπώς λόγο απόρριψης.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στη δράση, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης δυνητικού Δικαιούχου ενίσχυσης δύναται να ανέρχεται έως 100.000 ευρώ.

Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της εξαρτάται  από το κόστος μισθωτής εργασίας, παλιών και νέων εργαζόμενων, μέχρι για 20 μήνες και επί  αυτού επιπλέον ποσό σε ποσοστό 40% που θα είναι τα λειτουργικά έξοδα της κάθε ΚΑΛΟ.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής γίνεται με την εξόφληση των τιμολογίων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή τω ν προτάσεων γίνεται στο  www.ependyseis.gr μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών της κάθε πρότασης.

Πρώτη μέρα υποβολής προτάσεων θα είναι η 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00 και τελευταία η 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00, μετά την παράταση που δόθηκε.

Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία της πρότασής σας  επικοινωνήστε μαζί μας.