Νέες παρατάσεις αναπτυξιακών νόμων.

Πέρα από την παράταση των επενδύσεων που ίσχυε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 το Υπουργείου Ανάπτυξης δίνεται και επιπλέον παρατάσεις υλοποίησης επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων  3299/2004 και 3908/2011 όπως φαίνεται τις παρακάτω τροπολογίες.

Με νεότερης τροποποίηση στο άρθρο 90 του νόμου 5007/2023 δίνεται νέα παράταση ως εξής:

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των  επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (Α’ 261)
και 3908/2011 (Α’ 8), παρατείνεται εκ νέου για εννέα μήνες και για ένα έτος, αντίστοιχα, τηρουμένων
των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 167).

Έτσι τα έργο του νόμου 3299/2004 ολοκληρώνονται το Σεπτέμβριο του 2023 και τα έργα του νόμου 3908/2011 ολοκληρώνονται στις 31/12/2023.

 

Επίσης με το άρθρο 89 του νόμου 2019/2023 δίνεται δυνατότητα παράτασης σε έργα που είχαν προβλήματα με το τραπεζικό συστημα.

Η τροπολογία έχει ως εξής:

Άρθρο 89/ νόμος 5019/2023
Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού της προκαταβολής από το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής
Επενδυτικά σχέδια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α’ 261) δύνανται να λάβουν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, κατόπιν: α) αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην αρμόδια υπηρεσία, β) βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού για υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό, τουλάχιστον, είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%), κατά την υποβολή της αίτησης και γ) βεβαίωσης του πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την
εγγυητική επιστολή, ή του διαδόχου του, περί μη καταβολής στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου του ποσού της
κατατεθείσας προκαταβολής. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για ένα (1) επιπλέον έτος. Αν έχουν, ήδη, εκδοθεί αποφάσεις ανάκλησης των αποφάσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο παρόν, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους, οι αποφάσεις υπαγωγής επανέρχονται σε ισχύ.