Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες το Υπουργείο Ανάπτυξης  προσανατολίζεται, στην αρχή της Άνοιξης, να προκηρύξει δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα επιδότησης του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων.

Το πρώτο πρόγραμμα θα αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

 • στο λιανικό εμπόριο,
 • την εστίαση και
 • την εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία)

και θα διατεθεί ποσό της τάξης των 50 εκ €.

Το  δεύτερο θα αφορά τις επιχειρήσεις franchising, που για πρώτη φορά θα ενταθούν στο ΕΣΠΑ και γι αυτές θα διατεθεί ποσό 25 εκ €.

 

 

1. Επιδότηση λιανικού  εμπορίου-εστίασης- εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).

Στις επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων θα επιδοτηθούν με 40% δραστηριότητες που αφορουν:

α. Την εξοικονόμηση ενέργειας με δράσεις όπως:

 • Κτιριακές παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.
 • Ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης.
 • Πιστοποίηση επιχειρήσεων (πχ πρότυπο ΕΛΟΤ 1452 – Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων).

β. Την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις με δράσεις όπως:

 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών (web sites)
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops)
 • Δημιουργία portalsκαι επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals και mobile apps)
 • Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού για σχολεία (διαδραστικοί πίνακες, projectors).
 • Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση των υπηρεσιών τους (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α.)
 • Αξιοποίηση υποδομών cloud.
 • Αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος
 • Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
 • Ανανέωση προγραμμάτων διαχείρισης των επιχειρήσεων (λογιστικό σύστημα, ERPκλπ)

γ. Την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων που θα περιλαμβάνει:

 • την ανανέωση του εξοπλισμού που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας κυρίως στον τομέα της εστίασης.
 • την εγκατάσταση  και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης.

δ. Την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας που θα περιλαμβάνει δαπάνες για:

 • Διαμόρφωση δικτύων διανομής.
 • Στρατηγική διανομής έτσι ώστε να απαντώνται τα ερωτήματα που αφορούν:

1) τον έλεγχο λειτουργιών των επιχειρήσεων

2) τα συστήματα διανομής π.χ., άμεση αποστολή, cross docking, άμεση παράδοση στο κατάστημα,

3) τα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές,

4) τη στρατηγική αναπλήρωσης και

5) τον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).

 • Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πληροφόρησης, μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να μοιράζονται πληροφορίες όπως ζήτησης, προβλέψεις, απογραφή, μεταφορές, συνεργασίες κ.λπ.
 • Διαχείριση Αποθεμάτων από τις πρώτες ύλες μέχρι τα τελικά προϊόντα.
 • Ροή μετρητών (Cash-Flow): Τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Για όλες τις παραπάνω επενδύσεις οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται με 40% το οποίο θα μπορεί να γίνεται 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Τα έργα αυτής της μορφής θα έχουν διάρκεια μέχρι  24 μήνες.

 

2. Επιδότηση αναβάθμισης επιχειρήσεων franchising

Στο πρόγραμμα αυτό θα ενταχθούν, με τους ίδιους όρους επιδότησης  με το προηγούμενο (40-50% επιδότηση), οι επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise με στόχο την  αναβάθμιση των λειτουργιών τους.

Το ύψος της κάθε επένδυσης θα είναι από 30.000 – 200.000 ευρώ και θα περιλαμβάνει δαπάνες για:

 • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος)
 • Μηχανήματα και εξοπλισμό αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
 • Εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ).
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας.
 • Μεταφορικά μέσα.

Στο πρόγραμμα αυτό δεν θα επιδοτείται η δαπάνη δικαιωμάτων χρήσης του ονόματος (brand name).

Η περιγραφή των δαπανών είναι όπως αυτές του προηγούμενου προγράμματος όπως και ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων (μέχρι 24 μήνες).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας .