Μέχρι 31-12-15 αναμένεται νέα απόφαση που

θα παρατείνει την υλοποίηση όλων των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 μέχρι 30-6-2017,

αρκεί μέχρι 30-6-2015 να έχουν ολοκληρώσει το 50% του έργου.

Επίσης θα τους δίνει δυνατότητα σημαντικών τροποποιήσεων του αρχικού έργου.

Αναμένεται η οριστική απόφαση.

 

Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 944/Β/15-4-14)  που ορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεως γιαπαράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των  επενδύσεωνπου έχουν ενταχθεί στον Α.Ν. 3299/2004 και οι οποίες, με την τελευταία τροποποίηση του νόμου,  έχουν περιθώριο να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2015.

Η νέα παράταση θα είναι για ένα χρόνο καιμέχρι 31/12/2016.

Με βάση την απόφαση «οι επενδύσεις  που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 μπορούνέως την 30 Ιουνίου 2014να υποβάλλουν αίτηση για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου τους έως την 31.12.2016».

Στις αιτήσεις παράτασης  πρέπει να αναφέρονται επαρκώς και με σαφήνεια οι λόγοι που δικαιολογούν το αίτημα της παράτασης.

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων παράτασης .

Στις αιτήσεις παράτασης  εκτιμώνται «οι ειδικότερες περιστάσεις και λαμβάνονται υπόψη κριτήρια κατά περίπτωση, όπως το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της επένδυσης, οι λόγοι αδυναμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της προθεσμίας που ορίσθηκε είτε με την απόφαση υπαγωγής είτε με την παράταση αυτής (αυτοδίκαιη ή κατόπιν σχετικής αίτησης), η επίδειξη ή μη προσήκουσας  επιμέλειας εκ μέρους του φορέα της επένδυσης για την  εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της επένδυσης, καθώς και οι λόγοι αδυναμίας υποβολής αιτήματος παράτασης των δύο ετών που ορίζει ο νόμος.

Οι αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων  για παράταση εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του νόμου.

Αιτήσεις που δεν έχουν γίνει αποδεκτές έως 31 Δεκεμβρίου 2014 τεκμαίρονται ως απορριφθείσες.

Για όποια διευκρίνηση ή βοήθεια μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.