ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως είχε προαναγγείλει, προκήρυξε πρόγραμμα 20.000.000 € για την ενίσχυση, με κεφάλαιο κίνησης, των επιχειρήσεων των Νομών Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό.
Στο πλαίσιο της Δράσης χορηγείται μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση στις επιλέξιμες Επιχειρήσεις με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με:
• 500 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α
• 1.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β1
• 3.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β2
• 5.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β3
Δικαιούχοι της ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν στη
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχαν κατά το έτος 2019 κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 5.000€ και μικρότερο ή ίσο των 300.000€ (σύμφωνα με τον κωδ. 500 του έντυπου Ε3 της χρήσης 2019) και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Επιχειρήσεων Α: Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, εξαιρουμένων των μισθωτών με παράλληλη δραστηριότητα) με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι είναι μέλη στο αντίστοιχο επιστημονικό επιμελητήριο ή Σύλλογο Δημοσίου Δικαίου της ειδικότητας τους.
Κατηγορία Επιχειρήσεων Β1: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 5.000€ και μικρότερο των 15.000€.
Κατηγορία Επιχειρήσεων Β2: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 15.000€ και μικρότερο των 50.000€.
Κατηγορία Επιχειρήσεων Β3: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 50.000€.
Το συνολικό ποσό εξόδων προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών του εντύπου Ε3 της χρήσης 2019: 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
1. Να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών για το έτος 2019 το ποσό των 5.000 ευρώ και μέγιστο 300.000€.
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2020 και να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο 1/1-31/12/2019 και 1/1-31/12/2020 ή εναλλακτικά τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο 1/1-
31/12/2020 έως και την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.
3. Να μην τους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0103-6 και τίτλο «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα».
4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Β1, Β2, Β3 να μην έχουν λάβει ή να μην λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των κλαδικών προγραμμάτων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
• Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας.
• Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών.
• Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων – παιδότοπων.
5. Να έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020 σε σχέση με αυτόν του έτους 2019.
6. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ για τους δυνητικούς δικαιούχους όλων των κατηγοριών.
7. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.
8. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
11. Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.
12. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (με έδρα ή υποκατάστημα).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα www.ependyseis.gr στις προαναφερθείσες προθεσμίες και με το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
Απαιτείται προσοχή στην υποβολή των δικαιολογητικών αφού ή όποια έλλειψη ή λάθος υποβολή οδηγεί την πρόταση σε απόρριψη.
Η εξέταση όλων των αιτήσεων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση τα ων υποβολών και θα βαθμολογηθούν κυρίως με βάση τις επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών της κάθε επιχείρησης από τον covid-19 καθώς και αν ανήκουν στις επιχειρήσεις που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους λόγω του covid-19.
Με βάση τα παραπάνω η κάθε επιχείρηση θα πρέπει με προσοχή να εξετάσει τις προϋποθέσεις του προγράμματος και αν τις πληροί στο σύνολό τους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πρέπει να υποβάλει πρόταση.
Οι εγκεκριμένες προτάσεις θα κληθούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία για να λάβουν την επιχορήγηση και η διαδικασία αυτή, όπως και στην προηγούμενη φάση, σαφώς θα καθυστερήσει την εκταμίευση των χρημάτων.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται από 9 Αυγούστου 2021 ώρα 13:00 και μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021 ώρα 15:00 μετά την παράταση που δόθηκε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.