Αναμετράται το επόμενο διάστημα η προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών όλης της χώρας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το, ανά παραγωγό, κόστος παραγωγής.

Δικαιούχοι: Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιδότησης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά την 26η Απριλίου 2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχει έδρα στην χώρα.
 • Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου απαιτείται να έχει διακριτή λογιστική διαχείριση.

 Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι.

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο Μέτρο 9 και να επιδοτηθούν ομάδες ή οργανώσεις που είναι:

 • Υπό σύσταση ή που δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη.
 • Λαμβάνουν ενίσχυση στα πλαίσια του Καν. 1308/2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • ‘Εχουν αναγνωριστεί πριν την 26η Απριλίου 2016.
 • Οι στόχοι τους είναι ασυμβίβαστοι με τα άρθρα 152 και 159 του κανονισμού 1308/2013.
 • Προκύπτουν από συγχωνεύσεις ήδη υπαρχουσών ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών.
 • Δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία όσον αφορά στα βαθμολογικά κριτήρια του Μέτρου 9.
 • Δηλώνουν με την υποβολή της αίτησης στήριξης ψευδή ή ανακριβή στοιχεία
 • Δεν υποβάλουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση στήριξης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών του μέτρου 9.
 • Που μέλη τους συμμετείχαν στο παρελθόν σε άλλη ομάδα ή οργάνωση η οποία έλαβε στήριξη από το παρόν Μέτρο.

Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 9 θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Να τηρούν τους όρους της Απόφασης Ένταξης
 2. Να διατηρήσουν την οντότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή η Ομάδα / Οργάνωση Παραγωγών να παραμένει αναγνωρισμένη και να μην επηρεάζει κάποιον από τους όρους ένταξης ή τους στόχους που έχουν τεθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο.
 3. Να αποδέχονται και να διευκολύνουν ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
 4. Να ενημερώνουν έγκαιρα και ορθά τον ΕΦΔ σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης.
 5. Να παρέχουν το σύνολο των πληροφοριών που τους ζητούνται από τους αρμόδιους φορείς.

Επιχειρηματικό σχέδιο.

Οι υποψήφιοι για χρηματοδότηση υποχρεούνται να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο διάρκειας πέντε ετών, το οποίο πρέπει να περιγράφει τις ενέργειες για τη μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε σχέση με την αρχική κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών στόχων. Στις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως ομάδα παραγωγών ή οργάνωση παραγωγών σε έτος προηγούμενο του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης η διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου διαφοροποιείται βάσει του υπολειπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της πενταετίας από την ημερομηνία αναγνώρισης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να έχει γεωργικό προσανατολισμό και να αφορά στο γεωργικό τομέα, δηλαδή να αφορά στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων καθετοποίησης) και να περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους με περιγραφή των ενεργειών για την επίτευξη αυτών.

Οι στόχοι που θα τεθούν βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας.

Στην περίπτωση όπου επιλεγούν ως στόχοι οι εξής: συλλογικές ενέργειες προβολής και προώθησης, περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων (μόνο στην περίπτωση της φυτικής παραγωγής), συμμετοχή σε μέτρα / δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, κατάρτισης, συνεργασίας και χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα πρέπει απαραίτητα να τεθεί επιπλέον τουλάχιστον ένας ακόμη στόχος από τους υπόλοιπους εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων.

Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας ο οποίος αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κλπ).

Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να τροποποιείται κατ’ ανώτερο δύο φορές με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης.

Ποσά και ποσοστά επιδότησης

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση και αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο.

Οι υπόλοιπες 4 δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα 4 έτη και με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας / οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα.

Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.

Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για το πρώτο έτος λειτουργίας της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την αναγνώριση, πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση.

Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής, κτλ). Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα / οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.

Το ποσό επιδότησης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

 • 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση
 • 8% της αξίας παραγωγής κατά το 2ο έτος
 • 6% της αξίας παραγωγής κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
 • 4% της αξίας παραγωγής κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
 • 2% της αξίας παραγωγής κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.

Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η επιδότηση για κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € το χρόνο.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης

Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη Διαχείριση, Συντονισμό, Παρακολούθηση και Υλοποίηση της Εφαρμογής του Μέτρου 9 είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα προκηρύσσει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

H πρόσκληση δημοσιεύεται δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη κάθε περιόδου υποβολής σε τρεις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και ταυτόχρονα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΦΔ, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgia.gr) και στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr,www.minagric.gr.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης δύναται να ανασταλεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, λόγω εξάντλησης των πιστώσεων ή/και επίτευξης των σχετικών ποσοτικοποιημένων στόχων του ΠΑΑ

Υποβολή αίτησης επιδότησης.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης στήριξης, ο χρόνος υποβολής και το προς διάθεση ποσό καθορίζονται στην πρόσκληση.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή πρότασης.

Τι περιλαμβάνει η αίτηση επιχορήγησης.

Η αίτηση στήριξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Τυποποιημένη αίτηση συμπληρωμένη σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η αίτηση υπογράφεται και σφραγίζεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

Β) Επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, συμπληρωμένο σύμφωνα με το σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο.

Γ) Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης στήριξης:

 • Αντίγραφο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης της Ομάδας Παραγωγών ή Οργάνωσης Παραγωγών από την αρμόδια Υπηρεσία.
 • Καταστατικό της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, όπου προβλέπεται, ή εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου προσκομίζεται επιπλέον το καταστατικό με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης και τις τροποποιήσεις αυτού του νομικού προσώπου.
 • Απόφαση αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων της Ομάδας Παραγωγών /Οργάνωσης Παραγωγών για τη συμμετοχή στο Μέτρο 9 καθώς και για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου.
 • Αναλυτική κατάσταση της Ομάδας Παραγωγών /Οργάνωσης Παραγωγών υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο με τα μέλη που την απαρτίζουν.
 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών.
 • Δικαιολογητικά (αντίγραφα ισολογισμών, έντυπα Ε3, το ηλεκτρονικό αρχείο των βεβαιώσεων αποδοχών και το αποδεικτικό υποβολής βάσει της ΠΟΛ 1025/2017 των εργαζομένων, καθώς και συμπληρωμένο το υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ του Παραρτήματος IV) που αποδεικνύουν ότι η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών ανήκει στην κατηγορία των ΜΜΕ (Σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, όπου ο υποψήφιος δικαιούχος δηλώνει ότι:

Α) Δεν ανήκει στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

Β) Δεν λαμβάνει ενίσχυση στα πλαίσια του Καν. 1308/2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

Γ) Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση ενίσχυσης και στο φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή και ακριβή και συμφωνεί με την υποβολή της.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ανά ΑΦΜ μόνο μία αίτηση στήριξης ανά πρόσκληση.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα υποδείγματα.

Οι αιτήσεις βαθμολογούνται με βάση κριτήρια που έχει το πρόγραμμα και επιδοτούνται με βάση αυτή τη σειρά κατάταξης.

Έτσι είναι σημαντική η ποιότητα της πρότασης και η στοχοθεσία ώστε η πρόταση του κάθε φορέα να πετύχει τους μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων σας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.