Προκηρύχτηκε η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

– στο λιανικό εμπόριο

– στην παροχή υπηρεσιών εστίασης,

– στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης

– στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών
ημερήσιας φροντίδας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Η επιδότηση στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων μέσω χρήσης ΤΠΕ αλλά και μέσω πιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται:

Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω θέσεις μισθωτής εργασίας το έτος που προηγήτε του έτους υποβολης της πρότασης ως εξής:
 • • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις
  κατηγορίες 45 και 47): μια πλήρη θέση εργασίας
 • • Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): δύο πλήρη θέση εργασίας
  • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος)
  (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): πέντε πλήρη θέση εργασίας.
 1. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 2. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης ή νόμιμη απαλλαγή από άδεια λειτουργίας.
 3. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 4. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 5. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και το έργο να υλοποιείται σε μία περιφέρεια.
 6. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 7. Να χαρακτηρίζονται μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 8. Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν
  από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:
  01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
  02. Δασοκομία και υλοτομία
  03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Προϋπολογισμός Δράσης- Ποσοστά επιδότησης

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα μπορεί να είναι από 10.000 € έως  150.000 €.

Η επιδότησης θα είναι από 50% .

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος.

Περιλαμβάνονται δαπάνες όπως παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου
για εξοικονόμηση ενέργειας, της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων και διευκόλυνσης των ΑΜΕΑ. Το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι και μόνο γι αυτή την κατηγορία.

Οι κύριες δαπάνες μπορούν να αφορούν σε:

Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης (συμπεριλαμβάνονται και
τα συστήματα σκίασης).
Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά
κουφώματα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα).
Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την βελτίωση του μικροκλίματος
(π.χ. χρήση βλάστησης, φυτεμένο δώμα)
Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
Εξοπλισμός και εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.).
Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.

Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη
παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
Αναβάθμιση συστήματος και ελέγχου φωτισμού.

Παρεμβάσεις για διατήρηση κλίματος (εξαερισμός, κλιματισμός, κα)
Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας, Αποξηλώσεις και επαναστρώσεις – επενδύσεις (εσωτερικές και εξωτερικές) με ειδικά υλικά πχ αντιολισθητικά ,ελαστικό δάπεδο ασφαλείας,
Αντικατάσταση ή επισκευή στεγών, κιγκλιδωμάτων , κλιμάκων και λοιπών στοιχείων του
κτιρίου.

 1. Μηχανήματα-Εξοπλισμός.

Περιλαμβάνονται δαπάνες όπως εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία
του περιβάλλοντος, εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, εξειδικευμένος Εξοπλισμός πληροφορικής και λογισμικά. Τα παραπάνω μπορεί να είναι και τα μοναδικά έργα της επένδυσης.

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες για:

Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού.
Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (Building Energy Management System).

Προμήθεια ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α.

Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων.
Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των
υδάτων και της ατμόσφαιρας.
Εξοπλισμός και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού ασφαλείας
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης διαρροών (πχ υγραερίου, νερού )
Αντικατάσταση εξοπλισμού που α) προκαλεί θόρυβο, β) παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο
ανάφλεξης, γ) παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος – καταπόνησης.
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού παροχής πρώτων βοηθειών (πχ εξωτερικός απινιδωτής).
Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για τους εργαζόμενους.

Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού
Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας, καθώς και καινούργιου εξειδικευμένου
λογισμικού, με όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης λογισμικού , που συνδέονται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Άλλος Εξοπλισμός που αφορά τον καθ αυτό λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης μέχρι το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού, πάγιων στοιχείων2 και λειτουργία νέων, σύγχρονων, υψηλής ενεργειακής απόδοσης μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό, και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

 1. Μεταφορικά Μέσα.

Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56) έως 25.000 € ή μέχρι το 30% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88. Μπορεί η επένδυση να είναι και μόνο αυτή η δαπάνη.

Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης –φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 12.000 €.

 1. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.

Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα μέχρι 14.000 €.

 1. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2. Μέχρι 8.000 €

Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών -Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης μέχρι 80 € ανά εργαζόμενο.

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000 €.

 1. Ψηφιακή Προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα και κοινωνικά δίκτυα μέχρι 8.000 €. Περιλαμβάνει δαπάνες προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube).
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign,
  web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης).
 1. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων. Επιδοτείται η πρόσληψη μέχρι δύο εργαζόμενων με συνολικό κόστος μέχρι 30.000 €.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Οι επιχειρήσεις θα έχουν περιθώριο 24 μηνών να υλοποιήσουν το έργο τους με την προϋπόθεση ότι το 30% του έργου θα έχει γίνει τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης.

Οι υποβολή των προτάσεων θα αρχίσει από 27 Φεβρουαρίου 2019 με
καταληκτική ημερομηνία στις 9 Μαϊου 2019 .

Ίδια Συμμέτοχη – Βαθμολογία προτάσεων.

Η ίδια συμμετοχή είναι βαθμολογούμενο κριτήριο και μπορεί να είναι 50% επί του ύψους της επένδυσης.

Μπορεί να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή από δάνειο από τράπεζα.

Το σύνολο των κριτηρίων που βαθμολογούνται είναι αντικειμενικά και βγαίνουν αυτόματα από το επενδυτικό σχέδιο που έχει υποβληθεί.

Κριτήρια που βαθμολογούνται είναι:

Η ίδια συμμετοχή στην επένδυση,

Η κερδοφορία,

Η αύξηση του κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία,

Η αύξηση του προσωπικού την τελευταία τριετία,

Η λειτουργική περίοδος το έτος 2018,

Τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης.

Με βάση τον πίνακα της πρόσκλησης μπορεί κανένας να προσδιορίσει επακριβώς τη βαθμολογία που θα πετύχει η πρότασή του πριν την υποβολή.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια βαθμολογούνται οι προτάσεις και επιλέγονται για χρηματοδότηση αυτές που έχουν συμπληρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Γι αυτό είναι αναγκαίο το επενδυτικό σχέδιο να σχεδιαστεί και υποβληθεί με τη βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου.

Για το ν έλεγχο της δυνατότητας υποβολής πρότασης αλλά και την προετοιμασία της πρότασής σας επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας (πατώντας εδώ) για να σχεδιάσουμε την επένδυσή σας με βάση τις δικές σας ανάγκες και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες του προγράμματος.