Το προγραμμα απευθύνεται σευπάρχουσες αιγοπροβατοτροφικές μονάδεςμε κύριο στόχο τονεκσυγχρονισμό της παραγωγής γάλακτοςως προς τις συνθήκες της υγιεινής της άμελξης (αντικατάσταση χειρονακτικής άμελξης με μηχανική).

Ποιεςεπενδύσεις επιδοτούνται:

Επιλέξιμες επενδύσεις θα είναιυποχρεωτικά η αγορά αμελκτικής μηχανήςκαι προαιρετικά:

1. Ηκατασκευή κτιρίου άμελξης και χώρου γάλακτος(ή εναλλακτικά η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε χώρο άμελξης – χώρο γάλακτος).

2. Η αγοράμηχανών γαλουχίαςαμνοεριφίων.

3. Η αγοράπαγολεκανών.

4. Η αγοράγεννήτριας.

5. Η αγορά και εγκατάστασηεξοπλισμού παραγωγής ζωοτροφώνγια τις ίδιες ανάγκες της μονάδας.

6. Η αγορά και εγκατάστασησιλόσυνολικής χωρητικότητας μέχρι 40 κυβικών μέτρων.

7. Η κατασκευήαποθηκευτικών χώρων θερμοκηπιακού τύπουγια ζωοτροφές.

8. Η κατασκευήμικρού βιολογικού καθαρισμούγια τον χειρισμό των υγρών αποβλήτων της μονάδας.

9. Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα. Η δυναμικότητα όλων των ανωτέρω επενδύσεων θα πρέπει να είναι ανάλογη της τρέχουσας δυναμικότητας της μονάδας και προσδιορίζεται από πίνακες που έχουν επισυναφθεί στην αίτηση υποψηφιότητας.

Στο πρόγραμμα εντασσονται οι κτηνοτρόφοι που πρέπει:

1. να είναιηλικίας από 18 έως 60 ετώνμε κύριο επάγγελμα αγρότες και ταυτόχρονα είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

2. να υποβάλουνΕνιαία Δήλωση Εκμετάλλευσηςστον ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενα από οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού και ταυτόχρονα δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης.

4. έχουν λευκό ποινικό μητρώο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής. Επίσης, στους υποψηφίους, κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης του επενδυτικού τους σχεδίου, δεν θα πρέπει να έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας,

Αν είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΑΣΟ να διαθέτουν:

• άδεια λειτουργίας ή

• βεβαίωση Δημάρχου ότι οι σταβλικές εγκαταστάσεις στις οποίες χωροθετούνται οι προτεινόμενες επενδύσεις βρίσκονται εκτός ορίου οικισμού και πράξη χαρακτηρισμού από το οικείο Δασαρχείο για τον χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα

• Να δραστηριοποιούνται στην αιγοπροβατοτροφία με τουλάχιστον 150 αιγοπρόβατα.

• Οι νόμιμοι κάτοχοί τους να μην έχουν υπάρξει δικαιούχοι Σχεδίου Βελτίωσης κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση από το παρών καθεστώς.

• Οι νόμιμοι κάτοχοί τους να μην έχουν λάβει ενίσχυση μέσα από Σχέδιο Βελτίωσης κατά την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση από το παρών καθεστώς.

Τι καλύπτει τοπρόγραμμα -ποσοστό ενίσχυσης.

1. Μέσα από το παρόν πρόγραμμα, το μέγιστο ύψος των επιλέξιμων δαπανών δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 €. Πάνω σε αυτό το ποσό θα υπολογιστεί και η χορηγούμενη ενίσχυση.

2. Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται:(α) με βάση τον διαχωρισμό των επιλέξιμων προσώπων ανάμεσα σε Νέους Γεωργούς και σε λοιπά πρόσωπα.(β) με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας των φυσικών προσώπων ή την έδρα των νομικών προσώπων και είναι από 40-75%.

Που υποβάλλεται η Αίτηση Υποψηφιότητας.

Ο υποψήφιος μπορεί να λάβει την αίτηση υποψηφιότητας και αφού την συμπληρώσει, να την καταθέσει στην οικεία Δ/νση Γεωργίας / Αγροτικής Ανάπτυξης ή στο οικείο Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πότε θα εγκριθεί.Ο χρόνος που υπολογίζεται ότι θα μεσολαβεί από την υποβολή αίτησης μέχρι την έκδοση απόφασης ένταξης (ή απόρριψης) δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Χρόνος υλοποίησης:Το χρονικό διάστημα που θα παρέχεται για υλοποίηση του προγράμματος δεν θα μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες όταν υλοποιεί και κτιριακές εγκαταστάσεις ή τους 6 μήνες αν το σχέδιό του προβλέπει μόνο την αγορά μηχανημάτων.

Πότε θα πληρωθεί το έργο: Για την αποπληρωμή του σχεδίου θα υποβάλλεται συνολικά ένας φάκελος, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τόσο τα δικαιολογητικά πληρωμής όσο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν το αληθές της αρχικής αίτησης του επενδυτή. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος το επιθυμεί θα μπορεί να αιτηθεί την λήψη της ενίσχυσης μέχρι και σε δύο συνολικά δόσεις. Θα μπορεί δηλαδή να υλοποιήσει κάποιες επενδύσεις αρχικά, να πληρωθεί γι αυτές και στη συνέχεια να υλοποιήσει και να πληρωθεί και τις υπόλοιπες.

Για περισσότερες πληροφορίες και σχεδιασμό της επένδυσής σας επικοινωνήστε μαζί μας.