Τις δύο πρώτες δράσεις  νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ),  που θα τρέξουν το επόμενο δίμηνο ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συνολικά, μέσω του νέου ΕΣΠΑ, αναμένεται να διατεθούν περί τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα  τρία δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέσω δράσεων με την κλασική μορφή των επενδυτικών έργων  και ένα  δισεκατομμύρια ευρώ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (χαμηλότοκα δάνεια κλπ).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι δυο δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» θα τρέξουν ως εξής:

  • Η πρώτη δράση αφορά στην «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ»με τον πρώτο κύκλο προκηρύξεων να περιλαμβάνει πόρους 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τέλος Οκτωβρίου και θα αφορά χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων με χαμηλή ψηφιακή ετοιμότητα.

Στόχος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επενδύσουν και να ενσωματώσουν την ψηφιακή τεχνολογία στις δομές τους (παραγωγή, διοίκηση, διαχείριση, σχέση με πελάτες κλπ) ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την εξωστρέφειά τους αλλά και τις θέσεις εργασίας.

 

  • Η δεύτερη δράση αφορά στην «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ» που περιλαμβάνει πόρους 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τέλος Νοεμβρίου και αφορά στην αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ με την αξιοποίηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον και οι οποίες θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτός της επιχορήγησης των παραγωγικών παγίων θα επιχορηγείται και η εγκατάσταση ηλιακών panels σε ΜμΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια κατανάλωση, όχι όμως για «net metering».

Στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους των ΜμΕ.

Έτσι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επενδύσουν σε πάγιο παραγωγικό εξοπλισμό που όμως θα είναι προσανατολισμένος στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και στην αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής τους ή  των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, της μείωσης των απορριμμάτων  αλλά και του κόστους ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους:

  • στον τομέα της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων και
  • στον τομέα της βελτίωσης της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Εδώ θα μπορούν να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική τους δομή με τεχνολογικά νέο εξοπλισμό που όμως τα βασικά του χαρακτηριστικά θα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και οι έξυπνοι και σύγχρονοι  τρόποι παραγωγής που και με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας θα μπορούν να παράγουν προϊόντα με μικρότερες ποσότητες αποβλήτων ή να επαναχρησιμοποιούν πρώτες ύλες που μέχρι τώρα απορρίπτονταν.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στις δύο παραπάνω δράσεις, λαμβάνουν ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης η οποία αναμένεται να είναι αρκετά μεγάλη σε ποσοστό επί του έργου.

Παράλληλα οι υποβολές των προτάσεων θα γίνονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Τέλος και το πιο σημαντικό είναι ότι η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται με τη σειρά που θα υποβάλλονται στο σύστημα και όχι όλες μαζί μετά τη λήξη της κάθε προκήρυξης όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Έτσι οι επιχειρήσεις που θα έχουν νωρίς έτοιμα επιχειρηματικά σχέδια θα εξασφαλίσουν πολύ σύντομα τις εγκρίσεις των προτάσεων τους.

Με βάση το σχεδιασμό του υπουργείου θεωρούν ότι πριν από το τέλος του 2022 θα έχουμε τις πρώτες εγκρίσεις προτάσεων.

Γι’  αυτό είναι σκόπιμο να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον σχεδιασμό των προτάσεων σας και την εξασφάλιση των αναγκαίων προσφορών για τα έργα που θα υποβληθούν.