ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΕΟ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ 600.000 € ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Μέτρο 4.2.1 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία, ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

 

Προκηρύχτηκε η μια από τις τρεις δράσεις του μέτρου 4.2 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι η 4.2.1. «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία, ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Η δράση θα δέχεται προτάσεις από 16η Μαΐου και μέχρι την 16 Οκτωβρίου 2017.

Για αυτή την προκήρυξη θα διατεθεί ποσό 120.000.000 € από το πρόγραμμα και θα υλοποιηθούν επενδύσεις άνω των 250.000.000 €.

Στόχοι του προγράμματος που πρέπει να καλύπτουν οι επενδύσεις που θα υποβληθούν είναι, μεταξύ άλλων:

  • η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων,
  • η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών η διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
  • η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και
  • η προστασία της ανθρώπινης υγείας
  • η παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Το πρόγραμμα θα αφορά το σύνολο της χώρας και εντάσσει επενδύσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
  • Γάλα (επεξεργασία γάλακτος, προϊόντα γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
  • Αυγά (τυποποίηση συσκευασία)
  • Διάφορα Ζώα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)
  • Ζωοτροφές (παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
  • Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
  • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
  • Κρασί
  • Οπωροκηπευτικά
  • Άνθη (τυποποίηση και εμπορία)
  • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
  • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
  • Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, φρούτα και γεωργικές πρώτες ύλες)

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα 4.2.1 εντάσσονται όλων των μεγεθών οι επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες και μεγάλες) και αναλαμβάνουν την υποχρέωση επαγγελματικής κατάρτισής τους.

Το πρόγραμμα θα διαχειριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προτάσεις και θα τις διαχειρίζεται μέχρι το στάδιο ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των επενδύσεων.

Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις

  • με τη μορφή κοινωνίας ή αστικού δικαίου
  • που δεν έχουν συσταθεί πριν την υποβολή της αίτησης
  • προβληματικές
  • για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα.
  • που μεταποιούν πρώτη ύλη που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης της ΕΕ ή αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο.
  • επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή αίτησης επένδυσης .

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε όλες τις δράσεις επιδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:

  • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
  • Αγορά γης μέχρι το 10 ή 15% της όλης επένδυσης.
  • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή δρόμων εντός του οικοπέδου.
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, εξοπλισμός εργαστηρίων, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
  • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης ( τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων, υπολογιστών και περιφερειακών, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας, πυρόσβεσης).
  • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
  • ισοθερμικών βυτίων, για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
  • βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα .
  • ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.
  • οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011).
  • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς (περονοφόρα, ανυψωτικά).
  • Απόκτηση πιστοποιητικών (όπως ISO, HACCP  κ.λ.π.).
  • Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
  • Δαπάνες απόκτησης ή ανάπτυξης λογισμικού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

  • Αγορά ή μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων.
  • Εργασίες συντήρησης γενικώς.
  • Προσωρινά έργα (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).
  • Εργασίες πράσινου  καθώς και έργα διακόσμησης.
  • Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας και για τρέχουσα απόσταση περάν των 200 μ.
  • Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
  • Εξοπλισμός αναψυχής.
  • Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.)
  • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
  • Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
  • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού (ακόμα και αν πρόκειται για καινούργιο εξοπλισμό).
  • Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
  • Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα.
  • Δαπάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και της δημιουργίας εντύπου διαφημιστικού υλικού της μονάδας.
  • Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης στήριξης, δεν είναι επιλέξιμες.

Οι γενικές δαπάνες θεωρούνται κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες και συγχρηματοδοτούνται εάν έχουν πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

ΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τα όρια προϋπολογισμού ορίζονται για την δράση 4.2.1 από 600.000  -5.000.000 €. Τα ποσά είναι σαφώς πάνω από τα αρχικά ανακοινωθέντα και αφορούν επενδύσεις κάποιου μεγέθους αποκλείοντας αρκετές δραστηριότητες που απαιτούν μικρότερες επενδυτικές δαπάνες.

Προσοχή απαιτείται αφού η όποια υπέρβαση των ορίων στην υποβολή καθιστά την αίτηση άμεσα απορριπτέα.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Για κάθε περιοχή ισχύουν επιμέρους ποσοστά. Έτσι για τη δράση 4.2.1 ισχύουν επιδοτήσεις ως ακολούθως:

1.   ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)  επιδότηση 75%

2.   ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος και Κρήτη) έχουν επιδότηση 50%

3.   ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Αττική) έχουν επιδότηση 40%.

Τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες  και όχι πάνω από το 90%,  στις δράσεις που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στη Δράσης 4.2.1.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΓΚΡΙΣΗ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ακολούθως και σε φυσικό φάκελο μέχρι τις 18 Αυγούστου 2017.

Η αξιολόγηση γίνεται βάσει κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούν οι υποβαλλόμενες προτάσεις. Τα κριτήρια είναι αρκετά και οι επενδυτές σε συνεργασία με έμπειρους συμβούλους θα πρέπει να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους ώστε να καλύπτουν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό κριτηρίων αφού οι επιλογή των επιχορηγούμενων θα γίνει μεταξύ αυτών που θα έχουν πετύχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι επενδυτές στο στάδιο υποβολής των προτάσεων θα πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν το 50% των χρημάτων τα οποία θα κληθούν να αποδείξουν στο στάδιο που θα έχει προεπιλεγεί η πρότασή τους. Η ιδιωτική συμμετοχή του 50% μπορεί να περιέχει και δανεισμό.

 

Για την έγκαιρη και ορθή προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας για ανάλυση της δράσης και διαμόρφωση πρότασης που θα λαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία σε συνάρτηση με τις δικές σας ανάγκες.

Γι αυτό χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στο αριστερό της σελίδας  ή τηλεφωνήστε μας στο 2610339754.