ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Προκηρύχτηκε και δέχεται προτάσεις το πρόγραμμα “Επιδότηση των πράσινων επιχειρήσεων & επιχειρήσεων ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα” που επιδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και την προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα προερχόμενα από την Κοινοτική Νομοθεσία.

Βασικό στόχο αποτελεί επίσης η ανάπτυξη και στήριξη των επιχειρήσεων στο κλάδο της ανακύκλωσης.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται από 10 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και 24 Φεβρουαρίου2020.

Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν από 25.000  μέχρι 300.000 € και όχι μεγαλύτερη από το μέσο όρο του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τα δύο τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί μέχρι το 65% της επένδυσης τους για:

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.
 • Η εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
 • Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design – Eco Label etc).
 • Την προετοιμασία για την συμμόρφωση των επιλέξιμων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα σε διεθνή μη υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα (π.χ. EMAS) και κυρίως την προετοιμασία τους για μελλοντικά κοινοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα.
 • Την παροχή κινήτρων προς τις ΜμΕ για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και την χρήση διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης), χωρίς την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης.
 • Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και  τις διεθνείς αγορές με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων δια μέσου της ικανοποίησης περιβαλλοντικών δεικτών.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Υπάρχουν δύο κατηγορίες επιχειρήσεων που μπορούν να επιδοτηθούν.

 1. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Αφορά επιχειρήσεις που:
 • Είναι Μικρομεσαίες και έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο οικονομικές και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.
 • Λειτουργούν σε όλες τις μορφές εμπορικών και ατομικών επιχειρήσεων.
 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣπου
 • Είναι Μικρομεσαίες στον τομέα της ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στη συνέχεια.
 • Λειτουργούν σε όλες τις μορφές εμπορικών και ατομικών επιχειρήσεων.
 • Διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις,
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες οι Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα επιδοτεί επενδύσεις από 25.000 έως 300.000 €.

Το πρόγραμμα διέπεται από τον κανόνα de monimis  και άρα η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλειο πρόταση μονο αν οι επιδοτήσεις από τον κανόνα αυτό, την τελευταία τριετία, δεν υπερβαίνουν τις 200.000 €.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται  στις πράσινες επιχειρήσεις είναι:

 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιρίων.
 • Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας σε υπάρχοντα κτίρια.
 • Κτιριακές παρεμβάσεις για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος.
 • Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και επεξεργασίας αποβλήτων πέραν των ενωσιακών προτύπων.
 • Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης.
 • Ειδικές διαμορφώσεις χώρων. Οι παραπάνω δαπάνες δεν μπορεί να είναι πάνω από το 30% της όλης επένδυσης.
 • Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού παραγωγής.
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά, ηλιοθερμία, βιοκαύσιμα, συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης.
 • Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος πέραν των ενωσιακών προτύπων
 • Εξοπλισμός για Εξοικονόμηση Ενέργειας.
 • Εξοπλισμός για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων που υπερβαίνει τη σύγχρονη τεχνολογία.
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής.
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων και μελετών.
 • Εφαρμογή και πιστοποίηση προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον.
 • Δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον.

Στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης επιδοτούνται οι δαπάνες:

 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιρίων.
 • Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας σε υπάρχοντα κτίρια.
 • Κτιριακές παρεμβάσεις για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος.
 • Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και επεξεργασίας αποβλήτων πέραν των ενωσιακών προτύπων.
 • Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης.
 • Ειδικές διαμορφώσεις χώρων. Οι παραπάνω δαπάνες δεν μπορεί να είναι πάνω από το 30% της όλης επένδυσης.
 • Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού παραγωγής.
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης
 • Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων
 • Επιπλέον για τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης επιδοτείται η δαπάνη προσωπικού και μέχρι πέντε θέσεις εργασίας.. Οι προσλαμβανόμενοι δεν πρέπει να είναι συγγενείς των επιχειρηματιών για να επιδοτηθούν και να είναι γραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

10.1       Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

10.3       Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.4       Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

10.5       Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

10.6       Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.7       Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

10.8       Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.9       Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

11          Ποτοποιία

13          Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14          Κατασκευή ειδών ένδυσης

15          Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16          Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17          Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18          Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19          Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20          Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21          Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22          Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23          Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24          Παραγωγή βασικών μετάλλων

25          Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26          Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27          Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28          Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29          Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30          Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31          Κατασκευή επίπλων

32          Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33          Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.30.2  Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού

52.10.11          Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη

52.10.19.01     Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων

93.11.10.01     Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ

93.11.10.03     Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

93.11.10.04     Υπηρεσίες πίστας “καρτ”

93.11.10.05     Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ

ΕΠΙΛΕΞΙΚΟΙ ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

38.11.1     Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.3          Ανάκτηση υλικών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων φτάνει έως είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

Επίσης οι δαπάνες γίνονται δεκτές μόνο μετά την υποβολή της πρότασης.

Επικοινωνήστε μαζί μας , πατώντας εδώ, για ανάλυση του προγράμματος και προετοιμασία της πρότασή σας.