Προκηρύχτηκε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα επιδοτεί με 100% δωρεάν επιχορήγηση τους παραπάνω και για προϋπολογισμό από 5.000 έως 25.000 € για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων τους. Το πόσο μπορεί να φτάσει τις 40.000 € αν συνεργαστούν δύο επιστήμονες και μέχρι 50.000 € για πάνω από δύο συνεργάτες.

Για το δεύτερο κύκλο θα διατεθεί ποσό 80.000.000 € για όλη τη χώρα με το 60% να διατίθεται σε νέους επιχειρηματίες και το υπόλοιπο στους παλιότερους πτυχιούχους.

Το πρόγραμμα θα δεχτεί προτάσεις σε τρεις περιόδους ως εξής :

Α΄ περίοδος υποβολής, από 05/07/2017 μέχρι 09/08/2017.
Β΄ περίοδος υποβολής, από 06/09/2017 μέχρι 11/10/2017.
Γ΄ περίοδος υποβολής από 08/11/2017 μέχρι 13/12/2017. Ο καθένας μπορεί να υποβάλει πρόταση μόνο την μία περίοδο.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δικαιούχοι θα είνα:

Κατηγορία Α:

Νέες Επιχειρήσεις που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελούμενων πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι:

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
 • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) ή
 • Αυτοαπασχολούμενοι που την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς.

Κατηγορία Β

Αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

Οι συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων της κατηγορίας Β πριμοδοτούνται αν υπάρξει σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν ωφελούμενοι από την προαναφερόμενη κατηγορία δικαιούχων Β, με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους με ίσα εταιρικά μερίδια. Τα νέα επιχειρηματικά σχήματα που συστήνονται αποκλειστικά και μόνο, από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες κατά την υποβολή, θα εντάσσονται στην κατηγορία Δικαιούχων Β.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά  περιλαμβάνουν ΚΑΔ από:

 1. τη μεταποίηση (16, 18, 23, 25, 26, 29, 31,  33,  38, 39)
 2. τις κατασκευές (42, 43)
 3. το εμπόριο (45),
 4. τις μεταφορές-αποθηκεύσεις  (52)
 5. την ενημέρωση επικοινωνία (58, 59, 62, 63)
 6. τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφάλειες (68)
 7. τις επαγγελματικές, τεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν όλους τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες  (69, 70 ,71, 72, 73, 74)
 8. τις διοικητικές δραστηριότητες (78, 79, 81, 82)
 9. την εκπαίδευση ( 85)
 10. την υγεία ( 86, 88)
 11. τις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία ( 90,91, 93, 95 και 96).

Από κάθε επιμέρους κατηγορία δεν εντάσσονται όλες οι δραστηριότητας. Έτσι είναι σκόπιμο να γίνει συστηματική διερεύνηση των κωδικών πριν αποφασιστεί η υποβολή πρότασης.

Για διευκόλυνσή σας πατήστε εδώ να δείτε τον αναλυτικό πίνακα των δράσεων που εντάσσονται.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες του κανόνα De minimis και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση.

Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι άνεργοι πρέπει:

 • Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού με πτυχίο μετά την 1/1/1995.
 • Να έχουν ΑΦΜ.
 • Ο μέσος όρος εισοδήματος των ετών 2013, 2014 και 2015 να μην είναι πάνω από 22.000 € το ατομικό ή 35.000 € το οικογενειακό εισόδημα.
 • Ο κωδικός που θα ιδρυθεί η επιχείρηση να είναι μόνο από τους επιλέξιμους.
 • Να λειτουργούν εντός της χώρας.
 • Να μην έχουν λάβει επιδοτήσεις, μαζί με την αιτούμενη πάνω από 200.000 την τελευταία τριετία.
 • Από την 1/1/2015 να μην μετείχαν, ως εταίροι, σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει επιδοτήσεις .

Οι Αυτοαπασχολούμενοι πρέπει αντίστοιχα :

 • Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού
 • Να έχουν ΑΦΜ.
 • Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα το οικονομικό έτος 2015 να μην είναι πάνω από 22.000 € ή 35.000 € το οικογενειακό εισόδημα.
 • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
 • Να δραστηριοποιούνται από πριν επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με το πτυχίο τους. Αν έχουν ΚΑΔ μη επιλέξιμους θα πρέπει να τους καταργήσουν μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα εκτός των ΚΑΔ χονδρικού και λιανικού εμπορίου που είναι απαραίτητοι για την άσκηση της κύριας δραστηριότητας.
 • Να λειτουργούν εντός της χώρας.
 • Να μην έχουν λάβει επιδοτήσεις, μαζί με την αιτούμενη πάνω από 200.000 την τελευταία τριετία.
 • Από την 1/1/12 να μην μετείχαν, ως εταίροι, σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει επιδοτήσεις .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων θα είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες   δαπάνες για επιδότηση θα είναι:

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας ), Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες. Μέχρι το 60% του έργου.
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) μέχρι 20% του έργου.
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, μέχρι 10% του έργου.
 4. Προμήθεια αναλωσίμων μέχρι 15% του έργου.
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) μέχρι 30% του έργου.
 6. Μισθολογικό κόστος για νέα θέση μέχρι 12.000 €.
 7. Αποσβέσεις παγίων/ χρηματοδοτική μίσθωση μέχρι 20% του έργου.
 8. Αγορά εξοπλισμού/ χρηματοδοτική μίσθωση / διαμόρφωση χώρου μέχρι 40% του έργου.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξής τους.

Οι δαπάνες ενοικίου και νέας θέσης εργασίας δεν γίνονται δεκτές αν αφορούν σύζυγο και συγγενή μέχρι 2ο βαθμό.

Οι δαπάνες εξοπλισμού και διαμόρφωσης χώρων προϋποθέτουν ότι η επιχείρηση θα διατηρηθεί για δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου, ενώ χωρίς αυτό πρέπει να διατηρηθεί για ένα χρόνο.

Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος γραμμένος στον ΟΑΕΔ.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η υποβολή προς αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα υποβάλλετε μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του υπουργείου και δεν θα συνοδεύεται από φυσικό φάκελο.

Τα όποια δικαιολογητικά θα ζητηθούν μετά την έγκριση της επιδότησης της πρότασης.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις από 05/07/2017 την πρώτη περίοδο κααι θα ακολουθήσουν οι άλλες δύο όπως προαναφέρθηκε.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που ορίζει το πρόγραμμα.

Τα κριτήρια που θα βαθμολογηθούν είναι:

 • Εισόδημα υποψηφίου με 40% συντελεστή
 • Ποιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου με 45% συντελεστή
 • Μακροοικονομικά χαρακτηριστικά περιοχής με συντελεστή 15%.

Με βάση αυτά θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να σταθμίσει τις δυνατότητες του και να επικεντρώσει την τεκμηρίωσή του σε αυτά για να πετύχει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία που θα τον οδηγήσει στην επιλογή του έναντι των υπολοίπων.

Η εταιρία μας, στην προσπάθεια της να διευκολύνει τους υποψήφιους, δέχεται με ραντεβού, μια πρώτη δωρεάν συνάντηση, στο χώρο των γραφείων της, για ανάλυση των δυνατοτήτων του προγράμματος σε σχέση με τις ανάγκες του υποψηφίου και αρχική βαθμολόγηση της πρότασης του. Επίσης στην ίδια συνάντηση θα δίνονται οδηγίες για την προετοιμασία της πρότασης.

Για ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά (2610339754) ή για ερωτήματα συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας  στην αριστερή πλευρά της σελίδας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.