Το Υπουργεί Εργασίας εξέδωσε προδημοσίευση για τη δράση Επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων Κοινωνική και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο).

Η δράση θα επιχορηγήσει φορείς Κ.ΑΛ.Ο που διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με ημερομηνία έκδοσης έως και 30/6/2018.

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).

H δράση στοχεύει:

 1. στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
 2. στη μείωση της ανεργίας,
 3. στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,
 4. στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
 5. στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και
 6. στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Η επιχορήγηση θα αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 1. Λειτουργικά έξοδα
 2. Αμοιβές τρίτων
 3. Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης
 4. Μισθολογικό κόστος
 5. Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας
 6. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 7. Προμήθεια αναλωσίμων
 8. Προμήθεια πρώτων υλών/εμπορευμάτων
 9. Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού
 10. Προμήθεια λογισμικών-υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10- 2016), όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην οικεία Πρόσκληση οι Δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 1. Να είναι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), δηλαδή να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με ημερομηνία έκδοσης έως και 30/6/2018. Ειδικά οι φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4019/2011, θα πρέπει να διαθέτουν πέραν της βεβαίωσης εγγραφής και βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού μετάπτωσης του άρθρου 35 του Ν.4430/2016.
 2. Να διαθέτουν βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και 31/7/2018.
 3. Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Μέλους από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο έτους 2018 (χρήση 2017) (μόνο για τους Φορείς που ιδρύθηκαν έως 31/12/2017),
 4. Να διατηρούν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πράξης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της, δηλαδή για δεκαοκτώ (18) μήνες.
 5. Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.
 6. Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και να έχουν έδρα ή εγκατάσταση ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση στην Περιφέρεια για την οποία υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης.
 7. Να δημιουργήσουν, ανάλογα με το ύψος του κύκλου εργασιών τους και του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πράξης τους, τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 8. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 9. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας).
 10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 11. Να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ανά ΑΦΜ.
 12. Να υποβάλλουν το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την οικεία πρόσκληση.
 13. Να έχουν την- κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιούνται. 14. Να τηρούν και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσοτέρων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της αίτησης και συνεπώς λόγο απόρριψης.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στη δράση, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης δυνητικού Δικαιούχου ενίσχυσης δύναται να ανέρχεται έως 200.000,00 ευρώ. Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της κάθε πράξης διαμορφώνεται σύμφωνα με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών του Δικαιούχου κατά την τελευταία τριετία.

Συγκεκριμένα:

– οι Δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από 0 έως και 10.000,00 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 25.000,00€. Η επιδότηση στην περίπτωση αυτή ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού.

– οι Δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από 10.000,01 ευρώ έως και 24.000,00 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 55.000,00 ευρώ. Η επιδότηση στην περίπτωση αυτή ανέρχεται στο 90% του προϋπολογισμού.

– οι Δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από 24.000,01 ευρώ έως και 50.000,00 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 100.000,00 ευρώ. Η επιδότηση στην περίπτωση αυτή ανέρχεται στο 85% του προϋπολογισμού και

– οι Δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από τουλάχιστον 50.000,01 ευρώ και άνω μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 200.000,00 ευρώ. Η επιδότηση στην περίπτωση αυτή ανέρχεται στο 80% του προϋπολογισμού.

Στις περιπτώσεις δικαιούχων με λιγότερες από τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πράξης διαμορφώνεται σύμφωνα με το μέσο όρο των κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (μία ή δύο). Δικαιούχοι που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση θεωρείται ότι εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία και μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 25.000,00€.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο Δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.